برنج
امروز جمعه 23/9/1397
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
یکشنبه / /

مدرسه در مزرعه Farmer Field School روستاي شير محله -شهرستان فريدونكنار


روش مدرسه در مزرعه، روش نوين آموزش بزرگسالان در يك محيط غير¬رسمي جهت توانمند¬سازي كشاورزان

مقدمهروش مدرسه در مزرعه، روش نوين آموزش بزرگسالان در يك محيط غيررسمي جهت توانمندسازي كشاورزان و بهبود توانايي تصميم گيري جوامع زراعي و تقويت نو آوري هاي محلي بوده كه مزرعه به عنوان مدرسه و طبيعت به عنوان معلم مي باشد. در اين روش آموزش صورت نمي گيرد بلكه يك رهيافت مشاركتي کشاورز مدار جهت ايجاد بستر مناسب براي کشف و شناخت کشت بوم مزرعه و مديريت محصول از بذر تا بذر به¬شيوه جامع و يکپارچه توسط بهره برداران است كه روند يادگيري به صورت عملي براي كشاورزان توسط تسهيلگر، سهل و آسان مي شود و مروجين بخش كشاورزي به عنوان تسهيلگر مدرسه را هدايت مي نمايند و به كشاورزان فرصت مي دهند كه يافته هاي جديد تحقيقاتي را در مزرعه پايلوت به آزمايش گذاشته و در عمل نتايج آن را مشاهده نموده و تصميم گيري نمايند. يادگيري از طريق مشاهده ،كشف و مقايسه صورت مي گيرد.
گزارش اولين جلسه کلاسبررسي مشکلات و نيازسنجي آموزشياين جلسه در محل مسجد وليعصر روستاي شير محله با حضور 25 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني ، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي و خانمها رقيه رحماني و مرضيه حيدرقلي نژاد سرباز سازندگي مهندس داداش زاده در تاريخ 30/11/86 برگزار گرديد.
ابتدا کشاورزان به معرفي خود و سطح مالکيت و ميزان عملکرد سال گذشته پرداختند.
دراين جلسه هدف از اجراي اين طرح و برنامه ريزي انجام شده جهت اجراي طرح توسط مهندس رحماني بيان گرديد و به کشاورزان توضيح داده شد که چگونه ميتوانند با شرکت در اين کلاسها با شيوه مديريت صحيح مزرعه خود آشنا شوند.
سپس کشاورزان به 4 گروه تقسيم گرديدند و به گروهها گفته شد که مشکلات مربوط به زراعت برنج را که با آن مواجهند يادداشت نمايند سپس سرگروهها به بيان مشکلات پرداختند.
در حين بحث و جهت برنامه ريزي بهتر مشکلات به مراحل مختلف کاشت ، داشت و برداشت تقسيم گرديد.
در پايان جلسه کشاورزان درخواست نمودند که مباحث آموزشي بصورت عملي و در راستاي مراحل مختلف رشد برنج و متناسب با آن مطرح گردد و در توضيح بيان گرديد که يکي از اهداف اين طرح اجراي شيوه عملي متناسب با دوره رشدي گياه است.

گزارش جلسه دومآزمون خاک ، سبک و سنگين کردن و ضد عفوني بذراين جلسه در روستاي شير محله با حضور 29 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني ، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي و خانم رقيه رحماني و سرباز سازندگي مهندس داداش زاده در تاريخ 8/12/86 برگزار گرديد.
در اين جلسه که بصورت عملي انجام گرفت ابتدا بيان شد که جهت اينکه بتوانيم نياز واقعي خاک شاليزاري را جهت کود دهي بررسي نماييم بايد از زمين شاليزاري نمونه هايي بگيريم و آن را جهت تجزيه عناصر موجود به آزمايشگاه بفرستيم تا بتوانيم ميزان واقعي نياز زمين به کودهاي شيميايي را بدانيم. مصرف بي رويه کود در مراحل رشدي برنج علاوه بر اينکه صدمات جبران ناپذيري بر محيط زيست وارد مي کند علاوه بر آن باعث کاهش عملکرد و افزايش هزينه از طريق ايجاد بيماريها و شيوع آفات مي شود.
براي اين منظور به کشاورزان آموزش داده شد که براي هر هکتار حداقل 16 نمونه جمع آوري نمايند سپس بيرون از مزرعه نمونه ها را بصورت يکپارچه و مانند گل کوزه گري با هم مخلوط کرده و پس از سايه خشک کردن از آن به اندازه 1 تا 2 کيلو براي آزمايش جدا سازي مي نماييم. در اين مورد روش عملي نمونه برداري خاک آموزش داده شد.
در ادامه به شيوه عملي سبک و سنگين کردن بذر پرداخته شد و بيان گرديد جهت جدا کردن بذور پر از بذور نيمه پر و خالي اين عمل را با استفاده از محلول آب و نمک انجام مي دهيم ، اين عمل باعث مي شود درصد جوانه زني بذور افزايش يافته و در نتيجه به صورت يکنواخت جوانه دار شوند. در اين روش با توجه به اينکه رقم مورد استفاده طارم بود 4 کيلو نمک در 20 ليتر آب موجب شد که تخم مرغ تازه به اندازه سر يک نوسابه بالا بيايد و در اين هنگام بذور به داخل آب ريخته شدند بذور پر و سالم در ته محلول ته نشين شدند و مابقي بذور که خالي و نيمه پر بودند در سطح آب ماندند. در ادامه براي اينکه بذر از نمک محلول صدمه نبيند چندين بار با آب معمولي شستشو داده شد.
در ادامه کلاس به شيوه عملي ضدعفوني بذر پرداخته شد ، در اين مورد بيان شد که بيماريهاي قارچي در مراحل مختلف رشدي گياه باعث خسارت مي گردند ، ضدعفوني بذر يکي از راههاي پيشگيري از بروز اين خسارات مي باشد ، بيماريهايي مانند ژيبرلا ، بلاست ، لکه قهوه اي و شيت بلايت که عامل بذرزاد دارند تا حد زيادي با اين عمل کنترل مي شوند. موادي که جهت ضدعفوني بکار ميزوند عبارتند از کاربوکسين تيرام ، هوماي ، تريفيمين ، سلست و بنليت که خاصيت قارچکشي دارند.اتدا بذر را جهت تحريک عامل بيماري12 تا 24 ساعت در آب خيس ميدهيم .
در اين مورد بيان شد که عمل ضد عفوني با رعايت کامل مسايل ايمني و همچنين در ظرفي جدا از ظروف تهيه غذا انجام شود ، ابتدا ميزان لازم از ماده ضدعفوني کننده در داخل ميزان کمي آب بصورت محلول در آمده و سپس به روي بذور داخل آب ريخته ميشود و به آرامي هم ميزنيم تا بطور يکنواخت در تمام سطوح پخش شود. در مدت 24 تا 36 ساعتي که بذر در داخل محلول قرار دارد اين عمل 3 تا 4 بار بايد تکرار شود.
بذور ضد عفوني شده بدون شستشو بايد جوانه دار شود.


جلسه سوم انتخاب بذر مناسب ، ميزان بذر مصرفي در هکتار و جوانه دار کردن بذراين جلسه در روستاي شير محله با حضور 34 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني ، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي و خانم رقيه رحماني و سرباز سازندگي مهندس داداش زاده در
تاريخ 15/12/86 برگزار گرديد.
در اين جلسه با کشاورزان در خصوص انتخاب بذر مناسب بحث و تبادل نظر گرديد ، در اين مورد به نکاتي مانند انتخاب بذر از مکانهايي که بيماري کمتري دارند ، عدم انتخاب بذر از حاشيه مزارع در مکانهايي که با ارقام ديگر در کنار يکديگر قرار دارند ، کم کردن دور کمباين هنگام بذرگيري و حتي الامکان خوشه چيني اشاره شد.
در مورد ميزان بذر مصرفي مي توان به اين مورد اشاره کرد که ميزان بذر مصرفي بعد از بررسي و نظر خواهي از کشاورزان در حد مناسبي قراردارد و ميزان آن 35 تا45 کيلو در هکتار است با اين ميزان بذر مي توان نشاهاي مناسبي بدست آورد.
جهت جوانه دار کردن بذر همانگونه که قبلا اشاره شده بود بذور ضدعفوني شده را بدون شستشو جوانه دار بايد کرد ، در اين مورد روشهاي کشاورزان مورد بررسي قرار گرفت و بيان گرديد بذرها در داخل کيسه ريخته مي شود در حالتي که توان جابجايي داشته باشد و روي چوبي که روي زمين چيده شده گذاشته مي شود و روي آن پوشانده ميشود ، هر چند ساعت يکبار کيسه ها جابجا مي شوند تا هوادهي انجام شود و در همين حين جهت تامين رطوبت لازم آب ولرم به روي کيسه ها ريخته مي شود ، وقتي طول جوانه ها به 3 تا 5 ميليمتر و طول ريشه چه به 1 تا 2 ميليمتر رسيد آماده بذرپاشي در خزانه است. بيان شد که درصورت کمبود رطوبت ريشه چه ها ، در اثر کمبود هوا جوانه ها بلند ميشوند و نبايد اجازه داد که دماي توده بذر بيش از حد معمول افزليش يابد ، بايد توجه داشت که نبايد اجازه داد طول جوانه ها بيش از حد معمول افزايش يابد زيرا منجر به شکسته شدن بعضي از آنها در هنگام بذرپاشي خواهد شد.


