برنج
امروز چهار شنبه 15/7/1394
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
شنبه / /

شناسايي مراحل رشد گياه برنج


-رويشي (از جوانه‌زني تا شروع تشكيل خوشه) -زايشي (ازشروع تشكيل خوشه تا گلدهي) رسيدگي (از گلدهي تا بلوغ دانه)


اهداف و چشم انداز:اين منبع راهنما در مورد مراحل رشد برنج بحث مي‌كند. اطلاعات ارائه شده در اين مبحث، بر اساس صفات و خصوصيات رقم آي-آر-64، (يك رقم مدرن، پرمحصول و نيمه پاكوتاه) مي‌باشد؛ اما عموما" براي ساير ارقام نيز به كار مي‌رود. اين منبع راهنما شما را قادر مي‌سازد تا: : 1- سه دورة اساسي رشد برنج و مراحل نمو مربوط به هر دوره را تشخيص دهيد. 2-دوره‌هاي رشد برنج را بر اساس مقياس عددي 9-0 شناسايي نمائيد؛ نكته اينكه هر عدد در اين مقياس مربوط به يك مرحلة ويژة رشدي مي‌باشد. 3-تغييرات فيزيكي بوتة برنج در حال رشد را در هر دورة ويژه توضيح دهيد.
دوره‌هاي رشد برنجرشد برنج به سه دورة تقسيم مي‌شود؛ كه شامل

1-رويشي (از جوانه‌زني تا شروع تشكيل خوشه)

2-زايشي (ازشروع تشكيل خوشه تا گلدهي)


3- رسيدگي (از گلدهي تا بلوغ دانه)

در نواحي گرمسيري، دورة زايشي در حدود 35 روز، و دورة رسيدگي در حدود 30 روز به طول مي‌انجامد.
اختلافات دورة رشد ناشي از تغييرات طول دورة رويشي است.

به عنوان مثال دورة رشد رويشي آي-آر-64 (كه طي 110روز به بلوغ مي‌رسد)، حدود 45 روز است؛ در حاليكه در رقم آي-آر-8 (كه طي 130روز به بلوغ مي‌رسد)، اين دوره به حدود 65روز هم مي‌رسد.

مراحل رشد (بر اساس مقياس عددي ازصفر تا نه)

سه دورة رشد مزبور، هر كدام شامل ده مرحلة متمايز هستند؛ كه بصورت زير شماره‌گذاري و توصيف مي‌شوند:

مرحلة صفر، كه از جوانه‌زني تا ظهور را در بر مي‌گيرد


مرحلة يك، مرحلة گياهچه‌اي
مرحلة دو، مرحلة پنجه‌زني
مرحلة سه، مرحلة رشد طولي ساقه
چهار مرحلة مزبور، مربوط به دورة رويش (اولين دوره از رشد برنج) هستند.
مرحلة چهار، از شروع تشكيل خوشه تا آبستني را در بر مي‌گيرد.
مرحلة پنج، از زمان خروج خوشه (خروج خوشه) مرحلة شش، شامل گلدهي است.
مراحل چهار، پنج و شش، از اجزاي دورة زايشي (دورة دوم رشد) هستند.
مرحلة هفت، مرحلة شيري شدن دانه
مرحلة هشت، مرحلة خميري شدن دانه مرحلة نهم، مرحلة بلوغ دانهمراحل هفتم تا نهم، مربوط به دورة رسيدگي (آخرين دورة نمو برنج) مي‌باشد.

دورة رويشيمرحلة صفر (جوانه‌زني تا ظهور)

بذور معمولا" پس از خيسانده شدن (به مدت 24ساعت) و تداوم جذب آب به مدت 24ساعت ديگر، وارد مرحلة پيش‌جوانه‌زني مي‌شوند. پس از اين مرحله ريشه‌چه و ساقه‌چه از پوستة برنج (شلتوك)، خارج مي‌شوند.
حدود روز دوم يا سوم پس از بذرپاشي در خزانه اولين برگ، از داخل غلاف برگ خارج مي‌شود.

