برنج
امروز دو شنبه 15/9/1400
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
چهار شنبه / /

اثر تيمارهاي رفتار با بقاياي گياهي بر علف هاي هرز و اجزاء عملکرد محصول رتون برنج رقم نوک سياه


به منظور تعيين اثر تيمارهاي رفتار با بقاياي گياهي بر علف هاي هرز و اجزاء عملکرد محصول رتون برنج در سال زراعي 86-1385 آزمايشي در زمينهاي زراعي شهرستان نکاء به اجرا درآمده. طرح در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در 4 تکرار انجام شده بطوريکه 3 سطح رفتار با بقاياي گياه اصلي [کف بر، ايستاده و خوابانيده] مورد بررسي قرار گرفت.اثر تيمارهاي رفتار با بقاياي گياهي بر علف هاي هرز و اجزاء عملکرد محصول رتون برنج رقم نوک سياه
روناک روحاني اردشيري1- حميدرضا مبصر2- حميد مدني3- علي افتخاري4

1- کارشناسي ارشد زراعت
2- استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر
3- استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک
4- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر و چالوس
چکيده
به منظور تعيين اثر تيمارهاي رفتار با بقاياي گياهي بر علف هاي هرز و اجزاء عملکرد محصول رتون برنج در سال زراعي 86-1385 آزمايشي در زمينهاي زراعي شهرستان نکاء به اجرا درآمده. طرح در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در 4 تکرار انجام شده بطوريکه 3 سطح رفتار با بقاياي گياه اصلي [کف بر، ايستاده و خوابانيده] مورد بررسي قرار گرفت. صفات مورد ارزيابي شامل تراکم، ارتفاع و وزن خشک علف هاي هرز مي باشد و صفات محصول رتون شامل ارتفاع گياه، طول خوشه، تعداد کل پنجه، تعداد پنجه هاي بارور و عملکرد دانه نتايج نشان داد که وزن خشک، تراکم و ارتفاع علف هاي هرز در تيمار کف بر بيشتر از ساير تيمارها بود. همچنين ارتفاع گياه، طول خوشه، تعداد کل پنجه، پنجه هاي بارور و عملکرد دانه در تيمار خوابانيده بيشتر از تيمار ايستاده و کف بر مي باشد.


واژه هاي کليدي :
محصول رتون ، رفتار با بقاياي گياهي، علف هاي هرز عملکرد و اجزاي عملکرد.


مقدمه
استفاده بي رويه از علف کش اثرات مخربي بر محيط زيست به همراه خواهد داشت. بنابراين استفاده از نظام مديريت کنترل تلفيقي علف هاي هرز (iwm) جهت جلوگيري از کاهش عملکرد و به حداقل رساندن علف هاي هرز با حداقل کاربرد مواد شيميايي با کمترين اثرات مخرب و جانبي اعمال مي گردد (harrison, 1994).

علف هاي هرز خسارات بسياري را به گياهان زراعي وارد مي کنند که مي توان به کاهش کيفيت و کميت نور، تغيير دما از طريق سايه اندازي، آللوپاتي، ميزان امراض و آفات، مزاحمت در برداشت و عمليات زراعي، آلودگي محيط زيست و ... اشاره داشت . (tamado & milberg, 2000; martzler, 2000; defolice, 2000)
توليد رتون تحت تأثير جوانه هاي موجود بر روي بقاياي زنده محصول اصلي، ارتفاع برداشت و اعمال رفتار با بقاياي گياهي مي باشد. همچنين ميزان جوانه زني، اجزاي عملکرد دانه و زمان رشد از اين فعاليت هاي تأثيرپذير مي باشد. (mohan et al. 1998)
همچنين در بررسي هاي صورت گرفته رفتار با بقايا بصورت خوابانيده نسبت به کف بر در اثر از بين رفتن غالبيت انتهايي، تحريک جوانه زني در گره هاي پاييني، يکنواختي در رشد و رسيدگي محصول، نفوذ نور بيشتر به داخل کانوپي، افزايش در توزيع مواد فتوسنتزي به جوانه ها عملکرد بيشتري به دست آمده است و در راستاي آن اجزاي عملکرد نيز افزايش يافته اند (anonymous,2002).

در ارقام هيبريد نيز زماني که ارتفاع برداشت از 23 تا 43 سانتي متري در حال تغيير باشد، درصد خوشه هاي بارور و رسيدگي سريعتري به همراه پوکي کمتري در دانه ها مشاهده مي شود. حداکثر افزايش پتانسيل توليد رتون در اين ارقام از ارتفاع برداشت 23 تا 43 سانتي متري، 48 درصد محصول اصلي گزارش شده است (weeb et al., 1975)