عكس هاي مدرسه در مزرعه روستاي شيرمحله -شهرستان فريدونكنار-تاريخ 18/1/1387

گزارش جلسه چهارمآماده سازي و تغذيه در خزانه (کوددهي) اين جلسه در روستاي شير محله با حضور 27 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني ، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي و خانم رقيه رحماني و سرباز سازندگي مهندس داداش زاده در تاريخ 22/12/86 برگزار گرديد.
در اين جلسه به نحوه ، مکان و شرايط مناسب احداث خزانه اشاره گرديد ، در اين مورد بيان شد که خزانه به دو شيوه سنتي و ايستگاهي ميتواند ايجاد گردد ، خزانه سنتي داراي طول و عرض نا معين بوده وبه همين دليل اعمال مديريت صحيح روي آن مشکل است در حالي که خزانه ايستگاهي و شرايط مطلوب خزانه دراراي طول 15 تا 20 متر و عرض 1.8 متر و ارتفاع حدود 70 سانتيمتر است با اين توصيف و دارا بودن زهکش مناسب به راحتي اجراي شيوه هاي مديريتي براي اين گونه خزانه امکانپذير است..
بيان شد قبل از بذرپاشي نيز جهت تا مين عناصر غذايي مورد نياز برنج از طريق مصرف ميزان مناسب کودهاي شيميايي از قبيل ازته ، فسفره و پتاسه اقدام گردد در اين خصوص استفاده از کود روي در خزانه توصيه گرديد ، سپس طريقه و ميزان مصرف کودها در خزانه بيان گرديد در اين مورد بيان شد که تمامي کود مصرفي فسفره ، پتاسه و نصف کود ازته بايد قبل از بذر پاشي به خزانه داده شود و در مراحل بعدي رشد در صورت نياز ميزان 300 تا 500 گرم اوره در هر مرحله بصورت سرک به گياه داده شود.
بيان گرديد کشاورز ميتواند قبل از بذر پاشي ميزان 1 کيلو خاکستر چوب يا پوسته شالي را روي خزانه بپاشد و روي آن را ماله بکشد تا به گل بچسبد اين عمل علاوه بر اينکه مقداري از عناصر پتاس و سيليس را براي گياه فراهم ميکند مانع از شيوع جلبک در خزانه ميشود.. به روش مناسب و ميزان تراکم مناسب جهت بذر پاشي در خزانه اشاره گرديد و بيان گرديد که ما با تنک پاشدين بذر بطوري که مقدار تقريبي 180 گرم در متر مربع داشته باشيم ميتوانيم نشاهاي قوي و مناسبي بدست بياوريم ، بيان شد در هنگام بذرپاشي بايد طوري عمل شود که به جوانه هاي برنج صدمه وارد نگردد.جلسه گزارش جلسه پنجم
نگهداري خزانه برنجاين جلسه در روستاي شير محله با حضور 37 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني ، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي و خانم رقيه رحماني و سرباز سازندگي مهندس داداش زاده در تاريخ 27/12/86 برگزار گرديد.
در اين جلسه شيوه هاي مديريتي صحيح جهت اعمال بر خزانه مطرح گرديد. مسايلي که در اين جلسه مطرح شد عبارت بود از :
- لزوم پوشش نايلوني در خزانه
در اين مورد بيان شد که براي اينکه ما بتوانيم در مقابل تغييرات دمايي و همچنين آفات گياه جوان برنج را حفظ نماييم اين عمل را انجام ميدهيم. بايد توجه داشته باشيم که دماي زير نايلون از حد متعارفي بالاتر نرود زيرا باعث بروز مشکلاتي از قبيل کاهش ذخيره مواد غذايي بوته و بروز بيماريهاي قارچي و باکتريايي ميشود که گياه جوان را با خطر زوال مواجه ميسازد. در مورد لزوم تهويه علاوه بر اين مطالب بيان شد که هر چه سن گياه بالاتر برود درجه حرارت زير نايلون بايد کمتر شود بطوري که در 5 روز اول در روز دماي 30 تا 32 درجه و در شب 20 تا 25 درجه ، از 6 تا 15 روز دماي روز حداکثر 25 درجه و در شب 20 درجه و از 15 تا 20 روز بعد از بذر پاشي دماي روز حداکثر 20و در شب 12 تا 15 درجه را داشته باشيم مطلوب است ، جهت تطبيق گياه با محيط ما بايد يک هفته قبل از نشا نايلون را برداريم.
- علت وجود بوته هاي شناور در خزانه
بيان گرديد که اين حالت يا به علت کمبود اکسيژن در محيط ريشه ويا بروز آفت مگس خزانه است ، در اين مورد به کشاورزان نحوه تشخيص آفت مگس خزانه آموزش داده شد و بيان شد که با خشک کردن خزانه ميتوان بوته هاي شناور را کاهش و يا کاملا برطرف نمود.
- مصرف کود سرک در خزانه
بطور کلي در صورت نياز ميتوان ميزان 300 تا 500 گرم اوره را جهت سرک در 100 متر مربع خزانه استفاده نماييم.
- مديريت آبياري
در اين مورد بيان گرديد که ما ميتوانيم با مديريت صحيح آبياري از بروز مشکلاتي از قبيل بوته هاي شناور ، رويش علفهاي هرز و هدر رفت کود سرک و سرما و گرما و کنترل اسيديته (زيرا آب خاصيت تعديل دما و ph را داراست) اقدام نماييم.گزارش جلسه ششمبررسي راهکارهاي مناسب جهت مبارزه با فرم زمستان گذران کرم ساقه خوار برنج اين جلسه در روستاي شير محله با حضور 30 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني ، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي و خانم رقيه رحماني و سرباز سازندگي مهندس داداش زاده در تاريخ 11//1/87 برگزار گرديد.
در اين جلسه ابتدا سيکل زندگي آفت ساقه خوار برنج بررسي گرديد و کشاورزان در اين خصوص به بحث وتباذل نظر پرداختند ، در اين مورد به چرخه چهار مرحله اي تخم – لارو – شفيره و پروانه اين آفت اشاره شد ، سپس بيان گرديد که اين آفت زمستان را در درون کاه و کلش بر جاي مانده از سال قبل و يا در درون علفهاي هرز حاشيه مزارع ( به فاصله 0.5 تا 1 متري از زمين اصلي ) بصورت لارو سن بالا سپري مي نمايد و با مساعد شدن شرايط جوي در اوايل بهار ابتدا به شفيره و سپس به پروانه تبديل شده و پس از مدتي چون اين زمان مواجه با رشد برنج در خزانه است در صورت عدم کنترل تخمگذاري روي برگهاي برنج در خزانه انجام ميشود و يا در صورت نشاکاري در زمين اصلي انجام ميگردد. علفهاي هرزي که اين فرم زمستان گذران اين آفت را بيشتر ميتوان داخل آنها مشاهده نمود عبارتند از مستک ، ارداله ، شال تسبيح ، ني و علفهاي هرز ديگري که دراي ساقه توخالي باشند ، به کشاورزان گفته شد که از حاشيه مزارع از علفهاي هرز نمونه تهيه نمايند که پس از انجام اين عمل و بررسي آنها مشاهده گرديد که لارو آفت ساقه خوار در درون برخي از آنها وجود دارد و در برخي موارد لارو پيروستا ( لارو ساقه خوار ذرت ) مشاهده شد که در اين مورد تفاوت ظاهري اين دو براي کشاورزان تشريح گرديد و بيان شد که اين لارو داراي سر سياه مي باشد در حالي که لارو ساقه خوار به رنگ يکپارچه روشن است.
در ادامه راهکارهاي مبارزه در اين مرحله بررسي شد و به موارد ذيل اشاره گرديد:
- شخم مزرعه پس از برداشت محصول
- عمليات يخ آب زمستانه انجام شود
- ايجاد تناوب زراعي در مزرعه
- انهدام علفهاي هرز حاشيه مزارع و ...


جلسه هفتمنشاکاري اين جلسه در روستاي شير محله با حضور 22 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني، مسئول محترم ترويج مرکز خدمات آقاي ديانتي ، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي و خانم رقيه رحماني و سرباز سازندگي مهندس داداش زاده در تاريخ 18/1/87 برگزار گرديد.
در اين جلسه به مطالبي از قبيل ::
- مزاياي دوخال نشا
در اين مورد بيان گرديد که با توجه به سوابق آزمايشهاي بعمل آمده در مورد انجام اين عمل در مقايسه با روش تکخال و متعارف عملکرد بهتري داشته است ، مقرر گرديد مزرعه نمايش بصورت کرتهاي تک خال ،دوخال و متعارف در آيد و بررسي هاي لازم روي عملکرد صورت پذيرد.
- مصرف صحيح کود پايه
در اين خصوص بيان شد که بهترين شيوه براي تعيين ميزان دقيق احتياجات زمين آزمون خاک است ، در اين مورد بعد از تبادل نظر با کشاورزان مطرح گرديد که ما تمام کود فسفره و پتاسه و درصورت مصرف روي تمامي آن را بعلاوه نصف کود ازته در مرحله آخر آماده سازي زمين بدون حضور آب به زمين داده آن را با گل مخلوط کرده و روي آن را ماله کشيده و با فاصله زماني کم اقدام به نشاکاري ميکنيم در اين مورد مابقي کود اوره را 30 روز بعد از نشا و 40 روز بعد از آن به زمين ميدهيم.
- مصرف سيليس در زمين اصلي
ميتوانيم جهت اين کار و افزايش ميزان سيليس که يکي از عوامل مقاومت گياه در برابر آفات و بيماريهاست از کودهاي سيليسي و يا لاي رودخانه استفاده نماييم.
- تامين کمبود روي در زمين اصلي
جهت اين عمل و در صورت مشاهده کمبود در زمين اصلي در سالهاي قبل ميتوان از کود روي استفاده نمود
علاوه بر اين عمل ميتوان از استارتر روي استفاده کرد بدين صورت که در يک مکاني با حل کردن 4 کيلو سولفات روي در 100 ليتر آب سوسپانسيون 4 درصد روي بدست مي آيد که با گذاشتن ريشه هاي نشا قبل از نشاکاري به داخل محلول به مدت 20 دقيقه ميتوان روي مورد نياز گياه را تامين کرد.
جهت رفع کمبود فسفر نيز همين عمل را با سوسپانسيون 5 درصد ميتوان انجام دادجلسه هشتم
انجام عمليات کرت بندي و نشاکاري شرايط جوي : صاف تا کمي ابري

اين جلسه در روستاي شير محله با حضور 24 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي ، رضا صالحيان و حسيني و خانم رقيه رحماني و سربازان سازندگي مرکز خدمات فريدونکنار مهندس داداش زاده و يزداني در تاريخ 27/1/87 برگزار گرديد.
در اين جلسه طبق هماهنگي انجام شده با کشاورزان در جلسه قبل ، در مزرعه نمايشي طرح اقدام به کرت بندي توسط کشاورزان گرديد تا در آن طرح هايي از قبيل 2 خال ، 3 خال و متعارف با آزمونهايي از قبيل مصرف علفکش قبل و بعد از نشا ، مصرف کود پتاس در مقادير 0 ، 50 و 100 کيلوگرم در هکتار ، مصرف کود روي و مواد بيولوژيک در مجموع 12 کرت آزمايشي انجام شود.
در اين مورد کشاورزان پس از توجيح اقدام به ايجاد کرتهاي 5*5 نمودند که در اين مورد کشاورزان پيشنهاد نمودند ضلع غربي مزرعه براي انجام اين امر قرار گيرد ، در مجموع پس از کرت بندي و انجام تيمارهاي لازم اقدام به نشاکاري شد.گزارش بازديد از شركت كشت و صنعت دشت ناز ساري
شرايط جوي : آسمان صاف و آفتابي