در پايان مرحلة صفر، هنوز برگ اوليه حالت پيچيده دارد؛ اما رشد طولي ريشه‌چه همچنان ادامه دارد.
مرحلة يك، مرحلة گياهچه‌اي

اين مرحله دقيقا" پس از ظهور برگ شروع شده و تا قبل از آشكارشدن اولين پنجه ادامه دارد. طي اين مرحله نمو ريشه‌هاي اوليه (اصلي) شروع شده و تا مرحلة پنج برگي ادامه دارد.
با توجه به تداوم رشد گياهچه ابتداي اين مرحله بطور متوسط هر 4-3 روز يكبار، يك برگ توسعه مي‌يابد. ريشه‌هاي ثانويه (نابجا) -كه از سيستم ريشه‌اي دائمي گياه ناشي مي‌شوند.- بسرعت جايگزين ريشه‌چه و ريشه‌هاي اوليه (اصلي) مي‌شوند. تصوير زير، يك گياهچة 18روزة آمادة نشاء را نشان مي‌دهد. اين گياهچه داراي پنج برگ و يك سيستم ريشه‌اي بسرعت در حال توسعه است.مرحلة دو، مرحلة پنجه‌زني

اين مرحله از ظهور اولين پنجه شروع شده و تا زمان حداكثر پنجه ادامه دارد.
پنجه‌ها از جوانه‌هاي جانبي گره‌ها بوجود آمده و همزمان با رشد و نمو، جايگزين برگ‌ها مي‌شوند. اين تصوير موقعيت دو پنجة اوليه را در مقايسه با ساقة اصلي و برگ‌هاي آن نشان مي‌دهد.پس از ظهور پنجه‌هاي اوليه پنجه‌هاي ثانويه به وجود مي‌آيند. اين رويداد حدود 30روز پس از نشاءكاري رخ مي‌دهد. در اين مرحله ارتفاع بوته بسرعت در حال افزايش بوده و پنجه‌دهي بصورت فعال انجام مي‌شود. تصوير زير، اوايل پنجه‌دهي بوته‌هاي برنج را در مزرعه نشان مي‌دهد. نكته اينكه اندازة پنجه و نمو تاج‌پوشش، ناشي از روند افزايشي توليد برگ و نمو پنجه‌هاست.علاوه بر اين همزمان با رشد بوته؛ در كنار پنجه‌هاي فراوان اوليه و ثانويه؛ پنجه‌هاي سومين نيز از پنجه‌هاي ثانويه بوجود مي‌آيند.طي اين مرحله پنجه‌ها بحدي تكثير مي‌يابند كه تشخيص ساقة اصلي بسيار مشكل مي‌شود. همانطور كه بوته‌ها وارد مرحلة بعدي(رشد طولي ساقه) مي‌شوند، نمو مداوم پنجه‌ها تداوم دارد.مرحلة سوم، مرحلةرشد طولي ساقه
اين مرحله ممكن است قبل از شروع تشكيل پانيكول، يا طي اواخر مرحلة پنجه آغاز گردد؛ بنابراين ممكن است، نوعي همپوشاني بين مراحل دوم و سوم وجود داشته باشد.
رشد پنجه‌ها (افزايش در تعداد و نيز ارتفاع آنها) در اين نيز تداوم داشته و سطح تاج پوشش همراه با رشد بوته‌ها توسعه مي‌يابد.دورة رشد بطور معني‌داري مرتبط با زمان رشد طولي ساقه بوده و دورة رشد طولي ساقه در ارقام ديررس بيشتر است. با اين توجه ارقام برنج در دو گروه زودرس (دورة رشد 105تا120روز) و ديررس (دورة رشد حدود 150روز) قابل طبقه‌بندي هستند.در ارقام نيمه پاكوتاه‌ زودرس (مانند آي-آر-64)، ميانگره چهارم ساقه (پايين نقطه‌اي كه پانيكول ظاهر مي‌شود) قبل از شروع تشكيل پانيكول، تنها حدود4-2سانتيمتر رشد كرده و قابل مشاهده مي‌گردد. تصوير زير ساقه‌هاي جداشدة ارقام زودرس را براي نمايش ميانگره چهارم در مرحلة شروع تشكيل پانيكول نشان مي‌دهد. در ارقام زودرس، سه مرحلة حداكثر پنجه؛ رشد طولي ساقه و تشكيل پانيكول، تقريبا" بطور همزمان رخ مي‌دهد. در ارقام ديررس (دورة رشد حدود 150روز)، دوره‌اي كوتاه در مرحلة حداكثر پنجه وجود دارد كه به "دورة رويش تاخيري" موسوم است. در پي اين دوره رشد طولي ساقه يا ميانگره و در نهايت تشكيل پانيكول روي مي‌دهد.دورة زايشي

