برنج
امروز دو شنبه 15/9/1400
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
شنبه / /

پاياننامه اي تحت عنوان: بررسي تاثير تاريخ کاشت و مصرف علفکش بر ويژگي هاي زراعي و عملکردي اراقم برنج در کشت مستقيم توسط فاطمه تنکابني با مشاوره مهندس مرتضي نصيري به پايان رسيد


بررسي تاثير تاريخ کاشت و مصرف علفکش بر ويژگي هاي زراعي و عملکردي اراقم برنج در کشت مستقيم

بررسي تاثير تاريخ کاشت و مصرف علفکش بر ويژگي هاي زراعي و عملکردي اراقم برنج در کشت مستقيم

ارائه دهنده: فاطمه تنکابني

استاد راهنما: همت الله پيردشتي استاد مشاور: مرتضي نصيري

چکيده:

به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت و مصرف علفکش ها بر صفات رويشي ، عملکرد و اجزاي عملکرد برنج و صفات رويشي علف هاي هرز در شرايط کشت مستقيم آزمايش مزرعه اي در معاونت موسسه تحقيقات برنج کشور (آمل) در قالب اسپليت اسپليت پلات بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار در سال زراعي 1387 انجام گرفت. عامل اصلي تاريخ کاشت در سه سطح (شامل 5، 15 و 25 ارديبهشت) عامل فرعي نوع علفکش در سه سطح (شامل سان رايس پلاس ، تاپ استار و مخلوط سان رايس و تاپ استار) و عامل فرعي رقم در 6 سطح (شامل طارم محلي ، طارم هاشمي ، فجر ، هيبريد بهار1 ، لاين شماره 18) بود. با توجه به نتايج بدست آمده چنين بنظر مي رسد که تاريخ کاشت زودهنگام (5 ارديبهشت) نسبت به ساير تاريخ کاشت ها از لحاظ تمامي صفات اندازه گيري شده در اين تحقيق به جزء تعداد دانه در خوشه و طول خوشه داراي برتري بوده است. در ضمن تاريخ کاشت با علفکش و رقم داراي برهمکنش بوده که براين اساس تمامي ارقام مورد آزمايش در تاريخ 5 ارديبهشت پاسخ بهتري نشان دادند. همچنين استفاده از علفکش سان رايس موجب بهبود صفاتي نظير ارتفاع برداشت، تعداد پنجه در زمان حداکثر پنجه دهي و برداشت، تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در خوشه، تعداد دانه پر، طول خوشه، عملکرد بيولوژيک و عملکرد شلتوک گرديد. اما اين علف کش نيز با رقم و تاريخ کاشت داراي اثرات متقابل بوده به طوري که در کليه ارقام به جزء طارم محلي و لاين شماره 18، مصرف علف کش سان رايس و مخلوط دو علف کش بر صفات اندازه گيري شده داراي تاثير تقريباً مشابهي بود. کمترين تراکم علف هرز در تاريخ کاشت 15 ارديبهشت مشاهده گرديد. حداقل وزن تر و خشک علف هاي هرز نيز در تاريخ کاشت 5 ارديبهشت بدست آمد. کمترين وزن خشک علف هرز سوروف نيز در تاريخ کاشت 25 ارديبهشت مشاهده گرديد. مصرف علف کش سان رايس نسبت به ساير علف کش ها کارايي بهترين در کنترل علف هاي هرز، بخصوص سوروف داشته است. در حالي که علفکش تاپ استار توانست علف هرز اويارسلام را به نحو مطلوبي کنترل نمايد. در بين ارقام به جزء رقم فجر کمترين تراکم و بيوماس علف هاي هرز در مابقي ارقام مشاهده شد.

با توجه به نتايج تاريخ کاشت 5 و 25 ارديبهشت استفاده از علف کش سان رايس و کشت ارقام پرمحصول فجر، هيبريد، لاين شماره 2 و 18 براي دستيابي به عملکرد مطلوب در کشت مستقيم برنج در اين منطقه قابل توصيه مي باشد. عملکرد شلتوک بيشترين همبستگي مثبت و معني داري را با عملکرد بيولوژيک (**18/0=r ) و همبستگي منفي و معني دار را با وزن خشک سوروف (**4/0=r ) داشته است.

کلمات کليدي: برنج، کشت مستقيم، تاريخ کاشت، علف کش و عملکرد

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

العاب عز
العاب صيف
العاب عسل
العاب عيون

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

العاب عز
العاب صيف
العاب عسل
العاب عيون


آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com