برنج
امروز جمعه 17/7/1394
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
یکشنبه / /

مدرسه در مزرعه Farmer Field School روستاي شير محله -شهرستان فريدونكنار


روش مدرسه در مزرعه، روش نوين آموزش بزرگسالان در يك محيط غير¬رسمي جهت توانمند¬سازي كشاورزان

مقدمهروش مدرسه در مزرعه، روش نوين آموزش بزرگسالان در يك محيط غيررسمي جهت توانمندسازي كشاورزان و بهبود توانايي تصميم گيري جوامع زراعي و تقويت نو آوري هاي محلي بوده كه مزرعه به عنوان مدرسه و طبيعت به عنوان معلم مي باشد. در اين روش آموزش صورت نمي گيرد بلكه يك رهيافت مشاركتي کشاورز مدار جهت ايجاد بستر مناسب براي کشف و شناخت کشت بوم مزرعه و مديريت محصول از بذر تا بذر به¬شيوه جامع و يکپارچه توسط بهره برداران است كه روند يادگيري به صورت عملي براي كشاورزان توسط تسهيلگر، سهل و آسان مي شود و مروجين بخش كشاورزي به عنوان تسهيلگر مدرسه را هدايت مي نمايند و به كشاورزان فرصت مي دهند كه يافته هاي جديد تحقيقاتي را در مزرعه پايلوت به آزمايش گذاشته و در عمل نتايج آن را مشاهده نموده و تصميم گيري نمايند. يادگيري از طريق مشاهده ،كشف و مقايسه صورت مي گيرد.
گزارش اولين جلسه کلاسبررسي مشکلات و نيازسنجي آموزشياين جلسه در محل مسجد وليعصر روستاي شير محله با حضور 25 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني ، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي و خانمها رقيه رحماني و مرضيه حيدرقلي نژاد سرباز سازندگي مهندس داداش زاده در تاريخ 30/11/86 برگزار گرديد.
ابتدا کشاورزان به معرفي خود و سطح مالکيت و ميزان عملکرد سال گذشته پرداختند.
دراين جلسه هدف از اجراي اين طرح و برنامه ريزي انجام شده جهت اجراي طرح توسط مهندس رحماني بيان گرديد و به کشاورزان توضيح داده شد که چگونه ميتوانند با شرکت در اين کلاسها با شيوه مديريت صحيح مزرعه خود آشنا شوند.
سپس کشاورزان به 4 گروه تقسيم گرديدند و به گروهها گفته شد که مشکلات مربوط به زراعت برنج را که با آن مواجهند يادداشت نمايند سپس سرگروهها به بيان مشکلات پرداختند.
در حين بحث و جهت برنامه ريزي بهتر مشکلات به مراحل مختلف کاشت ، داشت و برداشت تقسيم گرديد.
در پايان جلسه کشاورزان درخواست نمودند که مباحث آموزشي بصورت عملي و در راستاي مراحل مختلف رشد برنج و متناسب با آن مطرح گردد و در توضيح بيان گرديد که يکي از اهداف اين طرح اجراي شيوه عملي متناسب با دوره رشدي گياه است.

گزارش جلسه دومآزمون خاک ، سبک و سنگين کردن و ضد عفوني بذراين جلسه در روستاي شير محله با حضور 29 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني ، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي و خانم رقيه رحماني و سرباز سازندگي مهندس داداش زاده در تاريخ 8/12/86 برگزار گرديد.
در اين جلسه که بصورت عملي انجام گرفت ابتدا بيان شد که جهت اينکه بتوانيم نياز واقعي خاک شاليزاري را جهت کود دهي بررسي نماييم بايد از زمين شاليزاري نمونه هايي بگيريم و آن را جهت تجزيه عناصر موجود به آزمايشگاه بفرستيم تا بتوانيم ميزان واقعي نياز زمين به کودهاي شيميايي را بدانيم. مصرف بي رويه کود در مراحل رشدي برنج علاوه بر اينکه صدمات جبران ناپذيري بر محيط زيست وارد مي کند علاوه بر آن باعث کاهش عملکرد و افزايش هزينه از طريق ايجاد بيماريها و شيوع آفات مي شود.
براي اين منظور به کشاورزان آموزش داده شد که براي هر هکتار حداقل 16 نمونه جمع آوري نمايند سپس بيرون از مزرعه نمونه ها را بصورت يکپارچه و مانند گل کوزه گري با هم مخلوط کرده و پس از سايه خشک کردن از آن به اندازه 1 تا 2 کيلو براي آزمايش جدا سازي مي نماييم. در اين مورد روش عملي نمونه برداري خاک آموزش داده شد.
در ادامه به شيوه عملي سبک و سنگين کردن بذر پرداخته شد و بيان گرديد جهت جدا کردن بذور پر از بذور نيمه پر و خالي اين عمل را با استفاده از محلول آب و نمک انجام مي دهيم ، اين عمل باعث مي شود درصد جوانه زني بذور افزايش يافته و در نتيجه به صورت يکنواخت جوانه دار شوند. در اين روش با توجه به اينکه رقم مورد استفاده طارم بود 4 کيلو نمک در 20 ليتر آب موجب شد که تخم مرغ تازه به اندازه سر يک نوسابه بالا بيايد و در اين هنگام بذور به داخل آب ريخته شدند بذور پر و سالم در ته محلول ته نشين شدند و مابقي بذور که خالي و نيمه پر بودند در سطح آب ماندند. در ادامه براي اينکه بذر از نمک محلول صدمه نبيند چندين بار با آب معمولي شستشو داده شد.
در ادامه کلاس به شيوه عملي ضدعفوني بذر پرداخته شد ، در اين مورد بيان شد که بيماريهاي قارچي در مراحل مختلف رشدي گياه باعث خسارت مي گردند ، ضدعفوني بذر يکي از راههاي پيشگيري از بروز اين خسارات مي باشد ، بيماريهايي مانند ژيبرلا ، بلاست ، لکه قهوه اي و شيت بلايت که عامل بذرزاد دارند تا حد زيادي با اين عمل کنترل مي شوند. موادي که جهت ضدعفوني بکار ميزوند عبارتند از کاربوکسين تيرام ، هوماي ، تريفيمين ، سلست و بنليت که خاصيت قارچکشي دارند.اتدا بذر را جهت تحريک عامل بيماري12 تا 24 ساعت در آب خيس ميدهيم .
در اين مورد بيان شد که عمل ضد عفوني با رعايت کامل مسايل ايمني و همچنين در ظرفي جدا از ظروف تهيه غذا انجام شود ، ابتدا ميزان لازم از ماده ضدعفوني کننده در داخل ميزان کمي آب بصورت محلول در آمده و سپس به روي بذور داخل آب ريخته ميشود و به آرامي هم ميزنيم تا بطور يکنواخت در تمام سطوح پخش شود. در مدت 24 تا 36 ساعتي که بذر در داخل محلول قرار دارد اين عمل 3 تا 4 بار بايد تکرار شود.
بذور ضد عفوني شده بدون شستشو بايد جوانه دار شود.


