برنج
امروز شنبه 14/6/1394
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
چهار شنبه / /

ارزيابي تحمل به خشكي ارقام برنج در گيلان


شناسايي و انتخاب ارقام متحمل به خشكي در برنج كه در شرايط محدوديت آب بتوانند عملكرد قابل قبولي داشته باشد از اهميت خاصي برخوردار است. به اين منظور 8 رقم در چهار شرايط آبياري غرقاب، آبياري با تناوب 5 ،8 و11 روز در يك آزمايش فاكتوريل در قالب طرح‌ بلوك‌هاي كامل تصادفي در سه تكرار در سال 1381، در شرايط گلداني در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان، مورد بررسي قرار گرفت. براي ارزيابي واكنش ارقام نسبت به خشكي از شاخص‌هاي حساسيت به تنش (SSI)، تحمل (TOL)، بهره‌وري متوسط (MP)، تحمل به تنش (STI)، ميانگين هندسي (GMP) و شاخص ميانگين هارمونيك استفاده گرديد.


ارزيابي تحمل به خشكي ارقام برنج در گيلان
ابراهيم اميري1، حميدرضا بزرگي2، مرتضي خندان سوستاني

1- استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان، پست الكترونيكي: eamiris57@kahoo.com

2- گروه كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان


چكيده

شناسايي و انتخاب ارقام متحمل به خشكي در برنج كه در شرايط محدوديت آب بتوانند عملكرد قابل قبولي داشته باشد از اهميت خاصي برخوردار است. به اين منظور 8 رقم در چهار شرايط آبياري غرقاب، آبياري با تناوب 5 ،8 و11 روز در يك آزمايش فاكتوريل در قالب طرح‌ بلوك‌هاي كامل تصادفي در سه تكرار در سال 1381، در شرايط گلداني در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان، مورد بررسي قرار گرفت. براي ارزيابي واكنش ارقام نسبت به خشكي از شاخص‌هاي حساسيت به تنش (ssi)، تحمل (tol)، بهره‌وري متوسط (mp)، تحمل به تنش (sti)، ميانگين هندسي (gmp) و شاخص ميانگين هارمونيك استفاده گرديد.

با توجه به همبستگي مثبت و بسيار معني‌داري كه بين شاخص‌هاي mp ، gmp و sti با عملكرد دانه در شرايط آبياري غرقاب و آبياري‌هاي غير غرقاب وجود دارد، منجر به انتخاب اين شاخص به عنوان بهترين معيارهاي انتخاب ارقام مقاوم به تنش خشكي براي مديريت آبياري غير غرقاب شد. نتايج بررسي با استفاده از شاخص‌هاي مختلف تحمل به خشكي نشان داد كه بين ارقام برنج مورد بررسي، رقم‌هاي هيبريد، درفك و كادوس به عنوان رقم‌هاي متحمل به خشكي معرفي مي‌شود.

واژه‌هاي كليدي:
برنج، آبياري، شاخص‌هاي تحمل، همبستگي صفات.


مقدمه
كم‌آبي مهم‌ترين عامل محدود كننده رشد و عملكرد گياهان زراعي است كه 40 تا 60 درصد اراضي كشاورزي جهان را تحت تأثير قرار مي‌دهد، در سال‌هاي اخير، به علت رشد بي سابقه تقاضا براي مصرف آب در بخش‌هاي صنعتي و شرب و كاهش حجك مخزن سد سفيد رود (رسوبگذاري) و افزايش برداشت از سر شاخه‌هاي سد سفيدرود (قزل اوزن و شاهرود)، حجم آب قابل دسترس براي آبياري شاليزارهاي استان گيلان به طور چشم‌گيري كاهش يافته است. تاكنون روش‌ها مختلفي براي ارزيابي واكنش گياهان زراعي نسبت به انواع تنش‌هاي ابداع شده و مورد استفاده به نژادگران قرار گرفته است.

فيشر و مور استفاده از شاخص حساسيت به تنش (ssi) را براي ارزيابي ارقام متحمل به تنش خشكي ابداع كردند [8]، كه توسط روزيلي و هامبلين براي ارزيابي توانايي تحمل واريته‌ها در برابر تنش و مورد استفاده قرار گرفت [9]. فرناندز در بررسي عملكرد واريته‌ها در دو محيط (تنش و عادي)، استفاده از شاخص تحمل به تنش (sti) و ميانگين هندسي بهره‌وري (gmp) را براي غربال كردن واريته‌ها پيشنهاد كرد [7]. خليلي و همكاران (1383) نيز در بررسي و ارزيابي اثر تنش خشكي بر عملكرد و اجراي عملكرد دانه در هشت واريته ذرت ديررس در شرايط بدون تنش و تنش در مرحله زايشي و رويشي نشان دادند كه بر اساس شاخص‌هاي gmp ، sti ، هيبريدهايي با عملكرد بالا در هر دو محيط تنش و بدون تنش، و با استفاده از شاخص ssi ، هيبريدهايي با ميانگين عملكرد بالا در شرايط تنش انتخاب مي‌گردند [1].