مرحلة چهار، تشكيل پانيكول تا آبستني
در ابتداي تشكيل پانيكول، آغازي‌هاي خوشه در نوك جوانة ساقة در حال رويش، نمايان (در زير ميكروسكپ) شده و دورة زايشي شروع مي‌شود. آغازي‌هاي خوشه حدود 10روز بعد، با چشم غير مسلح قابل مشاهده خواهند بود. از اين مرحله تا ظهور خوشه؛ سه برگ ظاهر خواهند شد.

در ارقام زودرس پانيكول، بصورت يك مخروط پوشيده از پر سفيد رنگ به نظر مي‌رسد، كه طولي در حدود 1.5-1ميليمتر دارد. اين فرايند ابتدا در ساقة اصلي و سپس در پنجه‌ها (بصورت نامنظم) روي مي‌دهد؛ كه از طريق بازكردن ساقه قابل مشاهده خواهد بود.همگام با تداوم نمو پانيكول، سنبلچه‌ها قابل تشخيص خواهند بود.پانيكول جوان بتدريج بزرگ شده و بصورت عمودي در داخل غلاف برگ پرچم بالا مي‌رود؛ كه نتيجة آن برآمدگي غلاف برگ مي‌باشد. برآمدگي غلاف برگ پرچم، اصطلاحا" آبستني ناميده مي‌شود.آبستني، به احتمال بسيار قوي، ابتدا در ساقة اصلي روي مي‌دهد.در مرحلة آبستني، پيري (افزايش سن و از بين رفتن) برگ‌ها و پنجه‌هاي غيربارور، در پاي بوته قابل توجه است.مرحلة پنجم، خوشه‌دهي

اين مرحله همچنين به مرحلة ظهور پانيكول نيز موسوم است. علامت شروع اين مرحله ظهور نوك پانيكول از داخل غلاف برگ پرچم است. ظهور پانيكول تا خروج كامل آن از غلاف برگ پرچم تداوم دارد.
مرحلة ششم، گلدهي

اين مرحله با خروج بساك‌ها از سنبلچه شروع شده و همراه با باروري تداوم مي‌يابد.
در مرحلة گلدهي، گلچه‌ها باز شده و بساك‌ها از پوشينه‌هاي گل (در نتيجة رشد طولي ميلة پرچم) خارج مي‌شوند؛ پس از خروج دانه‌هاي گرده ريزش يافته و سپس گلچه‌ها بسته مي‌شوند. دانه‌هاي گرده روي مادگي ريخته شده و سبب باروري مي‌گردند. مادگي داراي ساختمان پرمانند مي‌باشد، كه از طريق آن لولة گرده (ساختار گرد و تيره در زمينة روشن تصوير زير) به داخل تخمدان راه مي‌يابد.مرحله گلدهي تا شكوفايي اكثر سنبلچه‌هاي پانيكول ادامه مي‌يابد. در تصوير زير، از چپ به راست خروج بساك يا گلدهي در نوك پانيكول (اولين روز پس از ظهور خوشه)؛ خروج بساك از وسط پانيكول (دومين روز پس از ظهور خوشه)؛ و خروج بساك از پايين پانيكول (سومين روز پس از خوشه‌دهي) نمايش داده شده است.گلدهي يك روز پس از ظهور خوشه روي داده، و عموما"گلچه‌ها طي صبح باز مي‌شوند. دورة لازم براي بازشدن تمام سنبلچه‌هاي يك پانيكول حدود 7روز است. در مرحلة گلدهي حدود 5-3برگ هنوز فعال هستند. در تصوير زير پنجه‌هاي يك بوته در ابتداي گلدهي از هم جداشده و به دو دسته بارور و غيربارور تقسيم شده‌اند.دوره رسيدگي