مواد و روشها
جهت بررسي رفتار با بقاياي گياهي بر علفهاي هرز و اجزاء عملکرد محصول رتون برنج رقم طارم نوک سياه آزمايشي در سال زراعي 86-85 در زمينهاي زراعي نکاء با عرض جغرافيايي 36 درجه و 46 دقيقه شمالي با ارتفاع 4 متر از سطح دريا با بافت لومي رسي، هدايت الکتريکي 23/1 ميلي موس بر سانتي متر با ماده آ لي در حدود 74/1 درصد کربن آلي 01/1 درصد و ph تا عمق 30 سانتي متري در حدود 98/7 اندازه گيري شد.
طرح در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در 4 تکرار اجرا شده به طوري که تيمارهاي رفتار با بقاياي گياهي در سه سطح [کف بر، ايستاده خوابانيده] بررسي مي گردند. صفاتي که مورد ارزيابي قرار گرفتند شامل : تراکم، ارتفاع و وزن خشک علف هاي هرز و در محصول رتون ارتفاع گياه، طول خوشه، تعداد کل پنجه و پنجه هاي موثر در هر کپه و عملکرد دانه بودند.
داده هاي بدست آمده با نرم افزار آماري mstatc مورد تجزيه واريانس قرار گرفته و مقايسه ميانگين ها توسط آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال 5% انجام خواهد شد.نتيجه و بحث:
تراکم، ارتفاع و وزن خشک علف هاي هرز:
اين صفات در محصول رتون از نظر آماري تحت تأثير تيمارهاي رفتار با بقاياي گياهي در سطح 1 درصد معني دار شده اند. همچنين بيشترين تراکم، ارتفاع و وزن خشک علف هاي هرز به تيمار کف و کمترين آن به تکنيک خوابانيده اختصاص يافته است.
در خصوص تأثيرگذاري رفتار با بقاياي گياهي مي توان گفت تکنيک خوابانيده به دليل سايه اندازي، نفوذ به داخل کانويي را به حداقل مي رساند و احتمالاً اين امر مي تواند مکانيسم مناسبي جهت کاهش جمعيت علف هاي هرز مي گردد (alejar & aragoneses, 1989).
بطور کلي با افزايش تراکم علف هاي هرز در روش کف بر، ارتفاع علف هاي هرز و همچنين وزن خشک آنها سير صعودي مي گيرد.

ارتفاع گياه و طول خوشه:
ارتفاع گياه تحت تأثير رفتار با بقاياي گياهي در سطح 1 درصد معني دار شده است در حاليکه طول خوشه تحت تأثير معني داري قرار نگرفت. بيشترين ارتفاع گياه به تيمار ايستاده و کمترين آن به تکنيک خوابانيده اختصاص يافت. علت افزايش ارتفاع بوته در روش برداشت ايستاده (40 سانتي متر از سطح خاک) به واسطه ح ضور کربوهيدرات غيرساختماني موجود در ساقه و تأثير آن بر افزايش رشد رويشي است بطوريکه در ارتفاع برداشت پايين تر به دليل کاهش حضور کربوهيدرات و تحريک پنجه زني از گره هاي پايين تر ميزان رشد طولي گياه کاهش مي يابد (قاسم پور علمداري و خدابنده، 1384 و کربلايي، 1381).

تعداد کل پنجه و پنجه هاي بارور:
اين دو صفت از لحاظ آماري به ترتيب تحت تأثير تيمار رفتار با بقاياي گياهي در سطح 5 و 1 درصد معني دار شده اند و بيشترين تعداد پنجه و پنجه هاي بارور به تيمار خوابانيده و کمترين آن به تيمار کف بر تعلق گرفته است.
عملکرد دانه :
عملکرد دانه تحت تأثير تيمار با بقاياي گياهي در سطح 1 درصد معني دار شده است. در اين خصوص حداکثر عملکرد در تيمار رفتار با بقاياي گياهي در تکنيک خوابانيده (1/1294) و حداقل آن در تيمار کف بر (3/858 گرم) به دست آمد.
منابع
1- قاسم پور علمداري، م. ون. خدابنده. 1384. زراعت برنج و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر.
2- کربلايي، محمدتقي. 1381. بررسي کشت و پرورش توام برنج و اردک در اراضي شاليزار و تأثير آن بر کنترل علفهاي هرز و آزولا، معاونت مؤسسه تحقيقات برنج آمل.

3- alejar. a.s., and m. argones. 1989. azolla microphylla as parial replacement for palay- snail- shrimp- based ration for mallared duck. in national azolla action program. philipines, pp. 221-239.
4- anonymouse. 2002. the rologe thechnology. lastmodi field on monday 27, 2002. http://www.laguna. net/~torricion/.
5- defolice, m. 2000. critical priod of weed inter ference in corn and proper timing of herbicide programs. division of agriculture and natural resources, university of california. 9 p.
6- mohan, r., l. arruna, j.ram mohan., and r. poonguzhalan. 1998. lock lodge technology for rice rationing. irrn (international rice selection under dry seeded rainfed bunded conditions. philippines, crop sci. 4(2/3): 95-101.
7- tamado, tand p. milberg. 2000. weed flora in arable fields of eastern ethiopia with emphasis on the occurrence of (parthenium hysteroph orus). weed res. 40: 507-521.
8- weed, b.d., c.n.bollich., and j.e.scott. 1975. comparative quality characteris these of agriculture experiment stations progress report 3324 g.12.منبع : www.berenge.com

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 

آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com