در تاريخ 27/2/87 از شركت كشت و صنعت دشت ناز ساري توسط كشاورزان ، سربازان سازندگي و كارشناسان ناظر برنج شهرستانهاي بابلسر و جويبار ، 180 هكتار از اراضي شاليزاري اين منطقه كه زير كشت مكانيزه مي باشد بازديد به عمل آمد.
اين بازديد كه با هماهنگي جناب آقاي مهندس سليماني و با حضور مهندس آقاگل زاده و مسئول ترويج شهرستان بابلسر آقاي ذكريان‍ژاد صورت گرفت ، مراحل مختلف پرورش نشا و كشت مكانيزه برنج مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
ابتدا آقاي مهندس سليماني ضمن خير مقدم به مهمانان به تشريح سطح زير كشت اين مكان پرداخت كه بيان نمود كه از ميزان 4000 هكتار سطح زير كشت محصولات مختلف 180 هكتار به كشت مكانيزه برنج اختصاص دارد.
سپس مهندس آقاگل زاده به تشريح شرايط لازم جهت انجام كشت مكانيزه اشاره نمودند . در ادامه به بازديد از خزانه هاي مكانيزه مكانيزه ، نحوه بذرپاشي و انتقال جعبه ها به خزانه ، ابعاد خزانه ها پرداخته شد.
سپس چند نمونه از نشاهاي 20 تا 25 روزه توسط كشاورزان مورد بررسي قرار گرفت و شرايط مطلوب پرورش آنها به كشاورزان توضيح داده شد.
سپس نحوه نشاكاري دستگاههاي راه رونده و سوار شونده به طور عملي همراه با توضيحات اپراتور به كشاورزان آموزش داده شد.
جلسه نهمشرايط جوي : نيمه ابري
اين جلسه در روستاي شير محله با حضور 32 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي خانم رقيه رحماني و خانم مرضيه حيدرقلي ن‍ژاد و سرباز سازندگي مرکز خدمات فريدونکنار مهندس داداش زاده در تاريخ 27/2/87 برگزار گرديد.


در اين جلسه ابتدا به كشاورزان گفته شد كه در گروههاي خودشان وارد زمين شوند و بوته هايي كه از نظر خودشان مبتلا به اين آفت هستند را كنده و به همراه خود براي بررسي و تبادل نظر به بيرون از مزرعه بياورند. پس از انجام اينكار كشاورزان در گروههاي خود به شكافتن و بررسي داخل ساقه هاي مشكوك اقدام نمودند و لاروهاي جمع آوري شده را به تسهيلگر ارائه كردند.
در ادامه از سرگروه هاي گروه هاي 4 گانه درخواست گرديد پس از مشورت با گروه در مورد اين آفت و نحوه خسارت آن توضيح دهند پس از آن راهكارهاي مبارزه با اين آفت مورد بررسي قرار گرفت كه عبارت بودند از زراعي – مكانيكي – بيولوژيك - تلفيقي و شيميايي كه در مورد هر كدام به طور مختصر از سرگروهها سوال شد و راهكارهاي مبارزه زراعي و مكانيكي بيان شد . ادامه بحث به جلسات بعدي موكول گرديد.
در اين جلسه بوته هاي مبتلا به ژيبرلا هم جمع آوري شده بود كه توسط گروهها بررسي شده و تفاوت ظاهري آن با خسارت آفت ساقه خوار بررسي گرديد ،‌ كه عبارت بود از افزايش غير متعارف قد بوته ، داشتن ريشه از محل طوقه و در مورد ساقه خوار خشك شدن جوانه مركزي و بروز علايم چريدگي حاشيه بوته ها.جلسه دهمشرايط جوي : نيمه ابري

اين جلسه در روستاي شير محله با حضور 32 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي خانم رقيه رحماني و خانم مرضيه حيدرقلي ن‍ژاد و سرباز سازندگي مرکز خدمات فريدونکنار مهندس داداش زاده در تاريخ 27/2/87 برگزار گرديد.

در اين جلسه ابتدا به كشاورزان گفته شد كه در گروههاي خودشان وارد زمين شوند و بوته هايي كه از نظر خودشان مبتلا به اين آفت هستند را كنده و به همراه خود براي بررسي و تبادل نظر به بيرون از مزرعه بياورند. پس از انجام اينكار كشاورزان در گروههاي خود به شكافتن و بررسي داخل ساقه هاي مشكوك اقدام نمودند و لاروهاي جمع آوري شده را به تسهيلگر ارائه كردند.
در ادامه از سرگروه هاي گروه هاي 4 گانه درخواست گرديد پس از مشورت با گروه در مورد اين آفت و نحوه خسارت آن توضيح دهند پس از آن راهكارهاي مبارزه با اين آفت مورد بررسي قرار گرفت كه عبارت بودند از زراعي – مكانيكي – بيولوژيك - تلفيقي كه در مورد هر كدام به طور مختصر از سرگروهها سوال شد و راهكارهاي مبارزه زراعي و مكانيكي بيان شد . ادامه بحث به جلسات بعدي موكول گرديد.
در اين جلسه بوته هاي مبتلا به ژيبرلا هم جمع آوري شده بود كه توسط گروهها بررسي شده و تفاوت ظاهري آن با خسارت آفت ساقه خوار بررسي گرديد ،‌ كه عبارت بود از افزايش غير متعارف قد بوته ، داشتن ريشه از محل طوقه و در مورد ساقه خوار خشك شدن جوانه مركزي و بروز علايم چريدگي حاشيه بوته ها.


جلسه يازدهمبيماري بلاست
وضعيت جوي : آسمان صاف

اين جلسه در روستاي شير محله با حضور 53 نفر از کشاورزان ، آقاي مهندس بيگ ن‍ژاد از ترويج استان، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي خانم رقيه رحماني و خانم مرضيه حيدرقلي ن‍ژاد و سربازان سازندگي مرکز خدمات فريدونکنار مهندس داداش زاده ، مهندس يزداني ، آقاي توسلي و درويشي در تاريخ 13/3/87 برگزار گرديد.
در اين جلسه ابتدا مهندس بيگ نژاد به بيان لزوم و اهداف اجراي طرح اشاره نمود سپس كشاورزان در گروههاي خودشان در مزرعه به دنبال بوته هاي مبتلا به بيماري بلاست پرداختند و هر كدام از عوامل ناشناخته اي كه در مزرعه مشاهده مي شد به همراه خود بيرون آوردند ،‌سپس سرگروههاي گروههاي چهارگانه ( طارم محلي – ندا – هاشمي و خزر ) به بررسي بوته ها به همراه گروههاي خود پرداختند سپس سرگروهها به اعلام نظرات گروه پرداختد پس از جمع بندي مطالب مهندس سليماني مطالب را جمع بندي كرده و بيان نمود كه اطلاعات گروهها از بيماري بلاست و نحوه شيوع آن كم نقص مي باشد كه اطلاعات تكميلي را به كشاورزان ارائه نمود.
جلسه دوازدهمآفت ساقه خوار و مبارزه شيميايي با آن در نسل دوم

شرايط جوي ابري


اين جلسه در روستاي شير محله با حضور 25 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي ،‌رضا صالحيان ،‌مهندس حسيني ، خانم رقيه رحماني و خانم مرضيه حيدرقلي ن‍ژاد و سربازان سازندگي مرکز خدمات فريدونکنار مهندس داداش زاده در تاريخ 4/4/87 برگزار گرديد.
در اين جلسه ابتدا كشاورزان در گروه هاي خود وارد زمين شدند و پس از جمع آوري بوته هاي آلوده به ساقه خوار بيرون از زمين آنها را مورد بررسي قرار دادند و در نتيجه مشاهده گرديد كه نمونه ها مخلوطي از لارو سن پنج و شفيره و پوسته هستند ، پس از تبادل نظر و بحث گروهي، سرگروهها به اعلام نتايج پرداختند و به طور اجماع اعلام نمودند كه نظر گروه بدين صورت است در حال حاضر نيازي به سمپاشي عليه اين آفت نمي باشد. كه يكي از سرگروهها اعلام نمود كه با توجه به وضعيت بيولوژي حاضر تا چند روز ديگر مي توان اقدام به سمپاشي نمود.
از كشاورزان خواسته شد كه در مورد نوع سم پاشي مصرفي اعلام نظر كنند كه كشاورزان درخصوص استفاده از سموم ديازينون 10% و ريجنت و همچنين ديازينون 60% مايع را بيان كردند.در ادامه برخي از كشاورزان براي صرفه جويي در هزينه سمپاشي اقدام به يكدور سمپاشي همراه با سم مخصوص بلاست در هنگام تنك ستاره را بيان كردند كه توصيه شد با توجه به فاصله زماني ميان ظهور بلاست و مرحله دوم ساقه خوار، به صورت جداگانه اقدام به سمپاشي گردد.منبع : www.berenge.com

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : سيد يوسف موسوي ایمیل : ُsymousawi@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

با سلام و احترام، با توجه به اينكه اينجانب تسهيلگر طرح مدرسه در مزرعهء مركز دشت سر (شهرستان آمل) بوده و علاقمند به ارائهء مطالب اين مدرسه در سايت شما هستم؛ بنابراين لطفا شرايط لازم براي ارائهء آن را مرقوم فرماييد.
با تشكر

نام : karim babajani ایمیل : info@berenge.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

سلام
آقاي موسوي شما ميتوانيد گزارش هاي هر جلسه را به آدرس
info@berenge .com بفرستيد از همكاري شما كمال تشكر رادارم.

مدير سايت برنج
براي اطلاعات بيشتر با شماره 09111113834 تماس بگيريد.

نام : مسعود ایمیل : masoud.sh70.gmail .com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

سلام آقاي موسوي .سايت جالبي داريد . من شير محله اي هستم. دستت درد نکنه از بابت سايتي که درست کردي . مدت ها بود که در فکر ساخت يه وبلاگ در مورد برنج بودم .ولي خيلي عالي شد که شما اين کار رو در قالب وبلاگ انجام دادي . اميدوارم به سايتت مطالب جلب هم اضافه کني.مثل:آموزش تخصصي کاشت داشت برداشت برنج هم به سايتت اضافه کني.
باتشکر

نام : بيک نژاد ایمیل : sbeaick@ yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

برادر عزيزم جناب مهندس رحماني سلام.اميداست همواره با پشتکار جنابعالي و همکاري تسهيلگران شاهد توفيقات روزافزون در زمينه خدمات دهي به کشاورزان باشيم

نام : سيد مرتضي هاشمي ایمیل : hossenpur@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

با سلام و احترام از طرح جالب شما تقدير بعمل آورده اميد است اين كار تداوم داشته باشد

نام : ? ایمیل : morteza,gh58 زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

کمي غلط املايي دارد.