جلسه سوم انتخاب بذر مناسب ، ميزان بذر مصرفي در هکتار و جوانه دار کردن بذراين جلسه در روستاي شير محله با حضور 34 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني ، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي و خانم رقيه رحماني و سرباز سازندگي مهندس داداش زاده در
تاريخ 15/12/86 برگزار گرديد.
در اين جلسه با کشاورزان در خصوص انتخاب بذر مناسب بحث و تبادل نظر گرديد ، در اين مورد به نکاتي مانند انتخاب بذر از مکانهايي که بيماري کمتري دارند ، عدم انتخاب بذر از حاشيه مزارع در مکانهايي که با ارقام ديگر در کنار يکديگر قرار دارند ، کم کردن دور کمباين هنگام بذرگيري و حتي الامکان خوشه چيني اشاره شد.
در مورد ميزان بذر مصرفي مي توان به اين مورد اشاره کرد که ميزان بذر مصرفي بعد از بررسي و نظر خواهي از کشاورزان در حد مناسبي قراردارد و ميزان آن 35 تا45 کيلو در هکتار است با اين ميزان بذر مي توان نشاهاي مناسبي بدست آورد.
جهت جوانه دار کردن بذر همانگونه که قبلا اشاره شده بود بذور ضدعفوني شده را بدون شستشو جوانه دار بايد کرد ، در اين مورد روشهاي کشاورزان مورد بررسي قرار گرفت و بيان گرديد بذرها در داخل کيسه ريخته مي شود در حالتي که توان جابجايي داشته باشد و روي چوبي که روي زمين چيده شده گذاشته مي شود و روي آن پوشانده ميشود ، هر چند ساعت يکبار کيسه ها جابجا مي شوند تا هوادهي انجام شود و در همين حين جهت تامين رطوبت لازم آب ولرم به روي کيسه ها ريخته مي شود ، وقتي طول جوانه ها به 3 تا 5 ميليمتر و طول ريشه چه به 1 تا 2 ميليمتر رسيد آماده بذرپاشي در خزانه است. بيان شد که درصورت کمبود رطوبت ريشه چه ها ، در اثر کمبود هوا جوانه ها بلند ميشوند و نبايد اجازه داد که دماي توده بذر بيش از حد معمول افزليش يابد ، بايد توجه داشت که نبايد اجازه داد طول جوانه ها بيش از حد معمول افزايش يابد زيرا منجر به شکسته شدن بعضي از آنها در هنگام بذرپاشي خواهد شد.


