برنج
امروز دو شنبه 15/9/1400
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
پنج شنبه / /

بررسي اثر ارتفاع آب بر روي علف هرز سوروف (E chinochloa cruss-galli L.) در مزرعه برنج


به منظور بررسي تأثير مديريت آبياري بر کنترل علف هرز سوروف (Echinochlo crus-galli L.) در دو رقم برنج طارم محلي و شفق آزمايشي در قالب کرت هاي خرد شده و طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه موسسه تحقيقات برنج واقع در آمل و در سال 86 اجرا گرديد.

بررسي اثر ارتفاع آب بر روي علف هرز سوروف (e chinochloa cruss-galli l.) در مزرعه برنج
محسن عمراني1 ، محمدعلي باغستاني2، محمدتقي کربلايي3، محمدجواد ميرهادي4، يحيي ابطالي5

1- کارشناس ارشد علفهاي هرز معاونت موسسه تحقيقات برنج آمل
2- استاديار و عضو هيات علمي موسسه گياهپزشکي
3- عضو هيات علمي موسسه تحقيقات برنج کشور- مازندران
4- استاديار و مدير گروه کشاورزي دانشگاه علوم تحقيقات تهران
5- معاونت توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي مازندران

چکيده

به منظور بررسي تأثير مديريت آبياري بر کنترل علف هرز سوروف (echinochlo crus-galli l.) در دو رقم برنج طارم محلي و شفق آزمايشي در قالب کرت هاي خرد شده و طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه موسسه تحقيقات برنج واقع در آمل و در سال 86 اجرا گرديد. تيمارهاي اصلي ، رقم برنج در دو سطح طارم محلي و شفق و تيمارهاي فرعي مديريت آبياري در 5 سطح ارتفاع آب با عمق 5 سانتيمتر همراه با مصرف علف کش و وجين (شاهد) و تيمارهاي آبياري با عمق هاي 0 ، 5 ، 8 و 12 سانتيمتر اجرا گرديد.

به منظور ارزيابي تيمارهاي مورد آزمايش روي علف هرز برنج در طي فصل رشد، بعد از نشاء کاري، 4 مرحله نمونه برداري به فاصله 20 روز شامل اندازه گيري تراکم، شاخص سطح برگ (lai) ، وزن خشک سوروف انجام شد. بر اساس اين داده ها روند تغييرات شاخص سطح برگ (lai) ، سرعت رشد نسبي (rgr) ، و سرعت رشد سوروف (wgr) رسم گرديد. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که ميزان تراکم، lai ، rgr و wgr سوروف در حضور رقم طارم بيشتر از رقم شفق بود. ولي ميزان وزن خشک (tdm) سوروف در حضور رقم شفق کمتر از طارم بود. کمترين تراکم، wgr ، tdm ، lai و rgr سوروف در تيمار مربوط به مديريت آب 12 سانتيمتر بود. بررسي ها نشان داد که رقم شفق از عملکرد بيشتري نسبت به طارم برخوردار بود و بيشترين عملکرد هر دو رقم در تيمار شاهد و مديريت آب 12 سانتيمتر بدست آمد. بنابراين مديريت آب 12 سانتيمتر بعنوان مناسب ترين عمق آب در کنترل علف هرز سوروف در برنج مي باشد.
واژهاي کليدي:
برنج، سوروف، مديريت آبياري
مقدمه
جمعيت جهان هر روز در حال زياد شدن است و اين جمعيت نياز به غذا دارد و افزايش سريع و فراوان توليدات کشاورزي براي تامين نيازهاي هر جامعه، کاري نيست که بتوان با روش هاي سنتي کشاورزان آن را انجام داد. در زراعت برنج خسارت علف هاي هرز نه تنها کمتر نيست بلکه خسارت آن اگر خوب کنترل نشود بسيار زيادتر از خسارت ناشي از آفات و بيماريهاست بطوري که آمار نشان مي دهد از کل خسارت سالانه ناشي از منابع مختلف کشاورزي در هندوستان 45 درصد ناشي از گياهان هرز است، 30 درصد ناشي از حشرات و 20 درصد ناشي از بيماريها و 5 درصد ناشي از عوامل ديگر مي باشد [6]. در ايالات متحده، ميزان خسارتهاي علفهاي هرز، آفات و بيماريها گياهي به ترتيب 6/41، /31 و 1/27 درصد گزارش کرده اند [3].