مقدم و هادي‌زاده (1381) واكنش هيبريدهاي ذرت و لاين‌هاي والدي آن‌ها به خشكي را با استفاده از شاخص‌هاي مختلف تحمل به تنش بررسي كردند كه نتايج نشان داد كه از بين چهار شاخص محاسبه شده (ssi ، tol ، mp و sti )، شاخص sti از مزاياي بيشتري براي گزينش ارقام مطلوب در شرايط تنش و بدون برخوردار بود [4]. فتح باهري و همكاران (1382) با ارزيابي برخي از شاخص‌هاي تحمل به خشكي در چند ژنوتيپ جو بهاره همبستگي معني‌دار بين شاخص sti با شاخص‌هاي ميانگين هارمونيك، gmp ، mp در شرايط تنش و بدون تنش گزارش كردند [2]. نيكخواه (1378) نشان داد كه شاخص‌هاي gmp و sti شاخص مناسبي هستند و مي‌توانند به عنوان معياري مناسب براي شناسايي ژنوتيپ‌هاي مطلوب گندم در شرايط تنش خشكي در نظر گرفته شوند [6].
هدف از اين تحقيق تحمل به تنش خشكي، انتخاب ارقام متحمل به خشكي و تعيين مناسب‌ترين شاخص تحمل به تنش خشكي براي انتخاب رقم متحمل به خشكي برنج در گيلان مي‌باشد.
مواد و روش
در اين آزمايش 8 رقم شامل ارقام محلي (هاشمي، علي كاظمي، حسن سرايي و بينام)، اصلاح شده (خزر، درفك و كادوس) و رقم هيبريد و چهار مديريت آبياري غرقاب، آبياري با تناوب 5 ، 8 و11 روز، در آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي در سه تكرار در سال 1387، در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان مورد مطالعه قرار گرفتند. بذرپاشي در خزانه در اوخر فروردين انجام شد و نشاها پس از 4-3 برگي شدن در اوايل خرداد به گلدان‌ها منتقل شدند.

هر رقم در يك گلدان پلاستيكي به عمق تقريبي50 سانتي‌متر و قطر داخلي 30 سانتي‌متر كشت گرديد. پس از انتقال نشاها به گلدان به مدت 10 روز تمام گلدان براي استقرار نشاءها به صورت غرقاب دائم بود و بعد از آن تيمارهاي آبياري در گلدان بر مبناي برنامه تنظيم شده اعمال گرديد. بر اساس تجزيه خاك مقدار كودهاي مورد نياز p ، n و k اعمال گرديد. در طول دوره رويش، مطابق عرف مراقبت‌هاي زراعي انجام گرديد. هنگام رسيدگي ارقام مقدار عملكرد در هر گلدان بر اساس رطوبت 14 درصد اندازه‌گيري شد.
با استفاده از عملكرد ارقام در شرايط آبياري غرقاب (yp) و شرايط آبياري غيرغرقاب (ys)، شاخص مقاومت به تنش خشكي به شرح زير محاسبه گرديد [8]:
به منظور تعيين مناسب‌ترين شاخص براي تشخيص ارقام متحمل به تنش خشكي همبستگي ساده (correlation) بين عملكرد در شرايط تنش و شاخص‌هاي مختلف استخراج گرديد و شاخص‌هايي كه در هر دو محيط داراي همبستگي نسبتاً بالايي با عملكرد بودند به عنوان بهترين شاخص‌ شناسايي گرديدند [5]. به منظور تعيين مناسب‌ترين شاخص براي تشخيص ارقام متحمل به تنش همبستگي ساده بين عملكرد در شرايط تنش آبي و غرقاب و شاخص‌هاي مختلف استخراج گرديد و شاخص‌هايي كه در هر دو محيط داراي همبستگي نسبتاً بالايي با عملكرد بودند به عنوان بهترين شاخص شناسايي گرديدند.


نتايج و بحث
كليه شاخص‌هاي مورد نظر با توجه به فرمول تعريف شده آن در جدول 1 خلاصه شده است كه نتايج آن به شرح زير مي‌باشد: براي شاخص بهره‌وري متوسط كه ميزان بالاي عددي اين شاخص نشان دهنده تحمل نسبي به تنش است. رقم‌هاي هيبريد، درفك و كادوس در آبياري با تناوب 5 و 8 روز به عنوان رقم‌هاي متحمل به خشكي تعيين شدند، اما در مديريت آبياري با تناوب 11 روز به ترتيب رقم درفك، هيبريد و كادوس به عنوان رقم‌هاي متحمل به خشكي معرفي گرديد. در شاخص‌ تحمل مقادير عددي پايين نشان دهنده تحمل نسبي لاين‌ها است.