عكس هاي مدرسه در مزرعه روستاي شيرمحله -شهرستان فريدونكنار-تاريخ 18/1/1387

گزارش جلسه چهارمآماده سازي و تغذيه در خزانه (کوددهي) اين جلسه در روستاي شير محله با حضور 27 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني ، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي و خانم رقيه رحماني و سرباز سازندگي مهندس داداش زاده در تاريخ 22/12/86 برگزار گرديد.
در اين جلسه به نحوه ، مکان و شرايط مناسب احداث خزانه اشاره گرديد ، در اين مورد بيان شد که خزانه به دو شيوه سنتي و ايستگاهي ميتواند ايجاد گردد ، خزانه سنتي داراي طول و عرض نا معين بوده وبه همين دليل اعمال مديريت صحيح روي آن مشکل است در حالي که خزانه ايستگاهي و شرايط مطلوب خزانه دراراي طول 15 تا 20 متر و عرض 1.8 متر و ارتفاع حدود 70 سانتيمتر است با اين توصيف و دارا بودن زهکش مناسب به راحتي اجراي شيوه هاي مديريتي براي اين گونه خزانه امکانپذير است..
بيان شد قبل از بذرپاشي نيز جهت تا مين عناصر غذايي مورد نياز برنج از طريق مصرف ميزان مناسب کودهاي شيميايي از قبيل ازته ، فسفره و پتاسه اقدام گردد در اين خصوص استفاده از کود روي در خزانه توصيه گرديد ، سپس طريقه و ميزان مصرف کودها در خزانه بيان گرديد در اين مورد بيان شد که تمامي کود مصرفي فسفره ، پتاسه و نصف کود ازته بايد قبل از بذر پاشي به خزانه داده شود و در مراحل بعدي رشد در صورت نياز ميزان 300 تا 500 گرم اوره در هر مرحله بصورت سرک به گياه داده شود.
بيان گرديد کشاورز ميتواند قبل از بذر پاشي ميزان 1 کيلو خاکستر چوب يا پوسته شالي را روي خزانه بپاشد و روي آن را ماله بکشد تا به گل بچسبد اين عمل علاوه بر اينکه مقداري از عناصر پتاس و سيليس را براي گياه فراهم ميکند مانع از شيوع جلبک در خزانه ميشود.. به روش مناسب و ميزان تراکم مناسب جهت بذر پاشي در خزانه اشاره گرديد و بيان گرديد که ما با تنک پاشدين بذر بطوري که مقدار تقريبي 180 گرم در متر مربع داشته باشيم ميتوانيم نشاهاي قوي و مناسبي بدست بياوريم ، بيان شد در هنگام بذرپاشي بايد طوري عمل شود که به جوانه هاي برنج صدمه وارد نگردد.جلسه گزارش جلسه پنجم
نگهداري خزانه برنجاين جلسه در روستاي شير محله با حضور 37 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني ، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي و خانم رقيه رحماني و سرباز سازندگي مهندس داداش زاده در تاريخ 27/12/86 برگزار گرديد.
در اين جلسه شيوه هاي مديريتي صحيح جهت اعمال بر خزانه مطرح گرديد. مسايلي که در اين جلسه مطرح شد عبارت بود از :
- لزوم پوشش نايلوني در خزانه
در اين مورد بيان شد که براي اينکه ما بتوانيم در مقابل تغييرات دمايي و همچنين آفات گياه جوان برنج را حفظ نماييم اين عمل را انجام ميدهيم. بايد توجه داشته باشيم که دماي زير نايلون از حد متعارفي بالاتر نرود زيرا باعث بروز مشکلاتي از قبيل کاهش ذخيره مواد غذايي بوته و بروز بيماريهاي قارچي و باکتريايي ميشود که گياه جوان را با خطر زوال مواجه ميسازد. در مورد لزوم تهويه علاوه بر اين مطالب بيان شد که هر چه سن گياه بالاتر برود درجه حرارت زير نايلون بايد کمتر شود بطوري که در 5 روز اول در روز دماي 30 تا 32 درجه و در شب 20 تا 25 درجه ، از 6 تا 15 روز دماي روز حداکثر 25 درجه و در شب 20 درجه و از 15 تا 20 روز بعد از بذر پاشي دماي روز حداکثر 20و در شب 12 تا 15 درجه را داشته باشيم مطلوب است ، جهت تطبيق گياه با محيط ما بايد يک هفته قبل از نشا نايلون را برداريم.
- علت وجود بوته هاي شناور در خزانه
بيان گرديد که اين حالت يا به علت کمبود اکسيژن در محيط ريشه ويا بروز آفت مگس خزانه است ، در اين مورد به کشاورزان نحوه تشخيص آفت مگس خزانه آموزش داده شد و بيان شد که با خشک کردن خزانه ميتوان بوته هاي شناور را کاهش و يا کاملا برطرف نمود.
- مصرف کود سرک در خزانه
بطور کلي در صورت نياز ميتوان ميزان 300 تا 500 گرم اوره را جهت سرک در 100 متر مربع خزانه استفاده نماييم.
- مديريت آبياري
در اين مورد بيان گرديد که ما ميتوانيم با مديريت صحيح آبياري از بروز مشکلاتي از قبيل بوته هاي شناور ، رويش علفهاي هرز و هدر رفت کود سرک و سرما و گرما و کنترل اسيديته (زيرا آب خاصيت تعديل دما و ph را داراست) اقدام نماييم.گزارش جلسه ششمبررسي راهکارهاي مناسب جهت مبارزه با فرم زمستان گذران کرم ساقه خوار برنج اين جلسه در روستاي شير محله با حضور 30 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني ، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي و خانم رقيه رحماني و سرباز سازندگي مهندس داداش زاده در تاريخ 11//1/87 برگزار گرديد.
در اين جلسه ابتدا سيکل زندگي آفت ساقه خوار برنج بررسي گرديد و کشاورزان در اين خصوص به بحث وتباذل نظر پرداختند ، در اين مورد به چرخه چهار مرحله اي تخم – لارو – شفيره و پروانه اين آفت اشاره شد ، سپس بيان گرديد که اين آفت زمستان را در درون کاه و کلش بر جاي مانده از سال قبل و يا در درون علفهاي هرز حاشيه مزارع ( به فاصله 0.5 تا 1 متري از زمين اصلي ) بصورت لارو سن بالا سپري مي نمايد و با مساعد شدن شرايط جوي در اوايل بهار ابتدا به شفيره و سپس به پروانه تبديل شده و پس از مدتي چون اين زمان مواجه با رشد برنج در خزانه است در صورت عدم کنترل تخمگذاري روي برگهاي برنج در خزانه انجام ميشود و يا در صورت نشاکاري در زمين اصلي انجام ميگردد. علفهاي هرزي که اين فرم زمستان گذران اين آفت را بيشتر ميتوان داخل آنها مشاهده نمود عبارتند از مستک ، ارداله ، شال تسبيح ، ني و علفهاي هرز ديگري که دراي ساقه توخالي باشند ، به کشاورزان گفته شد که از حاشيه مزارع از علفهاي هرز نمونه تهيه نمايند که پس از انجام اين عمل و بررسي آنها مشاهده گرديد که لارو آفت ساقه خوار در درون برخي از آنها وجود دارد و در برخي موارد لارو پيروستا ( لارو ساقه خوار ذرت ) مشاهده شد که در اين مورد تفاوت ظاهري اين دو براي کشاورزان تشريح گرديد و بيان شد که اين لارو داراي سر سياه مي باشد در حالي که لارو ساقه خوار به رنگ يکپارچه روشن است.
در ادامه راهکارهاي مبارزه در اين مرحله بررسي شد و به موارد ذيل اشاره گرديد:
- شخم مزرعه پس از برداشت محصول
- عمليات يخ آب زمستانه انجام شود
- ايجاد تناوب زراعي در مزرعه
- انهدام علفهاي هرز حاشيه مزارع و ...