آلبرت (1981) معتقد است در صورتيکه کنترل شيميايي علف هاي هرز هم اگر در مزارع برنج صورت گيرد باز هم حدود 17 درصد از محصول برنج در اثر رقابت با علفهاي هرز باقيمانده کاهش مي يابد. شريفي خسارت علفهاي هرز برنج در کشت نشايي در گيلان را بين 46 تا 74 درصد و خسارت علفهاي هرز سوروف را به تنهايي 8 تا 53 درصد گزارش کرده است [7]. و حتي در بعضي منابع هم ذکر شده است که خسارت تعداد 1 تا 5 بوته سوروف در يک فوت متر مربع باعث کاهش عملکرد برنج از 18 تا 35 درصد مي گردد و تعداد 9 بوته آن قادر است عملکرد دانه برنج را در تراکم هاي کم تا 57 درصد کا هش دهد [5].

مديريت اب در مزرعه يکي از روش هاي مبارزه با علف هرز سوروف که در محدود ساختن رشد علف هرز سوروف بسيار مهم است. زيرا بذر سوروف در رطوبت 90 درصد اشباع بيشترين جوانه زني را خواهد داشت ولي زماني که ارتفاع آب به 15 سانتي متر برسد تنها 1 درصد از بذور جوانه مي زنند [8]. در بعضي از منابع نيز ذکر کرده اند نگه داشتن آب در عمق 5/7 تا 15 سانتيمتر اثر علف کش هاي برنج را بهتر ساخته است و رقابت علف هرز را کاهش مي دهد. در گزارش ديگري اعلام گرديد که نگه داشتن آب به عمق 15 تا 20 سانتي متر براي 21 و 28 روز پس از کاشت مي تواند بخشي از جمعيت علف هرز سوروف را مهار کند. نظر به اينکه گياه برنج بر خلاف بسياري از علفهاي هرز نسبت به شرايط غرقابي مقاوم عکس العمل هاي مختلف برنج و گونه هاي هرز به اين شرايط از جمله مهمترين راه کارهاي مديريت علف هاي هرز در اين مزارع محسوب مي شود [8].

مواد و روش ها

به منظور بدست آوردن تراکم مناسب از سوروف در کرتهاي مورد آزمايش در اسفندماه تست جوانه زني بذر سوروف (e.crus-galli) که از سال قبل جمع آوري شده بود انجام گرفت. عمليات تهيه خزانه و پرورش نشا در فروردين ماه انجام گرديد. بعد از آماده شدن زمين اصلي کرت ها به ابعاد 6×5/3 متر و فواصل بين کرت ها نيز با مرزبندي با پوشش نايلوني حفظ و کنترل آب ايجاد گرديد. به منظور ايجاد آلودگي کرت ها مقدار 6/12 گرم بذر سوروف در هر کرت پاشيده شد و زماني که نشاها به ارتفاع 20 سانتي متر (4-3 برگي) رسيدند به زمين اصلي انتقال يافته و با فاصله 25×25 سانتيمتر نشا گرديد.

آزمايش در قالب طرح کرتهاي خرد شده و طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي و در سه تکرار اجراء و تيمارهاي انتصاب شده در کرت هاي اصلي رقم برنج در دو سطح، رقم شفق و طارم محلي و تيمارهاي اعمال شده در کرتچه ها، مديريت آب در پنج سطح ارتفاع آب آبياري با عمق 5 سانتي متر همراه با مصرف علف کش و وجين (روش رايج منطقه به عنوان شاهد) و تيمارهاي 2 الي 4 شامل عمق آبياري به ترتيب صفر، 5، 8 و 12 سانتي متر بود. لازم به ذکر است که در تيمار ارتفاع صفر سانتي متر همواره خاک بحالت اشباع نگهداري شد.