گروه‌بندي ارقام با استفاده از اين شاخص نشان داد كه رقم‌هاي كادوس، علي كاظمي و بينام در مديريت آبياري 5 روز، رقم‌هاي بينام، علي كاظمي و حسني در مديريت آبياري 8 روز و رقم‌هاي علي كاظمي، بينام و هاشمي به عنوان ارقام متحمل به خشكي معرفي مي‌گردد. با بررسي عملكرد ارقام در هر دو شرايط تنش و بدون تنش مشخص شد كه شاخص tol در گزينش ارقام با عملكرد بالا در شرايط تنش موفق بوده است ولي در گزينش رقم‌هايي كه در هر دو محيط غرقاب و غيرغرقاب داراي عملكرد مناسب باشند، موفق نبود. در واقع شاخص tol به نوعي تغيير حاصل از شرايط تنش را بيان مي‌كند. براي شاخص ميانگين هندسي، با توجه به اين‌كه مقادير عددي بالا نشان دهنده تحمل نسبي است.

رقم‌هاي هيبريد، درفك و كادوس در آبياري با تناوب 5 و 8 روز به عنوان رقم‌هاي متحمل به خشكي تعيين شدند، اما در مديريت آبياري با تناوب 11 روز به ترتيب رقم درفك، كادوس و هيبريد به عنوان رقم متحمل به خشكي معرفي گرديد. در شاخص حساسيت به تنش مقادير عددي پايين نشان دهنده تحمل بالاي ارقام است. در محاسبه اين شاخص يك جز به نام si وجود دارد كه به سختي محيط يا شدت تنش مي‌گويند و هر چه اين جزء بزرگ‌تر باشد شاخص ssi كوچك‌تر مي‌شود. رقم‌هاي كادوس، علي كاظمي و خزر در مديريت آبياري تناوب 5 روز، رقم‌هاي بينام، علي كاظمي و حسني در مديريت آبياري تناوب 8 روز و رقم‌هاي علي كاظمي، هاشمي و بينام در ديريت آبياري تناوب 5 روز به عنوان رقم‌هاي متحمل به خشكي معرفي مي‌گردد.

در شاخص حساسيت به تنش علاوه بر ميزان عملكرد ارقام در شرايط تنش، تغيير يا آسيب وارده به ارقام در اثر تنش نيز مدنظر قرار مي‌گيرد. بدين معني كه اگر واريته‌اي در هر دو شرايط تنش خشكي و بدون تنش داراي عملكرد بالاتري باشد، اما درصد تغيير زيادي نشان مي‌دهد به عنوان رقم متحمل شناسايي نمي‌شود. براي شاخص تحمل به تنش (sti)، مقادير بالاي شاخص نشان دهنده تحمل لاين است. رقم‌هاي هيبريد‌، درفك و كادوس در آبياري با تناوب 5 و 8 روز به عنوان رقم‌هاي متحمل به خشكي تعيين گرديد، اما در مديريت آبياري با تناوب 11 روز به ترتيب رقم علي كاظمي، درفك و كادوس به عنوان رقم متحمل به خشكي معرفي گرديد. ممكن است رقم‌هاي شناسايي شده رقم‌هاي متحمل نباشند، زيرا امكان دارد رقم داراي عملكرد بالا در شرايط بدون تنش ولي داراي عملكرد پايين در شرايط تنش باشد.

بنابراين شاخص زماني قابل اعتماد است كه رقم داراي عملكرد بالا در شرايط تنش نيز باشد. بر اساس شاخص ميانگين هارمونيك (harm) رقم‌هاي هيبريد، درفك و كادوس در آبياري با تناوب 5 و 8 روز به عنوان رقم‌هاي متحمل به خشكي تعيين شدند، اما در مديريت آبياري با تناوب 11 روز به ترتيب رقم علي كاظمي، كادوس و درفك به عنوان رقم‌هاي متحمل به خشكي معرفي گرديد. در جدول 2، نتايج همبستگي مثبت و معني‌داري بين شاخص‌هاي ميانگين حسابي (mp)، ميانگين هندسي (gmp) و شاخص تحمل به خشكي (sti) با عملكرد دانه در هر دو شرايط مديريت آبياري غرقاب و مديريت‌هاي غيرغرقاب وجود دارد. بنابراين مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه سه شاخص مذكور براي ارزيابي تحمل به تنش خشكي ارقام برنج به عنوان بهترين شاخص‌هاي تحمل به خشكي مي‌باشند. ارقامي كه بالاترين مقدار را در اين سه شاخص داشته باشند به عنوان متحمل‌ترين رقم‌ها شناسايي و انتخاب مي‌شوند. نتايج تحقيق كوچكي و همكاران (1385) بر روي گندم نشان داد كه همبستگي منفي و معني‌‌داري بين عملكرد دانه در شرايط تنش خشكي و شاخص ssi وجود دارد.