جلسه هفتمنشاکاري اين جلسه در روستاي شير محله با حضور 22 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني، مسئول محترم ترويج مرکز خدمات آقاي ديانتي ، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي و خانم رقيه رحماني و سرباز سازندگي مهندس داداش زاده در تاريخ 18/1/87 برگزار گرديد.
در اين جلسه به مطالبي از قبيل ::
- مزاياي دوخال نشا
در اين مورد بيان گرديد که با توجه به سوابق آزمايشهاي بعمل آمده در مورد انجام اين عمل در مقايسه با روش تکخال و متعارف عملکرد بهتري داشته است ، مقرر گرديد مزرعه نمايش بصورت کرتهاي تک خال ،دوخال و متعارف در آيد و بررسي هاي لازم روي عملکرد صورت پذيرد.
- مصرف صحيح کود پايه
در اين خصوص بيان شد که بهترين شيوه براي تعيين ميزان دقيق احتياجات زمين آزمون خاک است ، در اين مورد بعد از تبادل نظر با کشاورزان مطرح گرديد که ما تمام کود فسفره و پتاسه و درصورت مصرف روي تمامي آن را بعلاوه نصف کود ازته در مرحله آخر آماده سازي زمين بدون حضور آب به زمين داده آن را با گل مخلوط کرده و روي آن را ماله کشيده و با فاصله زماني کم اقدام به نشاکاري ميکنيم در اين مورد مابقي کود اوره را 30 روز بعد از نشا و 40 روز بعد از آن به زمين ميدهيم.
- مصرف سيليس در زمين اصلي
ميتوانيم جهت اين کار و افزايش ميزان سيليس که يکي از عوامل مقاومت گياه در برابر آفات و بيماريهاست از کودهاي سيليسي و يا لاي رودخانه استفاده نماييم.
- تامين کمبود روي در زمين اصلي
جهت اين عمل و در صورت مشاهده کمبود در زمين اصلي در سالهاي قبل ميتوان از کود روي استفاده نمود
علاوه بر اين عمل ميتوان از استارتر روي استفاده کرد بدين صورت که در يک مکاني با حل کردن 4 کيلو سولفات روي در 100 ليتر آب سوسپانسيون 4 درصد روي بدست مي آيد که با گذاشتن ريشه هاي نشا قبل از نشاکاري به داخل محلول به مدت 20 دقيقه ميتوان روي مورد نياز گياه را تامين کرد.
جهت رفع کمبود فسفر نيز همين عمل را با سوسپانسيون 5 درصد ميتوان انجام دادجلسه هشتم
انجام عمليات کرت بندي و نشاکاري شرايط جوي : صاف تا کمي ابري

اين جلسه در روستاي شير محله با حضور 24 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي ، رضا صالحيان و حسيني و خانم رقيه رحماني و سربازان سازندگي مرکز خدمات فريدونکنار مهندس داداش زاده و يزداني در تاريخ 27/1/87 برگزار گرديد.
در اين جلسه طبق هماهنگي انجام شده با کشاورزان در جلسه قبل ، در مزرعه نمايشي طرح اقدام به کرت بندي توسط کشاورزان گرديد تا در آن طرح هايي از قبيل 2 خال ، 3 خال و متعارف با آزمونهايي از قبيل مصرف علفکش قبل و بعد از نشا ، مصرف کود پتاس در مقادير 0 ، 50 و 100 کيلوگرم در هکتار ، مصرف کود روي و مواد بيولوژيک در مجموع 12 کرت آزمايشي انجام شود.
در اين مورد کشاورزان پس از توجيح اقدام به ايجاد کرتهاي 5*5 نمودند که در اين مورد کشاورزان پيشنهاد نمودند ضلع غربي مزرعه براي انجام اين امر قرار گيرد ، در مجموع پس از کرت بندي و انجام تيمارهاي لازم اقدام به نشاکاري شد.گزارش بازديد از شركت كشت و صنعت دشت ناز ساري
شرايط جوي : آسمان صاف و آفتابي