نام : اسماعيل ایمیل : www.esmail_selahshor@yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

سلام ضمن تشکر از زحمات شما خواستم بگوييم که اين کشاورز نمونه و زحمت کش (حاج حسين سلحشور ) عکسي ندارد که با چهره زحمتکش وي آشنا شويم با تشکر و خسته نباشيد فراوان

نام : مهرداد پورعزيزي ایمیل : mehrdad_nice_day@@yahoo.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

سلام ، حال شما خوبه ؟ شناختي؟ الان در جهاد دانشگاهي مشغول هستم ، سوالي داشتم ، آيا انبارداري روي وزن دانه تاثيري داره يا نه؟ اگه وزن رو بالا ميبره ، آيا مطلبي در اين خصوص داريد؟ ممنونم.

نام : رضايي ایمیل : ? زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

من خيلي دوست دارم از نذديک اين محته را ببينم لطفا عکس از خود محله خانه هايش بزنيد

نام : رضايي ایمیل : ? زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

من خيلي دوست دارم از نذديک اين محته را ببينم لطفا عکس از خود محله خانه هايش بزنيد

نام : علي کرمي ایمیل : karami_ali50@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

گزارش جالبي از سايت نوشتيد من تسهيلگر مدرسه در مزرعه در استان خوزستان شهرستان دزفول هستم

نام : حجت صفري ایمیل : ? زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

خيلي عالي بود

نام : حجت صفري ایمیل : اااانتانتانتانتا زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

خيلي عالي بود

نام : حجت صفري ایمیل : اااانتانتانتانتا زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

خيلي عالي بود

نام : م ایمیل : metoooon@yahخo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

لطفا نورگ و قلي را حذف كنيد و به جاي انها مايكل جكسون و بوروسلي را جاگزين كنيد.

نام : ميثم فتحي ایمیل : meysam.fathi61@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

با سپاس وتشکر از شما و دوستان بابت حمايت از کشاورزان علل خصوص شالي کاران و به روز رساني صنعت کشاورزي در کشور

نام : محمد.ن ایمیل : ? زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام سايت خوبي داريد لطفا اگه ميشه عکس آقاي سلحشور رو اضافه کنيد

نام : mohammad ایمیل : m.noroozi69@yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

سلام خسته نباشيد. مطالب سايتتون خيلي خوبه. ولي اگه امکانش هست عکسايي از برداشت برنج رو هم تو سايت قرار بدين. همچنين طبق گفته ي دوست گرامي و همسايه ي عزيزمون اقا اسماعيل چند مدل عکس ازاقاي حاج حسين سلحشور (مادر گيتي نزايد مثل او) تو سايتتون قرار بدين-- با تشکر

نام : علي نصري ایمیل : ali_nasre@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

با عرض سلام اينجانب علي نصري خدمتگذار کوچک شما:
از تمامي عزيزاني که با انتقادات و پيشنهادات خود سعي در بهبود و پيشرفت روزافزون روستاي شيرمحله را دارند
تشکر و قدرداني مي نمايم.
علي نصري -شوراي روستاي شيرمحله

نام : محمدزمان برادران كناري ایمیل : amin_golzar2020@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

فـريـکنـار
بوين فريکنــارچه باصفــا ء ونـه صحبـت همـش مهــروفـاء
رفقون قدرهمـد يگربدونيـن ام ء الگـو عـلـي مرتـضـــيء
شهر فريدونکنارشهرشهيـدون همه سرسبــزي هاش لطف يزدون
فريدونکنـارشهـرشهيــدون خيـرو برکت درِاينــجه فــراون
خشبوبرنج دارنه مثل زعفـرون گـل وگيـاه دارنـه دراين گلستون
مردماني دارنه همه بـاوقــار به مـولاشون علـي کنـنه افتخـار
بوين فريدونکنارچه باصفـــاء همه سـرسبـزيهـاش لطـف خداء
شهرفريدونکنارسرسبزوخــرم و نه پــارک لالـه چـه بـاصفـاء
شـوري اوءدريـورء بوينـيـن به هردردبـي درمـون وءشــفاء
رفقون قـدرهمديگـربدونـين ام الکـو عــلـي مــرتضـي ء
بوين رودخونه هاي بيشمــارء فقط همت خــانه تــابوءچـاره
عزيـزفريکنـارزيبـاکنــــار ونـه دشت ودمـن گـل بي شمارء
سـوايي سرکوه زيبـابــوينين دماوندکوه رء درجــابوينيــن
شه سرءچرخ هدين دريو بوينيـن همه جـارءزلال سـوســوبوينين
نيت خوب دارين نيکو بـوينيـن براي شهـرمــا آبــروبوينـين
بوين فريـکنـار مثل گلستــون مرغ وماهي دارنـه چنـه فـراوُن
بـوين پـرلاي لپـو رء چه زيبـا بوين درناي خوش رو رءچه زيبــا
بـوين قوي سفيد رو رءچه زيبـا مهيا هسته اين شهر براي گل وگلهـا
بخون محمد زمون تک تک وتنها شهــرفريکنـار نـدارنـه همتـا
خـداي قـدرتـي رءمن بنـازم چنـه نـعمت هــدا برشهـردلها
بخون محمد زمون شهـرشهيدون خـدانعـمت هدا خلـه فـراوون
قدراين نعمت ها رءمـا بـدونيم شهـر ءامـا بـاشه همش چراغون
گمه اي عزيزون شهر بـاصفــاء صفــاء مـازرون لطـف خــداء20/6/1386
محمدزمان برادران کناري

نام : صفر محمدي ایمیل : safarmohammadi53 زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

با سلام و احترام ، من علاقه زيادي به مطالب شما دارم و علاقه مند به حضور در كلاس. با تشكر

نام : مهدي اسدي ایمیل : ? زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

با عرض ادب و خسته نباشيد. از گزارش تصويري روستاي شيرمحله لذت بردم. لطفا از اين روستا تصاوير بيشتري تو سايت بذارين.
مسلما اين روستا توانمنديهاي بالقوه بالايي براي سرمايه گذاري و پيشرفت خواهد داشت در صورتي که بتوانيم با ارائه اطلاعات بيشتر ،بهتر و به روز تر از موفعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي ، سرمايه گذاران خصوصي را براي فعاليت بيشتر ترغيب کنيم.
پايدار باشيد

نام : e.san ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

باعرض سلام وخسته نباشيد خدمت آقاي کريم باباجاني.من يک وليکرودپشتي هستم از شما ميخوام کلاس مزرعه در مدرسه برنج که در روستاي ما برگزار مي شد وکمک زيادي به کشاورزان مي شد درخصوص علم کشاورزي دوباره برگزار بشه(البته شما که بهره برداري لازم را در برگزاري چنين کلاس برديد)با تشکر

نام : moris ایمیل : moris_jimboo@yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

آقاي اسماعيل سلحشور چون اين عکس متعلق به پدر بزرگ گرامي بود اين ايراد را گرفتيد؟ اي چورمنگ

نام : مهرداد شيرزاد ایمیل : mehrdad_shir2010.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

با سلام و احترام خيلي عالي

نام : صادق ایمیل : msadiqsadiqi@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام وخسته نباشيد بعد ازاداي احترام من يک سوال داشتم خدمت شما درروش نوين کشاورزي مخصوصا مدرسه درمزره يه فعاليت را هيچ مطرح نکردين به فکر من تحليل وتجزيه ميحط زراعتي يا AESAفکر ميکنم يه برنامه خيلي خوب است اگر کاربگيرن چون من خودم يه تسهيلگر مدرسه درمزرعه هستم ازين رو مطالب خيلي جالب است برايم ارسال روان نماييد متشکرم
محمد صادق

نام : حميدرضا ایمیل : mehryas53@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

عکس هاي زيبا ومطالبي خوبي بود اگر بازهم درمزارع ديگر عکس از آموزش کشاورزي داريد لزفا برايم بفرستيد. متشکرم

نام : مهران شيرزاد ایمیل : mehran.kf91@yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

سلام خيلي سايته خوبيه لطفا عکس هاي بيشتري از محل بزارين تا مردم ببينن

نام : اميرعنبري ایمیل : amiranbary@gmail.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

خيلي سايت عالي است.

نام : morteza ایمیل : aaaaaaaaaaaaa زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام.چيه روستا عاليه؟ورزشش؟کشاورزيش؟خونهاش؟خيابوناش؟
يه سالن دارين درس ميکنين تا تقي به توقي بخوره ميگين بودجه تموم شده فعلا منتظر بودجه ايم.
از خيابوناش بگم<اگه خدايي نکرده باروني بياد اهالي روستا بايد با چکمه بيرون برن.ديگه چي بگم خدا کنه شوراهاي محل.دهيار محل يه خرده به عمرانو ابادي محل فکر کنن
حالا همتون باز بگين عاليييييييييييييييييييييييييي

نام : طرفدار حق ایمیل : gmail@gmail.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

تمام شورا هاي شيرمحله بودجه شيرمحله راخوردند وبراي شيرمحله گي بودجه نذاشتند.دهن تمام شوراهاي شيرمحله را سرويس بيشتر از همه قدم فتحي.

نام : m & s ایمیل : يوهو زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

ازدو جوشکارعزيزومحبوب شيرمحله اقاي علي وعسگري که درساخت مسجدوتکيه شيرمحله زحمت زيادي کشيدن تشکرکنيد.جوشکاري شون بغله بلوک زني طاهر و مبلسازي پارس ايران هستش راستي اگه حاج نصرت شهردار شيرمحله بشه ما بهش راي ميديم. راستي گني حقيقت*ناجان*جووووووون

نام : طرفداران مهندس کرم رمضاني ایمیل : بماند زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

مهندس کرم بهترين خير تو دنيا است به نظر من مهندس کرم تو دنيا فقط يه دونه است فقط براي نمونه است.باتشکر از مهندس حاج کرم رمضاني

نام : قلی پنیکیو ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

با سلام واحترام به اهالی خوب وبا صفای شیر محله قلی نصیری و دهیار فعلی شیرمحله با بی کفایتی خودشون پنچاه سال محله مون را به سمت نابودی سوق دادن در ضمن چگونه یک دهیار ی که تمام مدت سال کنتور برقش غش کرده میتونه به فکر مردم باشه درضمن من از مسولین عاجزانه تقاضا دارم این دهیاری معطل شب شامش بوده از کجا این همه سرمایه را جمع کرده در صورتیکه دست به سیاه سفید نمی زنه اگه پیگیری نکنید در روز قیامت باید پاسخگو با شید با تشکر