همچنين همبستگي مثبت و معني‌داي بين سه شاخص mp ، gmp و sti با عملكرد در شرايط تنش خشكي و غير تنش خشكي دارد، كه با نتايج حاصل از اين بررسي مطابقت داشته و آن را تأييد مي‌كند [3]. جمع‌بندي نتايج حاصل از بررسي عملكرد دانه در شرايط وجود تنش خشكي و بدون تنش با شاخص‌هاي تحمل به تنش در اين بررسي نشان مي‌دهد كه مناسب‌ترين شاخص براي انتخاب و تعيين ارقام متحمل به تنش خشكي در منطقه گيلان شاخص‌هاي mp ، gmp و sti هستند. كه رقم‌هاي هيبريد، درفك و كادوس در آبياري با تناوب 5 و 8 روز و رقم‌هاي درفك، هيبريد و كادوس در مديريت آبياري با تناوب 11 روز به عنوان رقم‌هاي متحمل به خشكي معرفي مي‌شوند.

منابع
1- خليلي، م.، ه. كاظمي، م. مقدم، و م. شكيبا. 1376. ارزيابي شاخص‌ها مقاومت به خشكي در مراحل مختلف رشد ژنوتيپ‌هاي ديررس ذرت. هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نبا تات ايران، رشت. ص 41.

2- فتح باهري، س.، ع. جوانشيره، ه. كاظمي، و س. اهري‌زاد. 1382. ارزيابي از شاخص‌هاي تحمل به خشكي در چند ژنوتيپ جو بهاره. مجله دانش كشاورزي، جلد 13 شماره 3 ص 105-95.

3- كوچكي، ا. ر.، ا. يزدان سپاس، ح. ر. نيكخواه. 1285. اثر تنش خشكي آخر فصل روي عملكرد دانه و برخي صفات مورفولوژيكي در ژنوتيپ‌هاي گندم. مجله علوم زراعي ايران. جلد هشتم، شماره 1، صفحه: 14 تا 29.

4- مقدم، ع. و و. هادي‌زاده. 1381. عكس‌العمل هيبريدهاي ذرت و لاين‌هاي والدي آن‌ها به خشكي با استفاده از شاخص‌هاي مختلف تحمل به تنش. مجله نهال و بذر، جلد 18 شماره 3 ص 272-255.

5- نورمند مويد، ف. 1376. بررسي تنوع صفات كمي و روابط آن‌ها با عملكرد گندم نان در شرايط ديم و آبي و تعيين بهترين شاخص مقاومت به خشكي. پايان‌نامه كارشناسي ارشد. دانشكده كشاورزي. دانشگاه تهران.

6- نيكخواه، ح. ر. 1378. ارزيابي و مطالعه توارث‌‌پذيري مقاومت به خشكي در گندم نان. پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته اصلاح نباتات، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران.7- fernandez, g. c. j. 1992. effective selection criteria for plant stress tolerance. proceeding of the international symposium on adaptation of vegetables and other food crops in temperature and water stress. taiwan. 13-16 aug.
8- fischer, r. a. and r. maurer. 1978. drought resistance in spring wheat. i: grain yield responses. aust. j. agric. res. 29:897-912.
9- rosielle, a. i. hamblin. 1981. theorical aspect of selection for yield in stress and non-stress environment. crop.sci. 21:493-501.


جدول 1- شاخص‌هاي تحمل به خشكي براي ارقام برنج در شرايط مديريت‌هاي آبياري غيرغرقابجدول 2- ضرايب همبستگي ميان شاخص‌‌هاي تحمل و حساسيت به خشكي و عملكرد دانه ارقام مورد بررسي برنجمنبع : www.berenge.com

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : yyyyy ایمیل : 775012292@qq.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