بمنظور ارزيابي تيمارهاي آزمايش روي علف هرز سوروف در طي فصل رشد، 4 مرحله نمونه برداري به فاصله 20 روز در تاريخ هاي 25/3 ، 15/4 ، 5/5 ، 25/5/86 انجام شد و در هر مرحله نمونه برداري در سطح يک کادر 5/0×5/0 متر بصورت تصادفي برداشت شد. در اين کادر تعداد علف هرز سوروف اندازه گيري شد. براي تعيين سطح برگ سوروف نمونه ها به آزمايشگاه منتقل و با دستگاه اندازه گيري سطح برگ (licor li3100a) سطح برگ ها اندازه گيري، و در تجزيه آماري مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر آن به منظور تعيين مقدار ماده خشک کل (tdm) سوروف برداشت شده از کادر، پس از اندازه گيري وزن تر، به مدت 48 ساعت در دماي 72 درجه سانتي گراد در درون آون خشک شدند، سپس نمونه ها با ترازوي دقيق توزين شدند.

در نهايت مدل تغييرات وزن خشک در واحد سطح و بر اساس مدل هاي حاصله شاخص هاي رشدي محاسبه شدند. براي رسيدن به اين هدف ابتدا لگاريتم طبيعي اعداد محاسبه شد سپس از طريق مربعات، به منظور تعيين مدل رياضي چند جمله اي که بهترين برازش را با داده هاي شده داشته باشد و بتواند تغييرات وزن خشک کل و سطح برگ را نسبت به زمان بيان نمايد از روش تابعي (functional approach) استفاده گرديد (ابطالي، 1386) سپس با مشتق گرفتن از معادله مربوط به روند تغييرات ماده خشک نسبت به زمان (در روزهاي پس از نشاکاري)، نمودار مربوط به سرعت رشد نسبي (rgr) بدست آمد. مدل هاي مورد استفاده براي تعيين و محاسبه هر يک از شاخص هاي *rgr ، **cgr، ***wgr عبارت بودند از :
*- relative growth rate
**- crop growth rate
***- weed growth rate
rgr= d(ln tdm)/dt = b+2ct
cgr= d(tdm)/dt = (a+b+2ct2) ? e(a+b+2ct2)
cgr = tdm ? rgr
در ادامه داده هاي بدست آمده با کمک نرم افزارهاي اکسل و sas مورد بررسي و با کمک آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال 5 درصد مورد ارزيابي قرار گرفت.
براي تعيين عملکرد دانه پس از رسيدن کامل ارقام با حذف حاشيه از هر کرت 5 متر مربع برداشت گرديد. پس از خرمنکوبي و توزين دانه ها بر اساس رطوبت 14 درصد محاسبه شد.
نتايج و بحث

شاخص سطح برگ سوروف
بررسي روند تغييرات شاخص سطح برگ سوروف (شکل1) نشان داد که در حضور رقم طارم، همواره اين علف هرز از شاخص سطح بالاتري نسبت به رقم شفق برخوردار بوده و اين بدان معني است که رقم طارم بدليل توليد تعداد پنجه کمتر نسبت به شفق قدرت رقابتي کمتري با سوروف داشته در نتيجه تعداد علف هرز سوروف و بالطبع آن شاخص سطح برگ سوروف در تيمار طارم بيشتر شده است. از سوي ديگر نتايج نشان داد که کمترين ميزان شاخص سطح برگ سوروف در حضور رقم شفق، در تيمار شاهد و بعد از آن در تيمار مديريت آب 12 سانتي متر بدست آمده است درحالي که بين ساير تيمارهاي آبياري از اين نظر اختلاف چنداني ديده نمي شود. مقايسه نتايج (شکل 1) بيانگر اين مطلب است که با استفاده از مديريت آب در اراضي شاليزار مي توان کاهش سطح برگ سوروف که احتمالاً اين مسئله به کاهش تراکم و سبز کرد اين علف هرز تحت شرايط افزايش عمق آبياري نسبت داد.