نام : 20180319yuanyuan ایمیل : kyuanyuan921@163.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

nike zoom


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


adidas superstar shoes


moncler outlet online


canada goose sale


nike outlet store


louboutin outlet


ralph lauren outlet online


ralph lauren


nba jerseys wholesale


cheap jordans for sale


tory burch handbags


moncler uk


coach factory outlet online


birkenstock sale


birkenstock outlet store


timberland outlet


birkenstock outlet


prada shoes


moncler outlet online


ralph lauren


ugg outlet online


adidas nmd runner


kate spade outlet


yeezy boost


coach factorty outlet online


philipp plein


vans outlet


adidas yeezy


michael kors outlet store


michael kors outlet online


nike shoes


cheap jordan shoes


cheap nfl jerseys wholesale


moncler sale


oakley sunglasses outlet


ugg boots


retro 11


moncler outlet online


hermes bag


converse outlet


canada goose


cheap ray ban sunglasses


vans outlet store


canada goose jackets


fitflops sale clearance


salvatore ferragamo outlet


birkenstock sandals


polo ralph lauren outlet


pandora jewelry store


adidas sneakers


harden vol 1


longchamp sale


michael kors outlet


canada goose


coach outlet online


canada goose outlet store


jordan shoes for sale


fitflops sale


adidas outlet online


adidas


cheap jordans


coach factory outlet online


louis vuitton outlet online


coach outlet store online clearance


polo ralph lauren


moncler coats


adidas yeezy boost 350


tory burch outlet store


pandora charms sale clearance


coach outlet canada


michael kors outlet


caterpillar boots


moncler uk


louis vuitton factory outlet


kate spade outlet


coach factory outlet online


adidas originals


nike shoes


moncler outlet online


cheap nike shoes


yeezy shoes


ferragamo outlet


coach outlet store online


air max shoes


cheap jordans


salvatore ferragamo shoes


fred perry polo shirts


mlb jerseys cheap


cheap air jordans


coach outlet online


adidas outlet store


mbt


nike air max 2018


pandora rings


cheap air jordans


longchamp bags


polo ralph lauren outlet


moncler jackets


ferragamo shoes


timberland outlet store


adidas store


ray ban sunglasses discount


fitflops sale clearance


canada goose jackets


kate spade outlet online


birkenstock uk


birkenstock outlet


cheap air jordans


kate spade handbags


ecco outlet


supra for sale


hermes bags


new balance outlet store


ugg canada


nfl jerseys


yeezy shoes


mulberry


hermes outlet


ralph lauren outlet online


oakley sunglasses outlet


michael kors outlet clearance


moncler pas cher


adidas outlet online


christian louboutin shoes


canada goose coats


coach factory outlet


polo ralph lauren


air max 90


polo ralph lauren outlet online


louboutin outlet


canada goose jackets


louboutin shoes


ugg outlet store


cheap oakley sunglasses


prada outlet online


coach factory outlet online


michael kors outlet online


christian louboutin sale


coach outlet online


polo ralph lauren outlet online


coach outlet online


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


pandora jewelry


adidas nmd r1


canada goose jackets


tory burch outlet online


ray ban sunglasses outlet


michael kors outlet store


nike air max 97


mbt shoes sale


coach outlet store online


moncler jackets


the north face outlet


ugg boots


canada goose sale


hermes bags


gucci outlet online


coach outlet online


pandora charms sale clearance


pandora uk


nike outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


coach factory outlet


coach outlet online


ralph lauren outlet online


oakley sunglasses outlet


canada goose jackets


coach factory outlet online


ecco shoes for women


pandora jewelry


cheap ugg boots


air max outlet


fitflops sale


fitflops sale


canada goose sale


tory burch shoes


coach outlet store


canada goose jackets


pandora jewelry


air max


ray bans


coach outlet online


ray ban glasses


coach factory outlet


burberry outlet online


converse all star


ugg boots outlet


michael kors outlet store


oakley sunglasses for women


pandora charms outlet


ugg outlet store


supra for sale


nike sneakers


ralph lauren sale


ugg boots


canada goose jackets


yeezy boost 350


pandora charms sale clearance


christian louboutin shoes


nmd adidas


pandora charms


michael kors


coach factory outlet


ralph lauren uk


canada goose parka


ralph lauren outlet online


michael kors


polo ralph lauren outlet


mlb jerseys cheap


red bottoms


polo ralph lauren outlet online


mlb jerseys


nike air max 2018


yeezy boost 350


nike outlet store


pandora charms sale


supreme uk


nike sneakers


moncler


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


ugg outlet


air jordan shoes


nba jerseys cheap


polo ralph lauren outlet


fitflop sandals


uggs outlet


cheap jordan shoes


coach outlet store online


mbt


adidas yeezy


ugg boots


canada goose sale


cheap jordan shoes


michael kors outlet store


nike outlet store online


pandora charms


adidas nmd r1


discount ray ban sunglasses


birkenstock sale


adidas campus shoes


louis vuitton handbags


valentino outlet


mulberry handbags


kate spade outlet store


michael kors outlet online


adidas outlet


new balance outlet


cheap oakley sunglasses


adidas yeezy shoes


polo ralph lauren outlet


canada goose coats


christian louboutin shoes


bottes ugg


pandora charms sale clearance


birkenstock uk


michael kors outlet store


michael kors outlet online


jordans


cheap jordan shoes


valentino


canada goose jackets


ray ban sunglasses sale


red bottom heels


adidas nmd r1


canada goose coats


pandora jewelry


canada goose jackets


skechers outlet


michael kors handbags


kate spade outlet online


coach factory outlet online


north face outlet


moncler sale


fitflop sandals


columbia sportswear outlet


birkenstock shoes


michael kors bags


pandora outlet


canada goose jacket


coach outlet online


nike outlet store


kate spade handbags


longchamps


pandora charms


philipp plein outlet


birkenstock shoes outlet


coach outlet online


polo ralph lauren outlet online


coach outlet


uggs outlet


ralph lauren sale


jordan shoes


pandora charms sale


ugg canada


coach outlet online


hermens


michael kors uk


oakley sunglasses outlet


longchamp outlet


canada goose outlet online


birkin handbags


pandora charms outlet


timberland outlet


coach outlet store


pandora charms outlet


ralph lauren outlet online


coach factory outlet


mulberry outlet uk


fitflop shoes


ugg boots sale


nike air max 97


adidas ultra boost


longchamp outlet store


the north face jackets


supreme clothing


moncler coats


uggs


kate spade outlet online


ralph lauren uk


michael kors outlet store


adidas outlet store


cheap oakley sunglasses


kate spade outlet online


pandora charms outlet


adidas nmd runner


canada goose jackets


michael kors


discount oakley sunglasses


canada goose coats


ugg boots women


burberry handbags


cheap jordans free shipping


yeezy boost 350


ralph lauren outlet


michael kors bags


canada goose


canada goose jackets


air jordan retro


coach factory outlet online


adidas yeezy boost


canada goose


nike outlet


ugg outlet online


yeezy shoes


moncler jackets


uggs on sale


ray ban sunglasses discount


pandora jewelry outlet


adidas shoes


ugg boots


ugg outlet


mcm outlet store


longchamp bags


supreme shirts


coach outlet store online


timberland boots


ugg boots


kate spade handbags


nike outlet online


ray ban sunglasses outlet


michael kors outlet store


polo outlet online


canada goose jackets


coach factory outlet online


air max


ugg boots


hermes handbags


moncler coats


ralph lauren outlet online


adidas nmd r1


cheap ray ban sunglasses


asics outlet


canada goose jackets


uggs outlet


ralph lauren uk


ugg sale


michael kors outlet clearance


adidas yeezy boost


supreme shirts


yeezy boost 350


mlb jerseys wholesale


air jordans


canada goose coats


fred perry shirts


reebok outlet


louis vuitton outlet store


gucci outlet


coach outlet online


michael kors outlet clearance


pandora jewelry outlet


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


pandora sale clearance


pandora outlet


polo ralph lauren outlet online


cheap oakley sunglasses


adidas superstars


coach outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


red bottom


puma outlet


canada goose


ralph lauren outlet


uggs outlet


moncler jacket


louis vuitton outlet


cheap air max


canada goose jackets uk


mcm bags


coach outlet online


canada goose sale


cheap jordan shoes


nfl jerseys


canada goose jackets


cheap ugg boots


ralph lauren


louis vuitton factory outlet


ralph lauren outlet online


نام : chenlixiang ایمیل : chenlixiang@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