zdgxg

This is guess factory not pleasant; jordan retro,jordan shoes,air jordan,air jordans,retro jordans,air jordan retro,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,cheap jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes but neither is mizuno running this the point. cheap jerseys It may be the critic is right, and the author wrong. It may be that the archbishop’s sermon is not so michael kors,michael kors canada,michael kors outlet,michael kors outlet online fine as some of salomon shoes those discourses twenty years ago which air jordan used nike air force,air force,nike air force 1,nike air force one,air force one nike,air force 1,air force one to five finger shoes delight nike free 5.0 the faithful cheap nfl jerseys in Granada. Or it may be (pleasing thought!) that the critic is a dullard, and does not understand ralph lauren outlet,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet online,polo ralph lauren,ralph lauren,polo ralph,polo shirts,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo what he is writing about. Everybody who omega watches,omega watch,replica watches,rolex watches,replica omega watches,rolex,watches for men,watches for women,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex has been to an exhibition has kobe 8 heard visitors burberry uk discoursing about the pictures before their michael kors,sac michael kors,michael kors sac,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france faces. One says, “This is very well;” another says, timberland “This is stuff and oakley sunglass rubbish;” another cries, “Bravo! ferragamo this is a masterpiece:” dr dre beats and each louboutin,louboutin pas cher,christian louboutin,louboutin chaussures,louboutin soldes,chaussure louboutin,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france has cheap jordans,cheap jordan shoes,cheap jordan,cheap jordans for sale,jordans for cheap,jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro a right michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors uk,michael kors,michael kors,michael kors bags to his opinion. For example, one timberland boots uk of the pictures I admired most at the Royal Academy is by love bracelet a gentleman on whom I never, to my knowledge, set eyes. This ray ban sunglasses picture is No. 346, lebron shoes “Moses,” puma shoes,puma outlet,pumas,puma outlet store,puma sneakers,puma shoes for men,puma brand,puma store,puma golf shoes by Mr. S. Solomon. beats by dre I thought it had a great ralph lauren outlet intention,thought cheap jerseys,nfl jerseys,cheap nfl jerseys,jerseys from china,cheap jerseys from china it finely drawn and chanel bags composed. It nobly represented, new balance shoes to my mind, the dark kevin durant shoes children of kate spade uk the Egyptian bondage, north face outlet,the north face,north face,the north face outlet,north face jackets,north face jackets clearance,northface and suggested the touching story. My lululemon uk newspaper says: “Two ludicrously NFL Jerseys,Nike NFL Jerseys,NBA Jerseys,Soccer Jersey,NHL Jerseys,Baseball Jerseys,Custom Jersey,Youth Jerseys,Women Jerseys,NCAA Jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,basketball jerseys,jerseys,hockey jerseys ugly women, adidas shoes looking at a dingy nike free 5.0, nike free trainer 5.0,nike free run 5.0,free running 2,nike free run,nike free,free running,nike running shoes,nike free trainer,free runs,free run 5.0 baby, lebron shoes do not form a pleasing object;” and so good-by, Mr. Solomon. Are tods not most converse shoes of our babies served so air max 90,nike air max 90,air max 95,air max 2015,air max 1,nike air max,air max,nike air max 2015,airmax in air max 95 life? and doesn’t Mr. Robinson consider yoga pants Mr. Brown’s cherub burberry,burberry outlet,burberry outlet online,burberry factory outlet,burberry sale,burberry handbags an ugly, squalling jordan retro little brat? So beats by dre,beats headphones,beats audio,beats by dr dre,beats by dre headphones,dr dre,dre beats,beats by dr,dr dre beats,dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats cheer up, coach outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach outlet stores,coach factory outlet,coach factory,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online Mr. S. jeremy scott adidas S. It may be the critic who discoursed on dansko shoes,dansko outlet,dansko shoes for women,dansko clogs,dansko shoes on sale,dansko,dansko clearance,danskos,dansko clearance outlet,dansko sandals,dansko shoes clearance,dansko nursing shoes,dansko professional,dansco coin albums,dansko boots your baby is a nike shoes bad judge of babies. When Pharaoh’s kind lebron shoes daughter nike blazer found the child, and cherished and loved it, and took it home, and found a nurse for it, michael kors outlet too, Ray Ban Sunglasses,Ray Ban Outlet,Ray Ban Sale,Cheap Ray Bans,Cheap Ray Ban Sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban I dare say there were grim, mac uk brick-dust colored chamberlains, or air max 95,nike air max 95,air max 90,nike air max 90,air max 2015,nike air max,air max,nike air max 2015,airmax some of omega watches the tough, old, burberry meagre, yellow princesses at jordan 11 court, who chaussures louboutin never Cheap Jordans,Cheap Jordan Shoes,Cheap Air Max,Cheap Free Run Shoes,nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers had children themselves, who cried out, “Faugh! the toms outlet horrid little squalling wretch!” and knew he air max 90 would never yoga pants,lululemon,lululemon outlet,lululemon athletica,lululemon addict,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com come to good; and said, “Didn’t I tell you so?” ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo shoes,ferragamo outlet,salvatore ferragamo outlet,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet when he louboutin shoes uk assaulted the Egyptian.In these last words I am nike air force supposing the respected reader to be endowed toms outlet,tom shoes,toms shoes outlet,tom shoes,toms wedges,cheap toms,toms.com with a michael kors sense cheap jordans of humor, which he may or may not true religion outlet possess; indeed, don’t we oakley uk know many an honest man who can no more comprehend a joke than adidas zx he can jerseys from china,cheap jerseys from china,nfl jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys turn a tune. But I mac makeup take fendi for granted, my dear sir, that you are brimming over with fun — coach outlet store you mayn’t make jokes, but you could if you would — you know you could: and in mac uk your quiet way you chanel bags,chanel handbags,chanel sunglasses,chanel outlet,chanel purses,chanel handbags official site enjoy them extremely. Now many people neither make them, nor understand them when made, gucci belt nor like them when understood, and are kobe ix suspicious, testy, weitzman shoes and angry with jokers. sac michael kors Have you ever gucci belt watched an elderly oakley sunglasses,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley outlet,oakley sunglasses outlet,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses male dolce gabbana or female — an elderly “party,” so to speak, who begins to find out jerseys from china that some young wag of the nike blazer,blazer nike,nike blazer pas cher,Chaussures Nike Blazer,Nike Blazer Femme company is fitflops “chaffing” him? north face outlet Have you ever tried the sarcastic or air jordan,jordan shoes,cheap jordans,air jordans,jordan retro,air jordan shoes,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan retro Socratic method with fit flop a child? Little simple he chanel uk or she, burberry in the innocence of the simple heart, plays some silly freak,