شکل 1: مقايسه روند تغييرات شاخص سطح برگ سوروف (lai) در طي فصل رشد در ارقام شفق (•) رقم طارم (?) و مديريت هاي مختلف آبياري : الف) شاهد ب) ارتفاع آب صفر سانتي متر (اشباع) ج) ارتفاع آب 5 سانتيمتر د) ارتفاع آب 8 سانتيمتر و) ارتفاع آب 12 سانتيمتر
بيوماس (وزن خشک) علف هرز سوروف (tdm)
نتايج (شکل 2) نشان داد که در تمام نمودارها ميزان ماده خشک سوروف در حضور رقم شفق کمتر از رقم طارم بود. اين بدان معني است که با استفاده از رقم مي توان سبب کاهش ميزان رشد سوروف شد. بررسي هاي يعقوبي و باغستاني (1381) نيز نشان داد که قدرت رقابتي ارقام مختلف برنج با علف هاي هرز متفاوت بوده نامبردگان نيز گزارش کردند که ارقام قديمي برنج شامل دو رقم هاشمي و حسني از قدرت رقابتي بالاتري نسبت به دو رقم اصلاح شده سپيدرود و خزر به علف هرز برخوردار بوده اند. مقايسه روند تغييرات وزن خشک سوروف در مديريت هاي مختلف آب (شکل2) بيانگر آن است که قدرت رقابتي دو رقم شفق و طارم با توجه به نوع مديريت آب نيز متفاوت است بطوريکه کمترين وزن خشک سوروف در اين دو رقم در مديريت هاي آب 12 سانتيمتر (عمق آب) و شاهد بوده و بيشترين وزن خشک سوروف مربوط به عمق آب 5 سانتيمتر بوده است.

به اين ترتيب مي توان اذعان داشت که در تيمارهاي 12 سانتيمتر و شاهد، بدليل وجود تعداد و سطح برگ کمتر علف هرز سوروف، شاهد وزن خشک کمتري هستيم. اين بدان معني است که تأثير مديريت آب بيشتر از تأثير رقابتي رقم در کاهش ميزان ماده خشک سوروف مي باشد به اين ترتيب با افزايش ارتفاع آب مزرعه شالي تا ارتفاع 12 سانتيمتر باعث کاهش بسيار زياد رشد سوروف شده است. بطوريکه ملاحظه مي شود با افزايش عمق آب بين شاهد (با مصرف علف کش) و عمق آب 12 سانتي متر اختلافي ديده نمي شود. نتايج مشابه توسط موسوي (1380) نيز گزارش شده است که با افزايش ع عمق آب شالي به 10 سانتي متر ميزان درصد جوانه زني بذر سوروف (e,crus-galli) تا حدود 90 درصد کاهش مي يابد و به الطبع آن تراکم و وزن خشک علف هرز نيز کاهش مي يابد [4].

با توجه به روند تغييرات tdm سوروف در طول دوره رشد برنج مي توان اذعان نمود که حداکثر رشد سوروف در اغلب موارد تا 60 روز پس از نشاکاري بروز مي کند و اين مسئله بيانگر آن است که در اين مرحله حداکثر ميزان رقابت بين دو گياه سوروف و برنج ديده مي شود. کاهش ميزان tdm سوروف پس از اين مرحله را مي توان به اثرات سايه اندازي گياه سوروف بر خود (رقابت درون گونه اي) و اثرات سايه اندازي گياه زراعي بر آن (رقابت برون گونه اي) نسبت داد. در اين مرحله سايه اندازي برگ هاي پاييني سوروف و نيز شروع رشد زايشي آن سبب ريزش برگهاي پاييني سوروف گرديد و همين امر سبب کاهش tdm سوروف در حضور دو رقم مورد مطالعه و نيز تيمارهاي مختلف آبياري را دانست.