2018.6.5chenlixiang

reebok


rolex


rolex watches


kobe 9


portugal world cup jersey


bcbg


oakley


kate spade


nike air max


michael kors outlet online


timberland


michael kors outlet


versace handbags


asics


air jordan


tommy hilfiger


burberry outlet online


instyler ionic styler


louboutin


ray ban


nike vapor max


jordan


louboutin pas cher


timberland boots


yves saint laurent


louboutin


new balance


lebron shoes


ed hardy


oakley sunglasses


pandora


fivefingers


jordan xx9


nike air max


herve leger


true religion jeans


jordan shoes


michael kors outlet


polo ralph lauren


air max


adidas trainers


air max


burberry outlet


sac longchamp


soccer jerseys


ralph lauren outlet


nike roshe run


germany world cup jersey


yeezy shoe


jordan 11


nike shoes


adidas zx


tods shoes


rolex watches


christian louboutin


louboutin


new balance shoes


nike air max


pandora


jordans


longchamp


england world cup jersey


soccer shoes


new balance


balenciaga shoes


coach outlet


stuart weitzman


adidas running shoes


guess


ralph lauren uk


longchamp


oakley vault


kate spade outlet


hogan


roshe run


ray ban


adidas clothing


new balance trainer


adidas outlet


nike air max plus


air max 90


wedding dresses


oakley sunglasses cheap


roshe run


ray ban sunglasses


nike kyrie 2


nike outlet


adidas soccer cleats


nike air


prada outlet


manolo blahnik


mac cosmetics


jordan 5


vanessa bruno


beats by dre


converse


air max 95


huarache


burberry outlet


air max 97


michael kors factory outlet


oakley vault


marc jacobs


wedding dresses


nike air max 95


true religion jeans


air max


adidas outlet


ralph lauren


nike free


oakley sunglasses


thomas sabo


skechers shoes


nike roshe run


bottega


tommy hilfiger


oakley


mac cosmetics


nike outlet


karen millen uk


hermes outlet


barbour


links of london


vans


beats by dre


burberry outlet


fitflop


burberry handbags


mulberry


mizuno


prada


oakley sunglasses


ralph lauren


ray ban


argentina world cup jersey


air jordan


longchamp handbags


nike air max


guess


oakley sunglasses


roty burch outlet


rolex


montre


jordan


france world cup jersey


adidas outlet


roshe run


fitflops outlet


converse


nike air


nike store


jerseys


wedding dresses


adidas slides


michael kors outlet online


hermes


adidas outlet store


nike air max


vans


nike store


polo ralph lauren


nike


bcbg max


montre homme


polo ralph lauren


swarovski crystal jewelry


nike blazer


jordan 4


nike clothing


mizuno running shoes


wedding dresses


adidas uk


ghd


furla handbags


dolce and gabbana


converse shoes


air max


kobe 10


true religion jeans


polo lacoste


flip flops


timberland


air max 2017


michael kors


dolce and gabbana


swarovski


longchamp


coach purse


true religion


jimmy choo


asics


nike mercurial


ferragamo


jordan


nike free


adidas


nike air


adidas outlet


kenzo clothing


jordan 1


asics


chloe handbags


celine


jordan 6


jordan shoes


ray ban


roshe run


fitflops


asics gel


mont blanc


stuart weitzman


air max


jordan shoes


pandora jewelry


new balance


lacoste shoes


coach outlet


nike free


longchamp bags


michael kors canada


miu miu shoes


spain world cup jersey


tommy hilfiger


hogan shoes


ray ban sunglasses


giuseppe zanotti


supra


ray ban sunglasses


dansko


nike outlet


michael kors outlet


valentino


swarovski


nike air force


marc jacobs


ray ban outlet


louboutin


michael kors outlet


montre pas cher


sac guess


jordans


mac makeup


sac michael kors


boy london clothing


converse


pandora jewelry


oakley sunglasses


true religion outlet


brazil world cup jersey


mizuno wave


iphone cases


goyard handbags


omega watches


jordans


vans shoes


converse


jordan 12


lebron james shoes


belgium world cup jerseys


timberland


nike pas cher


salvatore ferragamo


reebok


hogan outlet


beats headphones


oakley


mulberry outlet


michael kors


nike mercurial


prada outlet


nike store


ralph lauren outlet


vans shoes


puma shoes


nike blazer pas cher


nike roshe run


ferragamo


jordan retro


bottega veneta


sac burberry


red bottoms


mac makeup


louboutin


true religion outlet


tory burch outlet


replica watches


air max 2017


nike air max


michael kors


salomon shoes


iphone x case


ray ban sunglasses


birkin bag


ralph lauren


nike free


kevin durant shoes


jordans


nike air max


adidas superstar


clarks shoes


longchamp


baseball bats


pandora


nike air force


adidas flip-flops


nike shoes


supra


roty burch outlet


lebron 11


nike air max


nike air force


reebok


jordan 3


fendi


softball bats


louboutin


chrome hearts


free run


michael kors borse


fendi


montblanc


nike air max 2018


kate spade outlet


swarovski uk


michael kors outlet


para jumpers


michael kors


adidas outlet


ray ban


nike free


new balance


nike blazer


cartier love bracelet


nike air max


jordan


coach outlet online


timberland boots


nike free run


nike tn


cheap nfl jerseys


replica watches


basketball shoes


dansko shoes


converse chuck taylor


cheap nfl jerseys


michael kors outlet


nike air max


michael kors


pandora charms


2018.6.5chenlixiang

نام : liuchunkai77@gmail.com ایمیل : liuchunkai77@gmail.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