نام : crf123 ایمیل : ? زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

burberry factory, http://www.burberry-outletonline.com.co/

burberry, http://www.burberryoutlet-online.in.net/

cheap calvin kleins, http://www.calvinklein.co.com/

celine handbags, http://www.celinebags.org/

chanel handbags, http://www.chanelhandbags.net.co/

easton bats, http://www.cheap-baseballbats.net/

christian louboutin shoes, http://www.christianlouboutinshoes.ar.com/

nfl jerseys, http://www.cheap-jerseys.us.org/

cheap jordans, http://www.cheap-jordans.net/

cheap michael kors, http://www.cheapmichaelkors.us.org/

nike shoes, http://www.cheap-nikeshoes.net/

cheap oakley sunglasses, http://www.cheapoakley.us.org/

cheap oakley , http://www.cheapoakleysunglasses.ar.com/

cheap oakley sunglasses, http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/

cheap ray ban, http://www.cheaprayban.com.co/

boots on sale, http://www.cheapshoes.com.co/

cheap ugg boots, http://www.cheapuggboots.eu.com/

flat iron, http://www.chiflatiron.net.co/

christian louboutin, http://www.christian--louboutin.in.net/

louboutin shoes, http://www.christianlouboutin.org.uk/

christian louboutin shoes, http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/