دورة سوم رشدي (دورة رسيدگي) شامل مراحل 7،8 و 9 مي‌باشد
مرحلة هفتم، مرحلة شيري دانه

در اين مرحله دانه از مواد شيري پر مي‌شود.
در مرحلة شيري، درون دانه از مايع شيري رنگي پر مي‌شود كه بوسيلة فشرده شدن دانه بين دو انگشت قابل خارج شدن است.پانيكول در اين مرحله سبز به نظر رسيده و شروع به خم شدن مي‌كند. پيري پنجه‌ها در پاي بوته در حال پيشروي است؛ در حاليكه برگ پرچم و دو برگ پاييني، هنوز سبزند.مرحلة هشتم، مرحلة خميري دانه

طي اين مرحله محتواي شيري دانه ابتدا بصورت خميري نرم و سپس بصورت خميري سخت درمي‌ايد.
دانه‌ها در خوشه شروع به تغيير رنگ از سبز به زرد مي‌نمايند. پيري پنجه‌ها و برگ‌ها نيز قابل توجه مي‌باشد.مرحله نهم، مرحلة بلوغ دانه

در اين مرحله دانه‌هاي بالغ كاملا" پر و سخت شده و به زردي مي‌گرايند.
اين تصوير، بوته‌هاي برنج را در مرحلة بلوغ دانه نشان مي‌دهد. 100-90 درصد دانه‌هاي پرشده به زردي گراييده و سخت شده‌اند.برگ‌هاي بالايي در حال خشك شدن هستند، در حاليكه برگ‌هاي برخي ارقام سبز باقي مي‌مانند. البته مقادير قابل توجهي از برگ‌هاي از بين رفته در پاي بوته مشاهده مي‌شوند.مزرعه آمادة گرايش به زردي مي‌گردد. همزمان با زردي پانيكول، دو برگ انتهايي هر پنجه شروع به خشك شدن از نوك مي‌كنند.
booting. the bulging of the leaf sheath due to increase in size of the young panicle and its upward extension inside the upper leaf sheath.
coleoptile. the cylinder-like protective covering of the young plumule.
caryopsis. the dehulled rice grain.
dough grain. the stage when the milky portion of the grain turns into a soft mass and later into a hard mass.
egg. the female ovum, pertaining to reproductive cells.
fertilization. the union of the pollen (male) and the egg (female) initiating reproduction.
floret. a unit of the spikelet, including the lemma, palea, and the flower.
flowering. the stage when the anthers of the terminal spikelets protrude and shed pollen.
germination to emergence. the period which is signified by the coming out of the radicle or coleoptile from the germinating embryo.
heading. the emergence or coming out of the panicle from the flag leaf sheath.
long-duration varieties. varieties that mature in 150 days or more.
mature grain. the stage when the rice grains in the panicle are yellow, fully developed, and hard.
milk grain. the stage when the watery consistency of the caryopsis turns milky.
ovary. the bulbous, basal portion of the pistil containing one ovule.
panicle initiation. the stage when the vegetative primordium turns to a reproductive primordium.
panicle primordium. the panicle at its rudimentary (earliest) stage of the development.
pistil. the female reproductive organ consisting of the ovary, style, and stigma.
plumule. the embryonic leaves of the young plant in the embryo. it is enclosed by the coleoptile.
pollen shedding. the falling of pollen grains from the anthers to the pistil.
primary leaf. the first seeding leaf, without a blade.
primary tillers. tillers arising from the lowermost nodes of the main culm.
radicle. the embryonic primary root.
reproductive phase. the period from panicle initiation to flowering.
ripening phase. the period from flowering to mature grain.
seedling stage. the period when a rice plant develops the first 5 leaves or so until tillers are developed.
secondary adventitious roots. roots arising from the nodes at the base of the plant.
secondary tillers. tillers arising from primary tillers.
seminal roots. sparsely branched roots that replace the radicle and are later replaced by the adventitious roots.
senescence. the aging and drying of leaves and nonbearing tillers.
short-duration varieties. varieties that mature in 120 days or less.
spikelet. the basic unit of the rice inflorescence consisting of the two sterile lemmas, the rachilla, and the floret.
stem elongation stage. the increase in length of the 4th internode of short-duration varieties below the point where the panicle primordium emerges.
tertiary tillers. tillers arising from secondary tillers.
vegetative phase. the period from seed germination to panicle initiation.