20180711lck

burberry outlet online


reebok shoes


jordan 4


pandora charms sale clearance


christian louboutin shoes


longchamp outlet online


los angeles lakers jerseys


kate spade outlet online


huf clothing


ralph lauren outlet


coach outlet online


nike uk store


adidas nmd runner


burberry outlet store


jordan 4


burberry outlet sale


gucci outlet online


converse shoes sale


canada goose outlet


arcteryx jacket


cheap jerseys wholesale


michael kors outlet clearance


canada goose outlet store


true religion outlet store


canada goose coats


true religion jeans


michael kors outlet


nike shoes outlet


reebok shoes


christian louboutin pas cher


ralph lauren polo


nhl jerseys


canada goose outlet


michael kors outlet online


tag heuer watches


coach outlet online


prada sunglasses for women


prada shoes for men


hermes outlet store


polo outlet factory store


pandora outlet


canada goose jackets outlet


michael kors outlet online


michael kors handbags


pandora charms sale clearance


brequet wathes


coach outlet


polo ralph lauren


longchamp pliage


ray ban


coach outlet online


fitflops sale clearance


coach outlet store


lacoste shirts


pandora charms sale clearance


coach outlet online


coach outlet online


jordan retro


alexander mcqueen shoes


michael kors handbags outlet


chopard jewelry


cheap ray ban sunglasses


cheap jordan shoes


air jordan shoes


coach canada


michael kors outlet online


uggs outlet


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


soccer jerseys wholesale


nike roshe run


kyrie 4


canada goose jackets outlet


michael kors outlet online


pandora outlet


soccer cleats


adidas wings shoes


coach outlet


cheap jordans for sale


swarovski uk


air max 2015


nike outlet online


coach outlet


michael kors outlet online


nike air huarache


louboutin shoes


fila sneakers


air max 90


canada goose jackets


coach factory store


manolo blahnik outlet


kate spade handbags


michael kors outlet online


pandora outlet


tory burch outlet stores


fitflops sale clearance


canada goose jackets


nike store uk


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


fitflops shoes


true religion outlet


dsquared2 jeans


true religion outlet


polo ralph lauren


nike revolution


mulberry bags


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


ugg outlet


canada goose outlet store


kate spade handbags


gucci bags


kate spade


adidas outlet online


kobe bryants shoes


canada goose outlet store


swarovski outlet store


supreme t shirts


cheap ray ban sunglasses


moncler outlet


freshjive clothing


coach outlet online


air more uptempo


supra shoes sale


valentino shoes


air jordan shoes


pandora outlet


coach outlet store online


air jordan shoes


true religion outlet


cheap oakley sunglasses


adidas crazy


pandora charms sale clearance


canada goose jackets


canada goose


polo outlet online


isabel marant outlet


canada goose jackets


cheap jerseys wholesale


giuseppe zanotti shoes


ravens jerseys


true religion jeans


ugg outlet stores


nike air force 1


nike air max 90


canada goose outlet store


coach outlet


belstaff jackets


oakley sunglasses wholesale


kobe 9 elite


true religion outlet uk


toms outlet


mulberry uk


kate spade handbags


givenchy handbags


michael kors outlet


barbour women jackets


pandora jewelry


air max shoes


ferragamo shoes


ferragamo outlet


links of london jewellery


bvlgari outlet


pandora charms sale clearance


mulberry outlet,mulberry handbags outlet


texans jerseys


diesel jeans


kate spade handbags


polo ralph lauren outlet


uggs outlet


uggs outlet


christian louboutin shoes


under armour outlet


ralph lauren outlet


fred perry polo


ferragamo shoes


air force 1 shoes


ugg outlet


christian louboutin shoes


tory burch outlet online


true religion outlet


air jordan retro


coach handbags outlet


givenchy jewelry


mulberry bags


mulberry handbags sale


coach outlet online


ed hardy outlet


polo ralph lauren


cheap jordans


canada goose jackets


michael kors outlet clearance


kd 10 elite


cheap jordans free shipping


coach outlet


canada goose jackets


champion clothing


cheap jordan shoes


van cleef arpels jewelry


cheap basketball shoes


michael kors outlet clearance


jordan shoes


louboutin shoes


moncler jackets


longchamp handbags


coach outlet online


blackhawks jerseys


air jordan shoes


stuart weitzman shoes


coach outlet


san antonio spurs


canada goose outlet store


polo ralph lauren shirts


broncos jerseys


canada goose jackets sale


michael kors outlet online


colts jerseys


fitflops


longchamp solde


tory burch handbags


kate spade sale


uggs clearance


ugg outlet


polo ralph lauren shirts


ray ban sunglasses


true religion jeans


birkenstock shoes


adidas outlet online


g-star jeans


mlb jerseys


ugg canada


tory burch outlet online


gentle monster sunglasses


jordan shoes


kevin durant jerseys


ugg outlet


cheap ray ban sunglasses


canada goose outlet store


chloe outlet


gucci outlet store


hermes belts


uggs outlet


brequet wathes


jordan 12


ysl outlet online


true religion outlet


nike blazer pas cher


ralph lauren outlet


canada goose jackets


michael kors outlet online


polo ralph lauren shirts


nike air max 90


michael kors outlet clearance


pandora charms


cheap oakley sunglasses


ralph lauren polo


cheap oakley sunglasses


michael kors outlet online


michael kors outlet online


jimmy choo sunglasses


cheap ray ban sunglasses


golden state warriors


nike air max 2017


prada bags


ferragamo shoes


longchamp handbags sale


fitflops sale clearance


true religion outlet


jordan shoes


true religion jeans sale


kd shoes


isabel marant shoes


michael kors outlet


bape clothing


lebron shoes


canada goose outlet store


ralph lauren polo


harry winston jewelry


christian louboutin shoes


nfl jersey wholesale


audemars piguet watches


christian louboutin shoes


ferragamo shoes


oakley sunglasses wholesale


swarovski jewelry


10 deep clothing


fitflops


michael?kors?handbags


canada goose outlet


adidas store


ferragamo shoes


ralph lauren outlet


coach outlet


cheap jordans


fossil watches


michael kors bags


adidas y3 shoes


tory burch outlet online


balenciaga shoes


20180711lck

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

chanyuan2018.07.25

stussy clothing


nike cortez


nike tennis


pandora charms


golden state warriors jerseys


michael kors handbags


canada goose outlet


christian louboutin outlet


asics shoes


michael kors handbags


freshjive clothing


burberry outlet


cheap jordans


michael kors outlet


jordan shoes


celine outlet


canada goose jackets


armani exchange


denver broncos jerseys


uggs


fitflops


oakley sunglasses


polo ralph lauren


air jordan retro


kate spade outlet


christian louboutin outlet


ugg boots


longchamp pliage


fila shoes


soccer shoes


oakley sunglasses


michael kors outlet


polo ralph lauren


saucony shoes


oakley sunglasses


coach outlet


nba jerseys


nba jerseys


vans shoes


michael kors outlet


a bathing ape


yeezy boost 350


bulls jerseys


cheap jordans


cheap football shirts


true religion jeans


nike roshe one


cheap jordans


birkenstock sandals


michael kors outlet


coach outlet


manchester united jersey


keen shoes


jordan shoes


kate spade outlet


ugg boots clearance


supreme clothing


polo ralph lauren


coach outlet


wizards jerseys


lakers jerseys


soccer jerseys


fred perry polo shirts


canada goose outlet


pandora outlet


michael kors outlet


adidas wings


christian louboutin shoes


true religion jeans


ugg boots


mulberry bags


kate spade outlet


tory burch outlet


michael kors


canada goose jackets


michael kors outlet


kate spade outlet


ubiq shoes


undefeated clothing


ed hardy clothing


spurs jerseys


pacers jerseys


ecco shoes


true religion uk


bottega veneta outlet


canada goose outlet


links of london


michael kors


hawks jerseys


scarpe mbt


air jordan 4


air jordan 4


clarks shoes


air jordan 12


ray ban sunglasses


football shirts


coach handbags


coach outlet


chicago blackhawks jerseys


air jordan 3


adidas outlet


ray ban sunglasses


ugg outlet


christian louboutin outlet


michael kors outlet online


canada goose outlet


simulation shoes


air huarache


dansko shoes


tory burch outlet


mont blanc pens


mulberry bags


fendi handbags


indianapolis colts jerseys


jordan shoes


ugg outlet


air jordan shoes


ray ban sunglasses


ray ban outlet


michael kors outlet


chopard jewelry


brequet wathes


off white


air max 97


grizzlies jerseys


valentino outlet


ugg outlet


kevin durant shoes


pistons jerseys


tods outlet


polo outlet


nike foamposite


coach outlet


off-white


pandora charms


guess factory


lacoste soldes


dsquared2 jeans


swarovski outlet


coach outlet


christian louboutin outlet


polo outlet


pandora charms


canada goose outlet


coach outlet online


ray ban sunglasses


dolce and gabbana


canada goose outlet


ugg outlet


air max uk


michael kors outlet


supreme uk


kobe bryant shoes


tag heuer watches


canada goose outlet


kate spade outlet


isabel marant shoes


bcbg dresses


air max 90


mulberry handbags


coach outlet


jordan shoes


columbia sportswear


cheap nfl jerseys


adidas crazy


moncler outlet


toms shoes


longchamp handbags


dc shoes


mulberry handbags


jimmy choo sunglasses


true religion jeans


ralph lauren polo


canada goose outlet


oakley sunglasses


tory burch outlet


soccer jerseys


adidas nmd


moncler jackets


michael kors outlet


coach factory outlet


michael kors outlet


canada goose outlet


minnetonka outlet


belstaff jackets


true religion jeans


arcteryx jacket


jack wolfskin


fitflops


ray ban sunglasses


nike store


cheap jordans


kevin durant shoes


pandora charms


polo ralph lauren


pandora charms


coach outlet


moncler outlet


cheap mlb jerseys


baltimore ravens jerseys


ugg boots


nike free


cheap nhl jerseys


calvin klein jeans


christian louboutin outlet


basketball shoes


clippers jerseys


polo outlet


swarovski crystal


coach outlet


bucks jerseys


chelsea jersey


michael kors


manolo blahnik outlet


polo ralph lauren


ugg outlet


michael kors outlet


canada goose jackets


yeezy boost


true religion outlet


isabel marant outlet


coach outlet


hermes belt


supra shoes


bally shoes


pandora charms


coach outlet


oakley sunglasses


moncler outlet


camel shoes


ralph lauren pas cher


coach outlet online


jordan shoes


oakley sunglasses


ralph lauren polo shirts


nfl jersey wholesale


coach outlet


michael kors outlet


barbour jackets


bvlgari jewelry


michael kors outlet


pandora charms


salomon shoes


nike air max 90


cheap jordans


michael kors


van cleef & arpels jewelry


kate spade outlet


prada sunglasses


longchamp outlet


five fingers shoes


marc jacobs outlet


michael kors outlet


g-star jeans


ralph lauren polo shirts


nike store


pandora charms


hermes outlet


ray ban sunglasses


true religion jeans


canada goose jackets


cheap jordans


harry winston jewelry


pandora jewelry


oakley sunglasses


polo ralph lauren


michael kors outlet online


pandora


longchamp solde


longchamp outlet


adidas nmd


nhl jerseys


reebok trainers


prada outlet


real madrid jersey


cheap jordans


nike outlet


giuseppe zanotti outlet


cazal sunglasses


ray ban sunglasses


new balance shoes


longchamp handbags


canada goose jackets


jordan shoes


uggs outlet


chloe outlet


true religion jeans


tory burch outlet


bulgari jewelry


longchamp pas cher


mishka clothing


fitflops outlet


canada goose outlet


air max 90


suns jerseys


birkenstock outlet


cheap jerseys


gucci outlet


huf clothing


air huarache


rockets jerseys


lakers jerseys


ray ban sunglasses


timberwolves jerseys


ugg boots


prada shoes


canada goose jackets


champion clothing


nike air max


air max 2017


canada goose outlet


tory burch outlet


ferragamo outlet


air max


ferragamo outlet


brequet wathes


christian louboutin outlet


jordan shoes


ray ban sunglasses


adidas ultra boost


oakley sunglasses


ugg outlet


fingerlings monkey


longchamp handbags


mizuno running shoes


michael kors outlet


north face jackets


uggs outlet


ugg outlet


swarovski outlet


coach outlet online


barcelona jersey


polo outlet


ferragamo shoes


puma outlet


diesel jeans


coach outlet online


ferragamo outlet


nfl jerseys wholesale


ray ban sunglasses


pelicans jerseys


visvim shoes


polo ralph lauren


kate spade outlet


coach outlet


kate spade outlet


kate spade outlet


canada goose outlet


air max 90


pandora charms sale clearance


coach outlet


jerseys from china


ysl outlet


true religion jeans


canada goose jackets


nike outlet


nike revolution


true religion jeans


michael kors handbags


herve leger outlet


mulberry handbags


adidas outlet


nike factory outlet


canada goose outlet


cavaliers jerseys


michael kors outlet


canada goose outlet


kings jerseys


cheap jordans


montblanc pens


ugg outlet


coach outlet store online


nike dunks


longchamp handbags


michael kors outlet


kyrie 4


michael kors outlet


ugg outlet


san francisco 49ers jerseys


houston texans jerseys


lebron james shoes


canada goose jackets


michael kors uk


stephen curry shoes


nobis outlet


polo shirts


fitflops sale clearance


coach handbags


polo ralph lauren


y3 shoes


heat jerseys


cheap jordans


bape clothing


fitflops sale clearance


canada goose parka


ugg boots clearance


gucci outlet


michael kors outlet


jeep shoes


uggs outlet


pandora charms


futbol baratas


ugg outlet


cheap jerseys


longchamp bags


cheap jordans


pandora charms


mavericks jerseys


palladium boots


nike presto


balenciaga sneakers


ugg outlet


kate spade outlet


nuggets jerseys


burberry outlet


nets jerseys


kd 10 elite


adidas trainers


fitflops sale clearance


reebok outlet store


canada goose jackets


jordan 32


kd 9


uggs outlet


canada goose jackets


coach outlet online


michael kors outlet


trailblazers jerseys


michael kors outlet


cheap mlb jerseys


uggs outlet


michael kors handbags


carrera sunglasses


nike shoes


jordan shoes


basketball jerseys


fossil watches


ray ban sunglasses


air max 95


mulberry handbags


polo ralph lauren


converse shoes


pandora outlet


light up shoes


prada handbags


canada goose outlet


true religion outlet


ray ban sunglasses


swarovski crystal


thunder jerseys


michael kors outlet


celtics jerseys


air jordan shoes


jordan shoes


kate spade outlet


canada goose outlet


air max 1


adidas uk


nike pegasus


michael kors outlet


coach outlet online


hornets jerseys


michael kors outlet


nhl jerseys


chrome hearts outlet


nike shoes


coach outlet online


uggs outlet


kevin durant jerseys


coach outlet online


malone souliers mules


air force 1


ralph lauren outlet


canada goose outlet


air more uptempo


polo ralph lauren


ugg boots


coach outlet


suicoke sandals


true religion outlet


christian louboutin shoes


ugg outlet


polo ralph lauren


nike blazer pas cher


oakley sunglasses


mulberry outlet


canada goose


canada goose outlet


givenchy handbags


longchamp solde


tory burch outlet


givenchy jewelry


ugg outlet


hermes birkin


michael kors outlet


ferragamo shoes


pandora charms


nike roshe


le coq sportif shoes


chloe sunglassess


michael kors


gucci handbags


mulberry outlet


polo ralph lauren


magic jerseys


warriors jerseys


cheap jordans


michael kors outlet


golden goose sneakers


jazz jerseys


yeezy boost


coach outlet


ferragamo outlet


ray ban sunglasses


nike shoes


polo ralph lauren


fitflops sale


world cup jerseys


kobe 9


wellensteyn jackets


tory burch outlet


alexander mcqueen shoes


audemars piguet watches


lacoste polo shirts


true religion jeans


karen millen dresses


fitflops sale


nba jerseys


true religion outlet


ugg outlets


coach outlet


coach outlet


uggs outlet


nike store uk


balenciaga sneakers


canada goose jackets


alife clothing


cartier jewelry


nike revolution


stuart weitzman shoes


michael kors outlet


kate spade outlet


polo ralph lauren


ugg outlet


nike air max 2015


michael kors outlet


true religion jeans


canada goose jackets


nike air force 1


gucci outlet


polo outlet


cleveland cavaliers jersey


san antonio spurs jerseys


merrell shoes


christian louboutin outlet


nike lunarglide


coach canada


mac makeup


longchamp outlet


swarovski outlet


balmain jeans


kappa clothing


air max 90


adidas soccer shoes


toms shoes


mcm outlet


knicks jerseys


dior outlet


swarovski outlet


cheap jordans


miu miu handbags


hermes outlet


ralph lauren polo shirts


canada goose outlet


ugg boots


furla handbags


oakley sunglasses


coach outlet online


air jordan release dates


uggs outlet


harden shoes


coach factory outlet


fitflops shoes


coach factory outlet


james harden jerseys


tory burch outlet


coach outlet


canada goose outlet


christian louboutin outlet


gentle monster sunglasses


under armour outlet


burberry outlet


cheap snapbacks


air max 97


ferragamo outlet


louboutin pas cher


coach outlet


canada goose coats


chrome hearts outlet


toms shoes


canada goose jackets


burberry outlet


oakley sunglasses


denver broncos jerseys


gucci outlet


louboutin shoes


coach outlet


raptors jerseys


cheap jordans


moncler jackets


coach outlet online


michael kors outlet


oakley sunglasses


76ers jerseys


10 deep clothing


moncler outlet


canada goose outlet


michael kors outlet


michael kors handbags


oakley sunglasses


jimmy choo shoes


michael kors wallets


pandora jewelry


true religion jeans


kobe shoes


mbt shoes


coach outlet


pandora jewelry


نام : liuchunkai77@gmail.com ایمیل : liuchunkai77@gmail.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