burberry outlet, http://burberry.outletnow.net/

christian louboutin outlet, http://christian.louboutin-outlet.net/

tory burch sandals, http://toryburch.salesandals.net/

abercrombie and fitch, http://www.abercrombieand-fitch.com.co/

abercrombie and fitch, http://www.abercrombiefitch.us.com/

abercrombie, http://www.abercrombie-kids.us.com/

nike huarache, http://www.air-huarache.co.uk/

air jordan, http://www.airjordans.us/

air jordan shoes, http://www.airjordanshoes2015.com/

nike air max 2015, http://www.airmax-2015.org/

air max, http://www.airmax-90.org/

babyliss pro, http://www.babyliss-pro.net/

basketball shoes, http://www.basketballshoes.com.co/

beats by dre outlet, http://www.beatsbydrdre.co.com/

beats by dre, http://www.beatsbydre.com.co/

monster beats outlet, http://www.beats-by-dre.com.co/

beats headphones, http://www.beatsheadphones.in.net/

bottega, http://www.bottega.us/

burberry outlet online, http://www.burberryhandbags.net.co/

burberry, http://www.outlet-burberry.in.net/

burberry outlet, http://www.burberryoutlet.org.uk/

coach outlet online, http://www.coachfactory-outlet.co.com/

coach factory, http://www.coachfactoryoutletonline.co.com/

coach outlet usa, http://www.coach-handbags.com.co/

coach outlet, http://www.coachoutlet-online.com.co/

coach store online, http://www.coachoutletstore.net.co/

coach outlet, http://www.coachoutletstore-online.com.co/

chanel sunglasses, http://www.coco-chanelbags.com.co/

converse shoes, http://www.converse.net.co/

coach handbags, http://www.designerhandbagsoutlet.com.co/

eyeglasses online, http://www.eyeglassesonline.us.com/

eyeglass frames, http://www.eyeglassframes.us.com/

burberry clothes, http://www.fashion-clothing.us.com/

salvatore ferragamo, http://www.ferragamo.com.co/

ferragamo shoes, http://www.ferragamoshoes.net/

hair straightener, http://www.ghdhairstraightener.com.co/

gucci shoes outlet, http://www.gucci.me.uk/

gucci handbags, http://www.guccihandbags.net.co/

gucci factory, http://www.gucci-outlet.in.net/

gucci outlet, http://www.gucci--outlet.com.co/

gucci shoes, http://www.guccishoes.net.co/

gucci shoes, http://www.guccishoes.us.org/

hermes, http://www.hermesbags.com.co/

hermes birkin, http://www.hermesbirkin.com.co/

hermes outlet online, http://www.hermesoutlet.net.co/

hollister, http://www.hollister.us.org/

hollister clothing, http://www.hollisterclothing-store.in.net/

insanity workout, http://www.insanityworkout.net.co/

iphone cases, http://www.iphone-cases.us/

jimmy choo, http://www.jimmychoo.net.co/

jordan retro, http://www.jordanretro.org/

jordan shoes, http://www.jordan-shoes.com.co/

juicy couture outlet, http://www.juicycouture.com.co/

juicy couture handbags, http://www.juicycoutureoutlet.net.co/

kate spade, http://www.kate-spade.com.co/

kate spade handbags, http://www.katespade-outlet.com.co/

kate spade outlet online, http://www.kate-spades.com/

longchamp, http://www.longchamp.us.org/

longchamp handbags, http://www.longchamp.com.co/

louboutin, http://www.louboutin.jp.net/

louis vuitton canada, http://www.louis-vuittoncanada.ca/

louis vuitton bags, http://www.louisvuitton.jp.net/

louis vuitton, http://www.louis--vuitton.org.uk/

vuitton handbags, http://www.louisvuitton.so/

louis vuitton outlet online, http://www.louisvuittonas.com/

louis vuitton, http://www.louisvuitton-outlet.com.co/

louis vuitton, http://www.louisvuitton-outlets.us/

marc jacobs handbags, http://www.marcjacobsonsale.com/

mcm bags, http://www.mcm-bags.net/

mcm backpack, http://www.mcmhandbags.com.co/

michael kors, http://www.michaelkors.so/

cheap michael kors, http://www.michael--kors.us.com/

michael kors bags sale, http://www.michaelkorsbags.us.org/

michael kors, http://www.michaelkorshandbags.org.uk/

michael kors outlet online, http://www.michael-kors-handbags.us.com/

michael kors outlet, http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/

michael kors outlet, http://www.michael-kors-outlet.us.org/

michael kors outlet online, http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/

michael kors outlet online sale, http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/

michael kors outlet store, http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/