تهيه و تدوين : مهندس سيد يوسف موسوي
اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : رضا ایمیل : reza.mozaffary@gmail.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

خيلي محدود توضيح داديد

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

عالي

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

عالي

نام : زهرا ایمیل : www.zahra_rajabzade@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

سلام.لطفا اسم علمي ارقام خزر و ندا و طارم را براي من بفرستيد.
با تشکر فراوان

نام : x ایمیل : mahmoud_mosbat@noavar.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

سلام- لطفا تصاوير مراحل رشد برنج را براي من بفرستيد

نام : محسن جواهري ایمیل : m_javahery@yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

با سلام دمت گرم دنبال يه تحقيق توپ بودم ...............................بالا خره پيدا کردم.......................يه دنيا تشکر...........................................................................................................................................................

نام : محمود علي رکني ایمیل : mahmoudali.rokni@yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

سلام با ارزوي موفقيت و تبريک مبعث حضرت محمد (ص) لطفا مراحل مصور رشد و نمو برنج را ارسال فرماييد با تشکر

نام : آزاده ایمیل : ? زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

عالي بود

نام : سحر ایمیل : nazemisahar@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

با سلام
من ميخواهم تحقيقي بر روي لوبيا انجام دهم و تاثير يک پارامتر بخصوص را روي آن بررسي کنم.ايا نياز هست که براي هر دو نمونه وزن لوبياها دقيقا يکسان باشد(نمونه شاهد و نمونه ديگر)؟
و اينکه ايا تهيه خاک براي اين تحقيق نيازمند مراحل خاصي است؟مثلا ايا حرارت دادن خاک لازم است يا نه ؟لطفا مراحل کامل انرا برايم ارسال کنيد
با تشکر

نام : كلينيك گياه پزشكي هوم ایمیل : Humiran@Gmail.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

با درود
بسيار خوب و كاربردي است. خواهشمند است چنانچه در باره ديگر فرآورده هاي كشاورزي و باغي نيز چنين نمودار و يا رفرنس علمي داريد به ايميل آدرس بنده ارسال نماييد.
با سپاس فراوان
مهندس رضايي
09121438062

نام : محمد حسن ایمیل : mohammadahassanrouhy@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

با سلام:
متن فارسي بسيار عالي و جامع بود ولي متن انگليسي بسيار محدود خلاصه وناقص است.
در صورت امکان اگر متن انگليسي کامل به ايميل حقير ارسال شود کمال تشکر را دارم.
با تشکر وسپاس فراوان - م.ح.روحي

نام : سهراب ایمیل : so_sohrabi20@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

با سلام و درود فراوان
مطلب تهيه شده در خصوص مراحل رشد بسيار عالي بود .لطفا تصاورير را براي من ارسال نمائيد .
ارادتمند شما
سهراب

نام : اسماعيل افشار ایمیل : esmail.afshar.1356@gmail.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

بسيار عالي بود حالا شما فكر كنيد كه اين تحقيق از يك دختر بچه 8 ساله خواسته شد

نام : ali ایمیل : ali.sami1996@yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

لطفا عکس هاي رشد برنج را برايم ارسال کنيد

نام : مينا ایمیل : ? زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

عالي بود

نام : احسان ایمیل : ehsan.poorsafar@gmail.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

عالی عالی


آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com