در تاريخ 27/2/87 از شركت كشت و صنعت دشت ناز ساري توسط كشاورزان ، سربازان سازندگي و كارشناسان ناظر برنج شهرستانهاي بابلسر و جويبار ، 180 هكتار از اراضي شاليزاري اين منطقه كه زير كشت مكانيزه مي باشد بازديد به عمل آمد.
اين بازديد كه با هماهنگي جناب آقاي مهندس سليماني و با حضور مهندس آقاگل زاده و مسئول ترويج شهرستان بابلسر آقاي ذكريان‍ژاد صورت گرفت ، مراحل مختلف پرورش نشا و كشت مكانيزه برنج مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
ابتدا آقاي مهندس سليماني ضمن خير مقدم به مهمانان به تشريح سطح زير كشت اين مكان پرداخت كه بيان نمود كه از ميزان 4000 هكتار سطح زير كشت محصولات مختلف 180 هكتار به كشت مكانيزه برنج اختصاص دارد.
سپس مهندس آقاگل زاده به تشريح شرايط لازم جهت انجام كشت مكانيزه اشاره نمودند . در ادامه به بازديد از خزانه هاي مكانيزه مكانيزه ، نحوه بذرپاشي و انتقال جعبه ها به خزانه ، ابعاد خزانه ها پرداخته شد.
سپس چند نمونه از نشاهاي 20 تا 25 روزه توسط كشاورزان مورد بررسي قرار گرفت و شرايط مطلوب پرورش آنها به كشاورزان توضيح داده شد.
سپس نحوه نشاكاري دستگاههاي راه رونده و سوار شونده به طور عملي همراه با توضيحات اپراتور به كشاورزان آموزش داده شد.
جلسه نهمشرايط جوي : نيمه ابري
اين جلسه در روستاي شير محله با حضور 32 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي خانم رقيه رحماني و خانم مرضيه حيدرقلي ن‍ژاد و سرباز سازندگي مرکز خدمات فريدونکنار مهندس داداش زاده در تاريخ 27/2/87 برگزار گرديد.


در اين جلسه ابتدا به كشاورزان گفته شد كه در گروههاي خودشان وارد زمين شوند و بوته هايي كه از نظر خودشان مبتلا به اين آفت هستند را كنده و به همراه خود براي بررسي و تبادل نظر به بيرون از مزرعه بياورند. پس از انجام اينكار كشاورزان در گروههاي خود به شكافتن و بررسي داخل ساقه هاي مشكوك اقدام نمودند و لاروهاي جمع آوري شده را به تسهيلگر ارائه كردند.
در ادامه از سرگروه هاي گروه هاي 4 گانه درخواست گرديد پس از مشورت با گروه در مورد اين آفت و نحوه خسارت آن توضيح دهند پس از آن راهكارهاي مبارزه با اين آفت مورد بررسي قرار گرفت كه عبارت بودند از زراعي – مكانيكي – بيولوژيك - تلفيقي و شيميايي كه در مورد هر كدام به طور مختصر از سرگروهها سوال شد و راهكارهاي مبارزه زراعي و مكانيكي بيان شد . ادامه بحث به جلسات بعدي موكول گرديد.
در اين جلسه بوته هاي مبتلا به ژيبرلا هم جمع آوري شده بود كه توسط گروهها بررسي شده و تفاوت ظاهري آن با خسارت آفت ساقه خوار بررسي گرديد ،‌ كه عبارت بود از افزايش غير متعارف قد بوته ، داشتن ريشه از محل طوقه و در مورد ساقه خوار خشك شدن جوانه مركزي و بروز علايم چريدگي حاشيه بوته ها.جلسه دهمشرايط جوي : نيمه ابري

اين جلسه در روستاي شير محله با حضور 32 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي خانم رقيه رحماني و خانم مرضيه حيدرقلي ن‍ژاد و سرباز سازندگي مرکز خدمات فريدونکنار مهندس داداش زاده در تاريخ 27/2/87 برگزار گرديد.

در اين جلسه ابتدا به كشاورزان گفته شد كه در گروههاي خودشان وارد زمين شوند و بوته هايي كه از نظر خودشان مبتلا به اين آفت هستند را كنده و به همراه خود براي بررسي و تبادل نظر به بيرون از مزرعه بياورند. پس از انجام اينكار كشاورزان در گروههاي خود به شكافتن و بررسي داخل ساقه هاي مشكوك اقدام نمودند و لاروهاي جمع آوري شده را به تسهيلگر ارائه كردند.
در ادامه از سرگروه هاي گروه هاي 4 گانه درخواست گرديد پس از مشورت با گروه در مورد اين آفت و نحوه خسارت آن توضيح دهند پس از آن راهكارهاي مبارزه با اين آفت مورد بررسي قرار گرفت كه عبارت بودند از زراعي – مكانيكي – بيولوژيك - تلفيقي كه در مورد هر كدام به طور مختصر از سرگروهها سوال شد و راهكارهاي مبارزه زراعي و مكانيكي بيان شد . ادامه بحث به جلسات بعدي موكول گرديد.
در اين جلسه بوته هاي مبتلا به ژيبرلا هم جمع آوري شده بود كه توسط گروهها بررسي شده و تفاوت ظاهري آن با خسارت آفت ساقه خوار بررسي گرديد ،‌ كه عبارت بود از افزايش غير متعارف قد بوته ، داشتن ريشه از محل طوقه و در مورد ساقه خوار خشك شدن جوانه مركزي و بروز علايم چريدگي حاشيه بوته ها.