michael kors uk, http://www.michaelkors-uk.org.uk/

mont blanc pens, http://www.montblanc--pens.net/

new balance, http://www.newbalance-outlet.org/

nike air max, http://www.nike-air-max.us/

nike factory, http://www.nikefactory.org/

nike free, http://www.nikefree5.net/

nike free run, http://www.nikefree-run.net/

nike free, http://www.nikefree-run.org.uk/

air jordans, http://www.jordanrelease-dates.com/

nike mercurial, http://www.nikemercurial.net/

nike roshe, http://www.nikerosherun.us/

nike outlet store, http://www.nikestore.us/

north face, http://www.northface.us.org/

north face clearance, http://www.northfaceoutlet.com.co/

oakley outlet, http://www.oakleyoutlet.us.org/

oakley sunglasses, http://www.oakley-sunglasses.us.org/

oakley sunglasses cheap, http://www.oakleysunglassescheap.in.net/

oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassesoutlet.com.co/

omega watches, http://www.omegawatches.us.com/

pandora charms, http://www.pandora-charms.org.uk/

pandora jewelry, http://www.pandorajewelry.com.co/

polo outlet, http://www.polo-outlets.com/

prada outlet, http://www.pradahandbags.net.co/

prada handbags, http://www.pradahandbags.com.co/

prada outlet, http://www.pradashoes.com.co/

ralph lauren uk, http://www.ralph-lauren.org.uk/

polo ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/

ralph lauren, http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/

ralph lauren shirts, http://www.ralphlaurenoutletonline.com.co/

ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/

polo ralph lauren, http://www.ralphlaurenpolo.in.net/

ray ban outlet, http://www.ray-ban-outlet.us.com/

ray bans, http://www.raybans.us.org/

ray ban sunglasses, http://www.rayban-sunglasses.org.uk/

ray-ban sunglasses, http://www.rayban-sunglasses.us.org/

ray ban sunglasses outlet, http://www.raybansunglassesoutlet.net.co/

ray ban wayfarer, http://www.raybanwayfarer.in.net/

replica handbags, http://www.replicahandbags.com.co/

rolex watches, http://www.replica-watches.us.com/

retro jordans, http://www.retro-jordans.com/

rolex watches, http://www.rolex-watches.me.uk/

nike roshe, http://www.rosherun.org.uk/

roshe run, http://www.rosheruns.us/

salvatore ferragamo, http://www.salvatoreferragamo.in.net/

soccer shoes, http://www.soccer-shoes.org/

baseball bats, http://www.softball-bats.us/

supra shoes, http://www.suprashoe.net/

swarovski crystal, http://www.swarovskicrystal.com.co/

swarovski jewelry, http://www.swarovskijewelry.com.co/

swarovski, http://www.swarovski-uk.org.uk/

the north face, http://www.the-northface.com.co/

the north face jackets, http://www.the-northface.in.net/

north face, http://www.thenorth-face.org.uk/

north face outlet, http://www.thenorthface.us.org/

north face outlet, http://www.thenorthfacejackets.in.net/

thomas sabo, http://www.thomas-sabo-uk.co.uk/

tiffany and co, http://www.tiffanyandco.net.co/

tiffany jewelry, http://www.tiffanyjewelry.us.org/

timberland outlet, http://www.timberlandboots-outlet.net/

timberland boots, http://www.timberlandshoes.com.co/

tommy hilfiger outlet, http://www.tommyhilfiger.net.co/

tommy hilfiger kids, http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/

toms shoes outlet, http://www.tomshoes-outlet.com/

toms outlet, http://www.toms--outlet.in.net/

toms shoes, http://www.toms-shoes.com.co/

tory burch outlet, http://www.tory-burch-outlet.in.net/

tory burch outlet, http://www.tory-burchoutlet.us.com/

true religion, http://www.true-religion.com.co/

true religion jeans, http://www.truereligionjeans.net.co/

true religion outlet, http://www.truereligion-outlet.com.co/

ugg australia, http://www.uggaustralia.net.co/

ugg boots, http://www.uggboots.net.co/

ugg boots clearance, http://www.uggbootsclearance.com.co/

uggs on sale, http://www.uggsonsale.com.co/

uggs outlet, http://www.uggsoutlet.com.co/

coach outlet, http://www.uptocoachoutlet.com/

vans shoes, http://www.vansshoes.us/

wedding dresses, http://www.weddingdressesuk.org.uk/

yoga pants, http://www.yogapants.com.co/

ugg boot sale, http://www.ugg-boots.us.org/

polo ralph lauren outlet, http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/

burberry outlet online, http://www.burberryoutletonline.ar.com/

toms outlet, http://www.toms-outlet.net.co/

michaelkors.com, http://www.michaelkors.in.net/

christian louboutin, http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/

tory burch sale, http://www.toryburchsale.com.co/

prada outlet, http://www.pradaoutlet.com.co/

longchamp handbags, http://www.longchamp-handbags.in.net/

longchamp outlet, http://www.longchampoutlet.com.co/

chanel bags, http://www.chanel-bags.com.co/

true religion outlet, http://www.truereligion-outlet.us.org/

abercrombie and fitch kids, http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/

hollister clothing, http://www.hollisterclothing.in.net/

new balance shoes, http://www.newbalance-shoes.org/

converse shoes, http://www.converses-shoes.net/

lululemon outlet, http://www.lululemonoutlet.com.co/

nfl jerseys, http://www.nfl-jerseys.in.net/

cheap jerseys, http://www.cheapjerseys.us.org/

rolex watches, http://www.rolex-watches.us.com/

rolex watches for sale, http://www.rolexwatchesforsale.us.com/

p90x workout, http://www.p90xworkout.in.net/

giuseppe zanotti, http://www.giuseppezanotti.com.co/

mac cosmetics, http://www.maccosmetics.net.co/

instyler ionic styler, http://www.instyler.in.net/

mizuno wave, http://www.mizunorunning.net/

designer handbags, http://www.handbagsoutlet.com.co/

tommy hilfiger, http://www.hilfigeroutlet.in.net/

ed hardy, http://www.edhardy.in.net/

levi's jeans, http://www.levisjeans.com.co/

bcbg max, http://www.bcbgdresses.net/

bebe dresses, http://www.bebeclothing.net/

harrods, http://www.harrods-london.co.uk/

gucci outlet, http://www.guccishoes.com.co/

ralph lauren outlet online, http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/

lululemon, http://www.lululemoncanada.ca/

yoga pants, http://www.yoga-pants.ca/

nike canada, http://www.nike-shoes-canada.ca/

pandora, http://www.pandora-charms-canada.ca/

watches, http://www.rolex-watches-canada.ca/

michael kors, http://www.michael-kors-canada-outlet.ca/

adidas, http://www.adidas--canada.ca/

tiffany, http://www.tiffanyandco-canada.ca/

hollister, http://www.hollistercanada.ca/

abercrombie and fitch, http://www.abercrombie-and-fitch.ca/

oakley, http://www.oakley-sunglasses-canada.ca/

wedding dresses, http://www.wedding--dresses.ca/

swarovski, http://www.swarovskicanada.ca/

hilfiger, http://www.tommy-hilfiger-canada.ca/

new balance, http://www.new-balance.ca/

burberry, http://www.burberrycanada.ca/

north face, http://www.the-north-face.ca/

ralph lauren, http://www.ralph-lauren.ca/

ray ban, http://www.ray--ban.ca/

louboutin, http://www.christian-louboutin-shoes.ca/

air max, http://www.nike-air-max.ca/

bcbg max, http://www.bcbg-max-azria.ca/

ugg, http://www.uggscanada.ca/


آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com