شکل 2- مقايسه روند تغييرات ماده خشک (tdm) سوروف در طول دوره رشد برنج در حضور رقم شفق (•) رقم طارم (?) و مديريت هاي مختلف آبياري: الف) شاهد ب) ارتفاع آب صفر سانتي متر (اشباع) ج) ارتفاع آب 5 سانتيمتر د) ارتفاع آب 8 سانتيمتر و) ارتفاع آب 12 سانتيمتر
سرعت رشد نسبي سوروف (rgr)
نتايج نشان داد که در تمام نمودارها (شکل3) ميزان سرعت رشد نسبي سوروف در حضور تيمار شفق کمتر از تيمار طارم بوده اين بدان معني است که با استفاده از رقم مي توان سبب کاهش ميزان رشد نسبي سوروف شد. مقايسه منحني هاي مختلف موجود در (شکل3) بيانگر آن است که قدرت رقابتي سوروف در دو رقم در مديريت هاي آب شاهد و 12 سانتيمتر جزيي است ولي در ساير تيمارها اين اختلاف چشمگير مي باشد. اين بدان معني است که تأثير مديريت آب بيشتر از تأثير رقابتي رقم در سرعت رشد نسبي سوروف داشته و افزايش ارتفاع آب مزرعه شالي تا ارتفاع 12 سانتيمتر باعث کاهش سرعت رشد نسبي علف هرز سوروف شده است.

مقايسه نتايج اين شکل با نتايج بدست آمده در خصوص شاخص سطح برگ، وزن خشک سوروف (شکل هاي 1 و 2) بيانگر اين مطلب است که در تيمار مديريت آب 12 سانتي متر و شاهد که شاخص سطح برگ سوروف و بعبارتي وزن خشک آن هم کم بوده لذا در سرعت رشد سوروف در تيمارهاي مذکور تأثير داشته باشد. بعبارت ديگر مي توان اذعان نمود که با استفاده از مديريت آب در اراضي شاليزار مي توان کاهش سرعت رشد نسبي سوروف که احتمالاً اين مسئله به کاهش تراکم و سبز کردن اين علف هرز تحت شرايط افزايش عمق آبياري است، نسبت داد. با توجه به روند تغييرات rgr سوروف در طول دوره رشد با گذشت زمان و پير شدن گياه کاهش مي يابد که اين روند در تمام مديريت ها قابل مشاهده است.سرعت رشد سوروف (wgr)
مقايسه روند تغييرات سرعت رشد علف هرز سوروف در حضور دو رقم طارم و شفق بيانگر آنست که در حضور تيمارهاي مختلف آبياري، همواره سرعت رشد سوروف در حضور رقم طارم بالاتر از رقم شفق بود (شکل4). از سوي ديگر نتايج نشان داد که روند تغييرات سرعت رشد در حضور دو رقم طارم و شفق در تيمار 12 سانتي متر عمق آب آبياري تقريباً مشابه سرعت رشد اين علف هرز در تيمار شاهد (استاندارد) بود.

بعبارت ديگر افزايش عمق آب آبياري شالي تا ارتفاع 12 سانتي متر مي تواند سبب کنترل مناسب رشد اين علف هرز گردد. از سوي ديگر بيشترين سرعت رشد سوروف در حضور رقم طارم در تيمار ارتفاع اب 5 سانتي متر بود. پس از آن اين اتفاق در همين تيمار آبياري براي سوروف در حضور رقم شفق افتاد. در مجموع نتايج اين بررسي نشان مي دهد که ميزان تأثير تيمار عمق آب آبياري بر wgr سوروف بيشتر از تيمار رقم مي باشد. بعبارت ديگر اعمال تيمار زراعي تنظيم عمق آب شالي بيشتر از تأثير رقم بر رشد علف هرز سوروف مي باشد.

نتايج مشابه در مورد lai ، tdm و rgr سوروف نيز مشاهده گرديد (شکل هاي 1 و 2 و 3). در تيمارهاي 12 سانتي متر و شاهد کمتر از بقيه تيمارها بود. روند تغييرات سرعت رشد سوروف در طول فصل رشد نشان داد که بيشترين سرعت رشد اين علف هرز در حدود 60 روز پس از نشاء کاري حاصل مي شود و اين روند تقريباً در حضور رقم مورد مطالعه و تيمارهاي مختلف آبياري نيز مشاهده گرديد. با اين حال بيشترين سرعت رشد سوروف در 60 روز پس از نشاء کاري در حضور رقم طارم و در تيمار آبياري با عمق 5 سانتي متر مشاهده گرديد و پس از آن کاهش يافت، علت کاهش سرعت رشد سوروف بعد از اين مرحله را مي توان به سايه اندازي برگ هاي بالاتر و ريزش برگ هاي مسن اين گياه نسبت داد (شکل4).