جلسه يازدهمبيماري بلاست
وضعيت جوي : آسمان صاف

اين جلسه در روستاي شير محله با حضور 53 نفر از کشاورزان ، آقاي مهندس بيگ ن‍ژاد از ترويج استان، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي خانم رقيه رحماني و خانم مرضيه حيدرقلي ن‍ژاد و سربازان سازندگي مرکز خدمات فريدونکنار مهندس داداش زاده ، مهندس يزداني ، آقاي توسلي و درويشي در تاريخ 13/3/87 برگزار گرديد.
در اين جلسه ابتدا مهندس بيگ نژاد به بيان لزوم و اهداف اجراي طرح اشاره نمود سپس كشاورزان در گروههاي خودشان در مزرعه به دنبال بوته هاي مبتلا به بيماري بلاست پرداختند و هر كدام از عوامل ناشناخته اي كه در مزرعه مشاهده مي شد به همراه خود بيرون آوردند ،‌سپس سرگروههاي گروههاي چهارگانه ( طارم محلي – ندا – هاشمي و خزر ) به بررسي بوته ها به همراه گروههاي خود پرداختند سپس سرگروهها به اعلام نظرات گروه پرداختد پس از جمع بندي مطالب مهندس سليماني مطالب را جمع بندي كرده و بيان نمود كه اطلاعات گروهها از بيماري بلاست و نحوه شيوع آن كم نقص مي باشد كه اطلاعات تكميلي را به كشاورزان ارائه نمود.
جلسه دوازدهمآفت ساقه خوار و مبارزه شيميايي با آن در نسل دوم

شرايط جوي ابري


اين جلسه در روستاي شير محله با حضور 25 نفر از کشاورزان ، استاد ارجمند جناب آقاي مهندس سليماني به عنوان تسهيلگر ، رياست محترم مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس حميد رضا رحماني، کارشناسان ناظر طرح برنج آقاي مهرداد پورعزيزي ،‌رضا صالحيان ،‌مهندس حسيني ، خانم رقيه رحماني و خانم مرضيه حيدرقلي ن‍ژاد و سربازان سازندگي مرکز خدمات فريدونکنار مهندس داداش زاده در تاريخ 4/4/87 برگزار گرديد.
در اين جلسه ابتدا كشاورزان در گروه هاي خود وارد زمين شدند و پس از جمع آوري بوته هاي آلوده به ساقه خوار بيرون از زمين آنها را مورد بررسي قرار دادند و در نتيجه مشاهده گرديد كه نمونه ها مخلوطي از لارو سن پنج و شفيره و پوسته هستند ، پس از تبادل نظر و بحث گروهي، سرگروهها به اعلام نتايج پرداختند و به طور اجماع اعلام نمودند كه نظر گروه بدين صورت است در حال حاضر نيازي به سمپاشي عليه اين آفت نمي باشد. كه يكي از سرگروهها اعلام نمود كه با توجه به وضعيت بيولوژي حاضر تا چند روز ديگر مي توان اقدام به سمپاشي نمود.
از كشاورزان خواسته شد كه در مورد نوع سم پاشي مصرفي اعلام نظر كنند كه كشاورزان درخصوص استفاده از سموم ديازينون 10% و ريجنت و همچنين ديازينون 60% مايع را بيان كردند.در ادامه برخي از كشاورزان براي صرفه جويي در هزينه سمپاشي اقدام به يكدور سمپاشي همراه با سم مخصوص بلاست در هنگام تنك ستاره را بيان كردند كه توصيه شد با توجه به فاصله زماني ميان ظهور بلاست و مرحله دوم ساقه خوار، به صورت جداگانه اقدام به سمپاشي گردد.منبع : www.berenge.com

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : سيد يوسف موسوي ایمیل : ُsymousawi@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

با سلام و احترام، با توجه به اينكه اينجانب تسهيلگر طرح مدرسه در مزرعهء مركز دشت سر (شهرستان آمل) بوده و علاقمند به ارائهء مطالب اين مدرسه در سايت شما هستم؛ بنابراين لطفا شرايط لازم براي ارائهء آن را مرقوم فرماييد.
با تشكر

نام : karim babajani ایمیل : info@berenge.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

سلام
آقاي موسوي شما ميتوانيد گزارش هاي هر جلسه را به آدرس
info@berenge .com بفرستيد از همكاري شما كمال تشكر رادارم.

مدير سايت برنج
براي اطلاعات بيشتر با شماره 09111113834 تماس بگيريد.

نام : مسعود ایمیل : masoud.sh70.gmail .com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

سلام آقاي موسوي .سايت جالبي داريد . من شير محله اي هستم. دستت درد نکنه از بابت سايتي که درست کردي . مدت ها بود که در فکر ساخت يه وبلاگ در مورد برنج بودم .ولي خيلي عالي شد که شما اين کار رو در قالب وبلاگ انجام دادي . اميدوارم به سايتت مطالب جلب هم اضافه کني.مثل:آموزش تخصصي کاشت داشت برداشت برنج هم به سايتت اضافه کني.
باتشکر

نام : بيک نژاد ایمیل : sbeaick@ yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

برادر عزيزم جناب مهندس رحماني سلام.اميداست همواره با پشتکار جنابعالي و همکاري تسهيلگران شاهد توفيقات روزافزون در زمينه خدمات دهي به کشاورزان باشيم

نام : سيد مرتضي هاشمي ایمیل : hossenpur@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

با سلام و احترام از طرح جالب شما تقدير بعمل آورده اميد است اين كار تداوم داشته باشد

نام : ? ایمیل : morteza,gh58 زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

کمي غلط املايي دارد.