20180814lck

gucci bags


lacoste polo


valentino shoes


oakley sunglasses wholesale


jerseys from china


cheap oakley sunglasses


pandora charms


coach canada


kate spade outlet online


toms outlet


kate spade handbags


coach outlet online


cheap ray ban sunglasses


nike shoes outlet


g-star jeans


coach outlet online


north face denail jacket clearance


true religion jeans sale


nike air max 97


cheap oakley sunglasses


cheap nba jerseys


coach outlet online


cheap oakley sunglasses


birkenstock shoes


ugg boots clearance


air max 95


ugg boots


burberry outlet sale


canada goose outlet store


mont blanc outlet


ralph lauren polo


swarovski uk


canada goose outlet store


true religion outlet


cheap jerseys wholesale


jordan shoes


ralph lauren outlet


coach outlet


coach outlet online


nike roshe run


kd 9


nike store uk


mcm backpacks


links of london jewellery


manolo blahnik outlet


canada goose outlet store


ralph lauren polo


uggs clearance


coach outlet


cheap ray ban sunglasses


true religion jeans


alexander mcqueen shoes


fendi handbags


moncler jackets


mulberry uk


michael kors outlet online


coach outlet online


prada outlet online


michael kors outlet online


coach factory outlet


ralph lauren outlet


cheap jordans


birkenstock shoes


canada goose jackets outlet


jordan 32


supra shoes sale


a bathing ape


nobis jackets


ugg boots


ugg outlet


ugg boots on sale


longchamp bags


uggs outlet


ralph lauren polo


pandora outlet


coach factory outlet


ralph lauren femme


kate spade sale


ralph lauren outlet


kate spade outlet online


fitflops


hermes belts


nfl jerseys


ed hardy outlet


mulberry handbags


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


canada goose jackets


mbt


pandora charms sale clearance


alife clothing


armani exchange


air max shoes


coach outlet


canada goose


coach outlet


camisetas futbol baratas


canada goose outlet


jimmy choo sunglasses


adidas nmd runner


true religion jeans


dsquared2 jeans


nhl jerseys


van cleef arpels jewelry


michael kors outlet


michael kors outlet online


adidas outlet online


gentle monster sunglasses


canada goose outlet


air jordan shoes


moncler outlet store


air jordan shoes


longchamp pas cher


coach outlet


soccer cleats


ferragamo shoes


jordan shoes


ugg outlet


ray ban


chopard jewelry


air max 90


polo ralph lauren


givenchy handbags


michael kors handbags


jordan 4


tag heuer watches


true religion outlet store


canada goose jackets


adidas crazy


chrome hearts outlet store


pandora charms sale clearance


moncler coats


oakley sunglasses wholesale


michael kors outlet online


tory burch outlet online


tory burch outlet online


air max 90


coach outlet store


cheap jordan shoes


coach outlet


cheap jordans


coach outlet online


kate spade


ugg canada


longchamp pliage


air jordan shoes


ugg boots


canada goose outlet


chrome hearts online store


broncos jerseys


ray ban sunglasses outlet


cheap nba jerseys


mulberry handbags


los angeles lakers jerseys


canada goose jackets


ferragamo shoes


uggs outlet


reebok shoes


cheap nhl jerseys


cheap oakley sunglasses


freshjive clothing


fitflops sale clearance


michael kors wallets for women


christian louboutin shoes


stussy hoodie


swarovski jewellery


cheap ray ban sunglasses


off white clothing


uggs outlet


nike air force 1


ferragamo outlet


lacoste shirts


stuart weitzman shoes


ecco outlet


michael kors factory outlet


oakley sunglasses wholesale


polo ralph lauren shirts


mishka snapbacks


canada goose coats


moncler jackets


pandora charms sale clearance


ferragamo shoes


ralph lauren shirts


herve leger dresses


air force 1 shoes


ugg boots clearance


polo ralph lauren outlet


karen millen dresses


ray ban sunglasses outlet


wellensteyn outlet


michael kors canada


coach outlet online


michael kors outlet online


balenciaga shoes


new balance outlet


coach outlet online


champion clothing


cheap ray ban sunglasses


michael kors outlet online


michael kors outlet online


nike air max 1


michael kors outlet


off-white clothing


uggs outlet


canada goose outlet store


cheap ray ban sunglasses


michael kors outlet


ysl outlet online


ugg outlet


coach outlet online


adidas wings shoes


yeezy boost 350


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


nike air max 2017


air max 2015


jordan retro


nike air max 90


michael kors outlet clearance


fitflops shoes


pandora outlet


christian louboutin shoes


nike blazer pas cher


cheap jordan shoes


uggs outlet


calvin klein jeans


air max 90


canada goose outlet


canada goose outlet store


49ers jersey


bottega veneta outlet online


uggs outlet


longchamp outlet online


under armour outlet


mbt


michael kors outlet online


10 deep clothing


nike air max


michael kors outlet online


converse shoes sale


ugg outlet


cartier bracelet


ferragamo shoes


coach factory outlet


polo ralph lauren shirts


michael kors handbags outlet


soccer jerseys wholesale


cheap oakley sunglasses


michael kors


kate spade sale


gucci outlet store


swarovski outlet store


coach outlet


christian louboutin shoes


burberry outlet store


kd 10 elite


michael kors outlet clearance


kate spade sale


polo ralph lauren


christian louboutin shoes


2018 world cup jerseys


ferragamo shoes


pandora outlet


adidas nmd r1


true religion outlet uk


marc jacobs sale


ralph lauren polo


louboutin shoes


michael kors outlet online


red bottoms


adidas shoes


coach outlet online


polo ralph lauren


cheap nba jerseys


uggs outlet


light up shoes


cheap jordans


michael kors outlet online


ugg outlet


mulberry bags


true religion jeans


fitflops sale clearance


cheap ugg boots


bulgari jewelry


canada goose jackets outlet


football shirts


ralph lauren polo


nike shoes outlet


air more uptempo


giuseppe zanotti shoes


uggs outlet


canada goose coats


adidas outlet online


coach outlet clearance


coach outlet


fitflops


michael kors outlet online


swarovski jewelry


kyrie 4


michael kors outlet online


20180814lck

نام : aikesi1510 ایمیل : ubgggmmp@gmail.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

H1+title

yeezy boost 350 v2


westbrook shoes


stephen curry shoes


louboutin shoes


patriots jerseys


kobe byrant shoes


普通H1标签

nike air force 1


michael kors handbags


cartier bracelet


off white clothing


UBB
[url=http://www.louboutinshoes.uk][b]louboutin shoes[/b][/url]
[url=http://www.nikehyperdunk2017.us.com][b]nike hyperdunk 2017[/b][/url]
[url=http://www.nikebasketballshoes.us.com][b]nike basketball shoes[/b][/url]
[url=http://www.adidas-pureboost.us.com][b]adidas pure boost[/b][/url]
A标签
adidas superstar
nike lebron 11
nike air max 90
adidas nmd
裸链
http://www.yeezys.us.org
http://www.yeezy-shoes.ca
http://www.yeezy-shoes.org
http://www.yeezy-shoes.org.uk

نام : aikesi1510' ایمیل : ubgggmmp@gmail.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

ferragamo belt


adidas nmd


oakley sunglasses


hermes birkin


kobe 11


chrome hearts store


yeezy boost 350 v2


mlb jerseys


converse shoes


yeezy shoes


balenciaga sneakers


jordan retro


yeezy shoes


adidas ultra boost 3.0


cheap nfl jerseys china


nhl jerseys


nike air max 2017


michael kors handbags


adidas store


adidas nmd


air max 2018


nike hyperdunk


moncler jackets


off white hoodie


supreme clothing


yeezy boost 350


moncler outlet


adidas yeezy


moncler


lacoste polo


tom ford sunglasses


yeezy


adidas ultra boost


caterpillar boots


kobe basketball shoes


nike polo


chrome hearts outlet


longchamp


golden goose


lebron 15


nike shox outlet


cheap mlb jerseys


jordan 12


foamposites


golden goose sneakers


off white


adidas stan smith uk


yeezy sneakers


hermes belt


michael kors


fitflops sale


kevin durant shoes


kobe 9


kobe basketball shoes


curry 5


jordan 6


calvin klein underwear


golden goose starter


nike air presto


air jordan 6


chrome hearts online


nike air max shoes


dior sunglasses


balenciaga


michael kors handbags


nmd


adidas iniki


fila


kobe sneakers


nike dunk low


lacoste outlet


hermes birkin


retro jordans


goyard handbags


nike flyknit trainer


true religion


nike air force


cheap nba jerseys


converse shoes


adidas tubular


nike air max 90


nike hyperdunk 2017


adidas ultra boost


balenciaga shoes


lebron soldier 11


converse outlet store


air max


mens basketball shoes


michael kors outlet


yeezys


curry 5


lacoste online shop


kobe shoes


nike air zoom pegasus 32


adidas yeezy boost


golden goose


michael kors outlet


off-white


damian lillard shoes


hogan outlet online


vans shoes


michael kors outlet store


nike basketball shoes


yeezy wave runner 700


adidas outlet


kyrie irving shoes


nike lebron 11


lebron 15 shoes


yeezy 700


air max 90


nike air max


tom ford glasses


longchamp handbags


adidas superstar


basketball shoes


yeezy 500


adidas iniki runner


bape hoodie


chrome hearts outlet


michael kors


kobe 11


off white nike


adidas tubular x


jordan 4


jordan shoes


hogan outlet


balenciaga


bape hoodie


hermes belt


russell westbrook shoes


d rose shoes


adidas tubular


off white jordan 1


adidas shoes


goyard


nike shoes


prada sunglasses


yeezy shoes


kobe shoes


ysl handbags


air jordan


supreme clothing


yeezy


nike dunks


pure boost


outlet golden goose


fila outlet


yeezy boost 350 v2


nike roshe


nike prestos


nike huarache


jordan retro


off white shoes


ferragamo sale


hermes


pureboost


moncler


tory burch


yeezy boost 350


yeezy


fila shoes


timberland outlet


michael kors outlet


custom baseball jerseys


adidas nmd r1


lebron soldier 10


nmd r1


yeezy shoes


off-white


air force ones


air jordan 11


nike air force 1 high


yeezy boost 350 v2


cheap oakley sunglasses


kate spade handbags


puma fenty


longchamp longchamps


vans shoes


links of london


tory burch outlet


true religion jeans


christian louboutin


reebok outlet


calvin klein outlet


nike mercurial


balenciaga speed


kd shoes


nba jerseys


nike epic react flyknit


adidas stan smith women


longchamp handbags


yeezy shoes


yeezy shoes


hermes belts


lebron 13


golden goose


michael kors purses


goyard wallet


converse outlet


cheap nfl jerseys


michael kors outlet


kevin durant shoes


asics gel kayano


air max


air jordans


nike air force 1


adidas flux


curry shoes


fenty puma


golden goose shoes


asics shoes


pandora bracelet


yeezy 500


off white hoodie


golden goose sale


golden goose slide


longchamp


moncler sale


fila shoes


adidas yeezy boost


paul george shoes


iniki


nfl jerseys


nike mercurial vapor


nike zoom


asics sneakers


red bottom shoes for women


links of london


john wall shoes


paul george shoes


michael kors


derrick rose shoes


westbrook shoes


goyard handbags


chrome hearts


adidas eqt


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


pandora charms


nike outlet


yeezy boost


yeezy boost 350 v2


off white clothing


adidas stan smith men


michael kors outlet store