شکل 3 : مقايسه روند تغييرات سرعت رشد نسبي (rgr) سوروف در طول دوره رشد برنج در حضور رقم شفق (•) رقم طارم (?) و مديريت هاي مختلف آبياري: الف) شاهد ب) ارتفاع آب صفر سانتي متر (اشباع) ج) ارتفاع آب 5 سانتيمتر د) ارتفاع آب 8 سانتيمتر و) ارتفاع آب 12 سانتيمتر.شکل 4: مقايسه روند تغييرات سرعت رشد سوروف (wgr) در طول دوره رشد برنج در حضور دو رقم شفق (•) رقم طارم (?) و مديريت هاي مختلف آبياري: الف) شاهد ب) ارتفاع آب صفر سانتي متر (اشباع) ج) ارتفاع آب 5 سانتيمتر د) ارتفاع آب 8 سانتيمتر و) ارتفاع آب 12 سانتيمتر


تراکم علف هرز سوروف
مقايسه روند تغييرات تراکم علف هرز سوروف در حضور دو رقم طارم و شفق (شکل5) بيانگر آنست که در حضور رقم طارم تراکم آن يبشتر از رقم شفق بوده و آن هم بدليل اينکه طارم نسبت به رقم شفق تعداد پنجه کمتري داشته و امکان اجازه رشد رويشي را به علف هرز سوروف مي دهد در حالي که رقم شفق تعداد پنجه بيشتري داشته و نيچ اکولوژيکي بيشتري را اشغال مي کند از قدرت رقابتي برون گونه اي بيشتري برخوردار است و نور کمتري را به درون کنوپي گياه مي دهد مانع از رشد علف هرزسوروف شده است. همواره تراکم سوروف در حضور رقم طارم بالاتر از رقم شفق بود.

از سوي ديگر نتايج در تيمارهاي مختلف آبياري نشان داد که روند تغييرات تراکم سوروف در حضور دو رقم طارم و شفق در تيمار 12 سانتي متر عمق آب آبياري تقريباً مشابه تراکم سوروف اين علف هرز در تيمار شاهد (استاندارد) بود. بعبارت ديگر افزايش عمق آب آبياري شالي تا ارتفاع 12 سانتي متر مي تواند سبب کنترل تعداد اين علف هرز گردد. از سوي ديگر بيشترين تراکم سوروف در حضور رقم طارم در تيمار ارتفاع آب صفر سانتي متر بود. در مجموع نتايج اين بررسي نشان مي دهد که ميزان تأثير تيمار عمق آب آبياري بر تراکم سوروف بيشتر از تيمار رقم مي باشد. بعبارت ديگر اعمال تيمار زراعي تنظيم عمق آب شالي بيشتر از تأثير رقم بر رشد علف هرز سوروف بود. روند تغييرات تراکم سوروف در طول فصل رشد نشان داد که اين روند تقريباً از 20 روند بعد از نشاء کاري تا پايان دوره رشد رويشي در حضور ارقام طارم و شفق روند ثابتي داشته است. که نشان دهنده آن است که ارتفاع آب توانسته از رشد علف هرز سوروف جلوگيري بعمل آورد.

شکل 5 : مقايسه روند تغييرات تراکم سوروف در طول دوره رشد برنج در حضور رقم شفق (•) رقم طارم (?) و مديريت هاي مختلف آبياري: الف) شاهد ب) ارتفاع آب صفر سانتي متر (اشباع) ج) ارتفاع آب 5 سانتيمتر د) ارتفاع آب 8 سانتيمتر و) ارتفاع آب 12 سانتيمتر.