نام : اسماعيل ایمیل : www.esmail_selahshor@yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

سلام ضمن تشکر از زحمات شما خواستم بگوييم که اين کشاورز نمونه و زحمت کش (حاج حسين سلحشور ) عکسي ندارد که با چهره زحمتکش وي آشنا شويم با تشکر و خسته نباشيد فراوان

نام : مهرداد پورعزيزي ایمیل : mehrdad_nice_day@@yahoo.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

سلام ، حال شما خوبه ؟ شناختي؟ الان در جهاد دانشگاهي مشغول هستم ، سوالي داشتم ، آيا انبارداري روي وزن دانه تاثيري داره يا نه؟ اگه وزن رو بالا ميبره ، آيا مطلبي در اين خصوص داريد؟ ممنونم.

نام : رضايي ایمیل : ? زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

من خيلي دوست دارم از نذديک اين محته را ببينم لطفا عکس از خود محله خانه هايش بزنيد

نام : رضايي ایمیل : ? زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

من خيلي دوست دارم از نذديک اين محته را ببينم لطفا عکس از خود محله خانه هايش بزنيد

نام : علي کرمي ایمیل : karami_ali50@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

گزارش جالبي از سايت نوشتيد من تسهيلگر مدرسه در مزرعه در استان خوزستان شهرستان دزفول هستم

نام : حجت صفري ایمیل : ? زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

خيلي عالي بود

نام : حجت صفري ایمیل : اااانتانتانتانتا زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

خيلي عالي بود

نام : حجت صفري ایمیل : اااانتانتانتانتا زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

خيلي عالي بود

نام : م ایمیل : metoooon@yahخo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

لطفا نورگ و قلي را حذف كنيد و به جاي انها مايكل جكسون و بوروسلي را جاگزين كنيد.

نام : ميثم فتحي ایمیل : meysam.fathi61@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

با سپاس وتشکر از شما و دوستان بابت حمايت از کشاورزان علل خصوص شالي کاران و به روز رساني صنعت کشاورزي در کشور

نام : محمد.ن ایمیل : ? زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام سايت خوبي داريد لطفا اگه ميشه عکس آقاي سلحشور رو اضافه کنيد

نام : mohammad ایمیل : m.noroozi69@yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

سلام خسته نباشيد. مطالب سايتتون خيلي خوبه. ولي اگه امکانش هست عکسايي از برداشت برنج رو هم تو سايت قرار بدين. همچنين طبق گفته ي دوست گرامي و همسايه ي عزيزمون اقا اسماعيل چند مدل عکس ازاقاي حاج حسين سلحشور (مادر گيتي نزايد مثل او) تو سايتتون قرار بدين-- با تشکر

نام : علي نصري ایمیل : ali_nasre@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

با عرض سلام اينجانب علي نصري خدمتگذار کوچک شما:
از تمامي عزيزاني که با انتقادات و پيشنهادات خود سعي در بهبود و پيشرفت روزافزون روستاي شيرمحله را دارند
تشکر و قدرداني مي نمايم.
علي نصري -شوراي روستاي شيرمحله

نام : محمدزمان برادران كناري ایمیل : amin_golzar2020@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

فـريـکنـار
بوين فريکنــارچه باصفــا ء ونـه صحبـت همـش مهــروفـاء
رفقون قدرهمـد يگربدونيـن ام ء الگـو عـلـي مرتـضـــيء
شهر فريدونکنارشهرشهيـدون همه سرسبــزي هاش لطف يزدون
فريدونکنـارشهـرشهيــدون خيـرو برکت درِاينــجه فــراون
خشبوبرنج دارنه مثل زعفـرون گـل وگيـاه دارنـه دراين گلستون
مردماني دارنه همه بـاوقــار به مـولاشون علـي کنـنه افتخـار
بوين فريدونکنارچه باصفـــاء همه سـرسبـزيهـاش لطـف خداء
شهرفريدونکنارسرسبزوخــرم و نه پــارک لالـه چـه بـاصفـاء
شـوري اوءدريـورء بوينـيـن به هردردبـي درمـون وءشــفاء
رفقون قـدرهمديگـربدونـين ام الکـو عــلـي مــرتضـي ء
بوين رودخونه هاي بيشمــارء فقط همت خــانه تــابوءچـاره
عزيـزفريکنـارزيبـاکنــــار ونـه دشت ودمـن گـل بي شمارء
سـوايي سرکوه زيبـابــوينين دماوندکوه رء درجــابوينيــن
شه سرءچرخ هدين دريو بوينيـن همه جـارءزلال سـوســوبوينين
نيت خوب دارين نيکو بـوينيـن براي شهـرمــا آبــروبوينـين
بوين فريـکنـار مثل گلستــون مرغ وماهي دارنـه چنـه فـراوُن
بـوين پـرلاي لپـو رء چه زيبـا بوين درناي خوش رو رءچه زيبــا
بـوين قوي سفيد رو رءچه زيبـا مهيا هسته اين شهر براي گل وگلهـا
بخون محمد زمون تک تک وتنها شهــرفريکنـار نـدارنـه همتـا
خـداي قـدرتـي رءمن بنـازم چنـه نـعمت هــدا برشهـردلها
بخون محمد زمون شهـرشهيدون خـدانعـمت هدا خلـه فـراوون
قدراين نعمت ها رءمـا بـدونيم شهـر ءامـا بـاشه همش چراغون
گمه اي عزيزون شهر بـاصفــاء صفــاء مـازرون لطـف خــداء20/6/1386
محمدزمان برادران کناري