جدول 1- مقايسه ميانگين اثر تيمارهاي اصلي (ارقام) با صفات اندازه گيري شده علف هرز سوروف

جدول (2) مقايسه ميانگين اثر تيمارهاي فرعي (مديريت هاي مختلف آب) با صفات اندازه گيري شده علف هرز سوروف
- باغستاني، م،ع. غ، ع،ر، عطري . و م، مختاري. 1382. اثر رقابت علف هرز چاودار بر شاخص هاي رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد گندم. نشريه پژوهش و سازندگي. شماره 61
2- حجت، ح.1378. بررسي اثر افزايش ارتفاع آب (cm30) بر عملکرد و اجزاي عملکرد 9 رقم برنج در دو تراکم. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان، 70 صفحه.
3- راشد محصل، م،ح، و م، نصيري محلاتي. 1373. فيزيولوژي علف کش ها. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، 589 صفحه.
4- عمراني، م. 1387. بررسي مديريت آب بر روي کنترل علف هرز سوروف در دو رقم شفق و طارم، پايان نامه کارشناسي ارشد علف هاي هرز، دانشگاه علوم تحقيقات تهران، 100 صفحه.
5- قاسم پور علمداري، م و ن، خدابنده. 1384. زراعت برنج. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر، 167 صفحه.
6- کريمي ، ه، 1374، گياهان زراعي. انتشارات دانشگاه تهران، 386 صفحه
7- محمد شريفي، م. 1378. بررسي روند تغييرات در مجموعه رويش علفهاي هرز شاليزارهاي گيلان. مجله زيتون. شماره 141. صفحه 51-47.
8- موسوي، م. 1380. مديريت تلفيقي علفهاي هرز اصول و روش ها. انتشارات نشر ميعاد 460 صفحه.
9- يعقوبي، ب.، م. محمد شريفي و م، ع.، باغستاني. 1381. ارزيابي قدرت رقابتي ارقام بومي و اصلاح شده برنج با علف هرز سوروف از طريق مدل عکس عملکرد. انتشارات موسسه تحقيقات برنج کشور، 83 صفحه.


10- tur, a. 1995. deep water rice varietal improvement in warda, member states progress and constraints proceeding of the international deep rice workshop. p:183-194.
11- rico, r.p.2002. seeding recruitment of echinochola. crus- galil in relation to rice establishment method and ompanion cultirar. international weed science congress foz do iguassu, brazil. pp:127-139.
12- vongsorj, n., h.a. minh trug, s.d. hetherington, and b.a. auld, 1998. potential bieherbicide for echinochloa in vietnam. pp: 123-145.
13- yang, j., sh. peng, z. zhang, z. wang, r. m. visperas and q.zhu.2003. post anthesis water deficits enhance grain filling in two-line hybrid rice. crop sci. 43: 20099-2108.
14- zimdahl, r.c. 1999. fundamentals of weeds science. academic press. printing of this supplement has been confirmed by the publication committee of plant pests & diseases research instite, at the weed research department. pp. 195-217.منبع : www.berenge.com

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : مريم گودرزيان ایمیل : goodarzian96@yahoo.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

لطفا آدرس مجله وکتاب هاي مورد استفاده راهم بنويسيد سپاسگزارم

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

بدرد جاپ در روزنامه محلي هم نميخوره
هيف پولي که ميگيرين

نام : علي اصغر معظمي فر ایمیل : moazami@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

سلام خسته نباشيد اين اقاياني که تو اين مقاله کار کردن هم استاد من بود هم من تو مرکز تحقيقات برنج با اينها کار کردن و ادمهاي با سواد و قابل احترامي هستن در ضمن به اون نفري که در بارده اين مقاله نظر داد و گفت بدرد چاپ در زوزنامه محلي هم نمي خوره بهش بگم تو ي بي سواد اصلا مي دوني مقاله چيه و مي دوني بر روي يک مقاله کار کردن چه مدت زمان لازمه از شرو عه کار تا پايان کار چه سختي هاي داره لطف کن توهين نکن بي شخصيت


آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com