نام : صفر محمدي ایمیل : safarmohammadi53 زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

با سلام و احترام ، من علاقه زيادي به مطالب شما دارم و علاقه مند به حضور در كلاس. با تشكر

نام : مهدي اسدي ایمیل : ? زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

با عرض ادب و خسته نباشيد. از گزارش تصويري روستاي شيرمحله لذت بردم. لطفا از اين روستا تصاوير بيشتري تو سايت بذارين.
مسلما اين روستا توانمنديهاي بالقوه بالايي براي سرمايه گذاري و پيشرفت خواهد داشت در صورتي که بتوانيم با ارائه اطلاعات بيشتر ،بهتر و به روز تر از موفعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي ، سرمايه گذاران خصوصي را براي فعاليت بيشتر ترغيب کنيم.
پايدار باشيد

نام : e.san ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

باعرض سلام وخسته نباشيد خدمت آقاي کريم باباجاني.من يک وليکرودپشتي هستم از شما ميخوام کلاس مزرعه در مدرسه برنج که در روستاي ما برگزار مي شد وکمک زيادي به کشاورزان مي شد درخصوص علم کشاورزي دوباره برگزار بشه(البته شما که بهره برداري لازم را در برگزاري چنين کلاس برديد)با تشکر

نام : moris ایمیل : moris_jimboo@yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

آقاي اسماعيل سلحشور چون اين عکس متعلق به پدر بزرگ گرامي بود اين ايراد را گرفتيد؟ اي چورمنگ

نام : مهرداد شيرزاد ایمیل : mehrdad_shir2010.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

با سلام و احترام خيلي عالي

نام : صادق ایمیل : msadiqsadiqi@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام وخسته نباشيد بعد ازاداي احترام من يک سوال داشتم خدمت شما درروش نوين کشاورزي مخصوصا مدرسه درمزره يه فعاليت را هيچ مطرح نکردين به فکر من تحليل وتجزيه ميحط زراعتي يا AESAفکر ميکنم يه برنامه خيلي خوب است اگر کاربگيرن چون من خودم يه تسهيلگر مدرسه درمزرعه هستم ازين رو مطالب خيلي جالب است برايم ارسال روان نماييد متشکرم
محمد صادق

نام : حميدرضا ایمیل : mehryas53@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

عکس هاي زيبا ومطالبي خوبي بود اگر بازهم درمزارع ديگر عکس از آموزش کشاورزي داريد لزفا برايم بفرستيد. متشکرم

نام : مهران شيرزاد ایمیل : mehran.kf91@yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

سلام خيلي سايته خوبيه لطفا عکس هاي بيشتري از محل بزارين تا مردم ببينن

نام : اميرعنبري ایمیل : amiranbary@gmail.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

خيلي سايت عالي است.

نام : morteza ایمیل : aaaaaaaaaaaaa زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام.چيه روستا عاليه؟ورزشش؟کشاورزيش؟خونهاش؟خيابوناش؟
يه سالن دارين درس ميکنين تا تقي به توقي بخوره ميگين بودجه تموم شده فعلا منتظر بودجه ايم.
از خيابوناش بگم<اگه خدايي نکرده باروني بياد اهالي روستا بايد با چکمه بيرون برن.ديگه چي بگم خدا کنه شوراهاي محل.دهيار محل يه خرده به عمرانو ابادي محل فکر کنن
حالا همتون باز بگين عاليييييييييييييييييييييييييي

نام : طرفدار حق ایمیل : gmail@gmail.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

تمام شورا هاي شيرمحله بودجه شيرمحله راخوردند وبراي شيرمحله گي بودجه نذاشتند.دهن تمام شوراهاي شيرمحله را سرويس بيشتر از همه قدم فتحي.

نام : m & s ایمیل : يوهو زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

ازدو جوشکارعزيزومحبوب شيرمحله اقاي علي وعسگري که درساخت مسجدوتکيه شيرمحله زحمت زيادي کشيدن تشکرکنيد.جوشکاري شون بغله بلوک زني طاهر و مبلسازي پارس ايران هستش راستي اگه حاج نصرت شهردار شيرمحله بشه ما بهش راي ميديم. راستي گني حقيقت*ناجان*جووووووون

نام : طرفداران مهندس کرم رمضاني ایمیل : بماند زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

مهندس کرم بهترين خير تو دنيا است به نظر من مهندس کرم تو دنيا فقط يه دونه است فقط براي نمونه است.باتشکر از مهندس حاج کرم رمضاني

نام : قلی پنیکیو ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

با سلام واحترام به اهالی خوب وبا صفای شیر محله قلی نصیری و دهیار فعلی شیرمحله با بی کفایتی خودشون پنچاه سال محله مون را به سمت نابودی سوق دادن در ضمن چگونه یک دهیار ی که تمام مدت سال کنتور برقش غش کرده میتونه به فکر مردم باشه درضمن من از مسولین عاجزانه تقاضا دارم این دهیاری معطل شب شامش بوده از کجا این همه سرمایه را جمع کرده در صورتیکه دست به سیاه سفید نمی زنه اگه پیگیری نکنید در روز قیامت باید پاسخگو با شید با تشکر


آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com